Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τζον Λένον σε ντοκιμαντέρ

Τα άγνω­στα κίνη­τρα πίσω από τον θανά­σι­μο πυρο­βο­λι­σμό του Τζον Λένον (John Lennon) από τον Μαρκ Ντέι­βιντ Τσάπ­μαν (Mark David Chapman) παρου­σιά­ζο­νται στο νέο ντο­κι­μα­ντέρ 3 μερών του Apple TV+ με τίτλο «John Lennon: Murder Without a Trial».

Μέσα από απο­κλει­στι­κές συνε­ντεύ­ξεις αυτό­πτων μαρ­τύ­ρων και στε­νών προ­σώ­πων στη ζωή του «σκα­θα­ριού» δίνο­νται νέες απα­ντή­σεις και πλη­ρο­φο­ρί­ες για το πως ένας φωτο­γρά­φος από τη Χαβάη, επι­θυ­μού­σε να δολο­φο­νή­σει τον Λένον.

Μετα­ξύ άλλων περι­λαμ­βά­νο­νται η ψυχί­α­τρος που αξιο­λό­γη­σε για πρώ­τη φορά τον Τσάπ­μαν, ο οδη­γός ταξί Richard Peterson που ήταν μάρ­τυ­ρας των πυρο­βο­λι­σμών και ο Jay Hastings, θυρω­ρός στο ιστο­ρι­κό κτί­ριο «Dakota» που άκου­σε τα τελευ­ταία λόγια του Λένον.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο