Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα στοχοποίηση της Κούβας από την ΕΕ — Καταγγελία του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης καταγ­γέλ­λει άλλο ένα επει­σό­διο στο­χο­ποί­η­σης της Κού­βας από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, με το πρό­σχη­μα του σεβα­σμού των ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων.

Στην καταγ­γε­λία του ο Σύν­δε­σμος αναφέρει:

«Ο λόγος για τη διορ­γά­νω­ση εκδή­λω­σης στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο στα τέλη του Φλε­βά­ρη από τον ευρω­βου­λευ­τή του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος Leopoldo López Gil (Ισπα­νία) και την αντι­πρό­ε­δρο του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου Dita Charanzova (Τσε­χία). Η εκδή­λω­ση αυτή διορ­γα­νώ­θη­κε με αφορ­μή την πρό­σφα­τη κυκλο­φο­ρία τρα­γου­διού με τίτλο “Patria y Vida” (Πατρί­δα και Ζωή), με την υπο­γρα­φή δια­φό­ρων Κου­βα­νών “καλ­λι­τε­χνών” και με καταγ­γελ­τι­κό περιε­χό­με­νο περί παρα­βί­α­σης της ελευ­θε­ρί­ας της καλ­λι­τε­χνι­κής έκφρα­σης από το “ξεπε­ρα­σμέ­νο κου­βα­νι­κό καθε­στώς”, όπως ανα­φέ­ρουν. Μάλι­στα, ο τίτλος του απο­τε­λεί παρά­φρα­ση της ιστο­ρι­κής ρήσης του Φιντέλ Κάστρο, “Patria o Muerte”. Η κίνη­ση αυτή βρί­σκε­ται σε σύμπνοια με δια­μαρ­τυ­ρί­ες καλ­λι­τε­χνών περί “φίμω­σης της αντί­θε­της γνώ­μης από το κου­βα­νι­κό καθε­στώς”, με τη στή­ρι­ξη γνω­στών αντε­πα­να­στα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων. Αξί­ζει μάλι­στα να σημειω­θεί ότι ανά­με­σα στους “πολύ­τι­μους προ­σκε­κλη­μέ­νους” της εκδή­λω­σης αυτής ήταν και ο αχυ­ράν­θρω­πος των ΗΠΑ και της ΕΕ στη Βενε­ζου­έ­λα, Χουάν Γουαϊδό.

Τα παρα­πά­νω δεν απο­τε­λούν κανε­νός είδους έκπλη­ξη, καθώς δια­χρο­νι­κά η στά­ση της ΕΕ απέ­να­ντι στην Κού­βα απο­σκο­πεί στην παρέμ­βα­ση στα εσω­τε­ρι­κά της, στη συγκρό­τη­ση αντε­πα­να­στα­τι­κών μηχα­νι­σμών, στη διευ­κό­λυν­ση της διείσ­δυ­σης των μονο­πω­λί­ων. Στο­χεύ­ει στο χτύ­πη­μα των κατα­κτή­σε­ων της κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης η οποία, μέχρι και σήμε­ρα απο­δει­κνύ­ει έμπρα­κτα την υπε­ρο­χή της μπρο­στά σε όσα επι­φυ­λάσ­σει ο “καπι­τα­λι­στι­κός παρά­δει­σος” για τους λαούς του κόσμου. Σε αυτή την κατεύ­θυν­ση βρι­σκό­ταν και η “Κοι­νή Θέση” της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης απέ­να­ντι στην Κού­βα. Αυτή την κατεύ­θυν­ση τρο­φο­δο­τεί και ο Διά­λο­γος για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα, ως μέρος της Συμ­φω­νί­ας ΕΕ-Κού­βας για τον Πολι­τι­κό Διά­λο­γο και τη Συνερ­γα­σία (PDCA).

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης υπε­ρα­σπί­ζε­ται την κου­βα­νι­κή επα­νά­στα­ση και τις κατα­κτή­σεις της και κατα­δι­κά­ζει θέσεις και δρά­σεις που απο­σκο­πούν στην άσκη­ση πίε­σης και στην απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση, είτε με το καρό­το, είτε με το μαστί­γιο, με απο­κο­ρύ­φω­μα τον απα­ρά­δε­κτο, εγκλη­μα­τι­κό απο­κλει­σμό της Κού­βας από τις ΗΠΑ. Θα συνε­χί­σει να εκφρά­ζει με κάθε μέσο τη στή­ρι­ξη και την αλλη­λεγ­γύη του στον κου­βα­νι­κό λαό, ο οποί­ος παλεύ­ει περή­φα­να κάτω από αντί­ξο­ες συνθήκες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο