Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα ρεκόρ στις τιμές σίτου και αραβοσίτου στην ευρωπαϊκή αγορά

Οι τιμές του σίτου άλε­σης και του αρα­βο­σί­του έκλει­σαν σήμε­ρα σε νέο ρεκόρ στην ευρω­παϊ­κή αγο­ρά, αντί­στοι­χα σε 351,25 ευρώ και 340 ευρώ ανά τόνο για την προ­θε­σμία του Μαρ­τί­ου 2022, επη­ρε­α­σμέ­νες από τη ρωσο-ουκρα­νι­κή κρίση.

Οι τιμές των σιτη­ρών συνέ­χι­σαν την άνο­δό τους από τη χθε­σι­νή ημέ­ρα, ενώ “η κρί­ση εδραιώ­νε­ται”: τα ουκρα­νι­κά λιμά­νια εξα­κο­λου­θούν να είναι απο­κλει­σμέ­να και η ζήτη­ση είναι μεγά­λη, με “αγο­ρα­στές που ανα­ζη­τούν λύσεις” για να αντι­κα­τα­στή­σουν τα ουκρα­νι­κά φορ­τία στα οποία ήλπι­ζαν ότι μπο­ρούν να υπο­λο­γί­ζουν, εξή­γη­σε στο AFP ο Ντα­μιέν Βερ­κάμπρ, μεσί­της για την εται­ρία Inter-Courtage.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο