Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Συμφωνία για τις Βάσεις: Υπογράφεται σήμερα το νέο κείμενο-«φωτιά» για τον λαό

Υπο­γρά­φε­ται σήμε­ρα στις ΗΠΑ η νέα Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις, διευ­ρύ­νο­ντας τη χρή­ση στρα­τη­γι­κά επι­λεγ­μέ­νων τοπο­θε­σιών στη χώρα από πλευ­ράς των αμε­ρι­κα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων και μπλέ­κο­ντας τον λαό βαθύ­τε­ρα σε επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις, με τις βάσεις μαγνή­τη κιν­δύ­νων, προς χάριν της «γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης» του κεφα­λαί­ου. Την ίδια ώρα η Τουρ­κία επα­να­φέ­ρει τις διεκ­δι­κή­σεις της και με νέους χάρ­τες, ενώ παραι­τή­θη­κε η «κυβέρ­νη­ση» στα Κατε­χό­με­να.

Συγκε­κρι­μέ­να:

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ν. Δέν­διας βρί­σκε­ται από χτες στην Ουά­σιγ­κτον, όπου σήμε­ρα θα έχει αρχι­κά κατ’ ιδί­αν συνά­ντη­ση με τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Αντ. Μπλίν­κεν στο Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ. Θα ακο­λου­θή­σουν διευ­ρυ­μέ­νες συνο­μι­λί­ες και οι δύο υπουρ­γοί θα εγκαι­νιά­σουν με εισα­γω­γι­κές παρεμ­βά­σεις τους τον τρί­το γύρο του «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου» Ελλά­δας — ΗΠΑ (εγκαι­νιά­στη­κε το 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ) πάνω σε μια σει­ρά από πεδία για μπίζ­νες του κεφα­λαί­ου. Αμέ­σως μετά θα υπο­γρα­φεί το Δεύ­τε­ρο Πρω­το­κόλ­λο Τρο­πο­ποί­η­σης της Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας (MDCA — το προη­γού­με­νο υπε­γρά­φη το 2019).

Θυμί­ζου­με ότι σύμ­φω­να με δημο­σιο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες παρα­χω­ρού­νται στους Αμε­ρι­κα­νούς εγκαταστάσεις:

Στο στρα­τό­πε­δο «Γιαν­νού­λη» στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, όπου θα εγκα­τα­στα­θεί δύνα­μη περί­που 300 — 400 Αμε­ρι­κα­νών στρα­τιω­τι­κών. Τον χώρο έχουν ήδη ελέγ­ξει στε­λέ­χη του Μηχα­νι­κού των Ενό­πλων Δυνά­με­ων των ΗΠΑ, ώστε μετά την υπο­γρα­φή της νέας MDCA να ξεκι­νή­σουν σχε­τι­κές εργα­σί­ες. Το «Γιαν­νού­λη» επε­λέ­γη λόγω της εγγύ­τη­τας με το Πεδίο Βολής «Αετός», αλλά κυρί­ως λόγω της εύκο­λης πρό­σβα­σης στο λιμά­νι και στο αερο­δρό­μιο της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, που τα τελευ­ταία χρό­νια δέχε­ται και διεκ­πε­ραιώ­νει συνε­χώς αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές δυνά­μεις στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία, με το επό­με­νο «φορ­τίο», που ανα­μέ­νε­ται το μεγα­λύ­τε­ρο των τελευ­ταί­ων χρό­νων, να κατα­φτά­νει τον Νοέμβρη.

Το στρα­τό­πε­δο «Γεωρ­γού­λα» στη Νέα Ιωνία Βόλου, σε συν­δυα­σμό με την παρου­σία των Αμε­ρι­κα­νών στην αερο­πο­ρι­κή βάση της Λάρι­σας και στη βάση της αερο­πο­ρί­ας στρα­τού στο Στεφανοβίκειο.

– Το Πεδίο Βολής στο Λιτό­χω­ρο στην Πιε­ρία, που έτσι κι αλλιώς αξιο­ποιού­σαν για ασκή­σεις οι Αμε­ρι­κα­νοί ελι­κο­πτε­ρά­δες και πεζο­ναύ­τες που ανα­πτύσ­σο­νταν περιο­δι­κά στη χώρα όλα τα τελευ­ταία χρό­νια, ήδη από την επο­χή ΣΥΡΙΖΑ.

– Τέλος, επε­κτεί­νουν κι άλλο τις εγκα­τα­στά­σεις των Αμε­ρι­κα­νών στην αερο­ναυ­τι­κή τους βάση στη Σού­δα, επι­τρέ­πο­ντας τη στάθ­μευ­ση, διεκ­πε­ραί­ω­ση και υπο­στή­ρι­ξη ακό­μα περισ­σό­τε­ρων μονά­δων και μέσων τους.

Επί­σης, φαί­νε­ται ότι γίνε­ται προ­σπά­θεια από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να αφή­νε­ται στο κεί­με­νο ανοι­χτό ενδε­χό­με­νο για πρό­σθε­ση και άλλων τοπο­θε­σιών στο άμε­σο μέλ­λον, ιδί­ως νησιών του Αιγαί­ου, και μάλι­στα χωρίς ανά­γκη κάποιας «επα­να­δια­πραγ­μά­τευ­σης».
Αλλω­στε, στο παζά­ρι που προη­γή­θη­κε, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση παρου­σί­α­σε λίστα 23 «προς διά­θε­ση» τοπο­θε­σιών, στις οποί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται Σκύ­ρος, Λήμνος, Ρόδος και Κάρπαθος.

Οι Αμε­ρι­κα­νοί αντι­πα­ρέ­βα­λαν δική τους λίστα τοπο­θε­σιών, μετα­ξύ άλλων με Αρα­ξο (που παρα­μέ­νει πάντα σε ετοι­μό­τη­τα για μετα­φο­ρά και απο­θή­κευ­ση πυρη­νι­κών), Ανδρα­βί­δα (την οποία αξιο­ποιούν κάθε χρό­νο, στο πλαί­σιο της σημα­ντι­κής για αυτούς πολυ­ε­θνι­κής αερο­πο­ρι­κής άσκη­σης «Ηνί­ο­χος») και Αστα­κό (τέστα­ραν τις δυνα­τό­τη­τές του τον Νοέμ­βρη του 2020, ελλι­με­νί­ζο­ντας εκεί το θηριώ­δες πλοίο τους «USS Hershel “Woody” Williams» για εργα­σί­ες συντήρησης).
Μέχρι στιγ­μής φαί­νε­ται να «απο­φεύ­γουν» τη Σκύ­ρο και οπωσ­δή­πο­τε Λήμνο, Ρόδο και Κάρ­πα­θο, παίρ­νο­ντας υπό­ψη και τις ενστά­σεις από τη «σύμ­μα­χο» Τουρκία.

Όσο για τη διάρ­κεια της Συμ­φω­νί­ας, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες το Τρο­πο­ποι­η­τι­κό Πρω­τό­κολ­λο θα προ­βλέ­πει 5ετή παρά­τα­σή της, ώστε να «τρέ­ξουν» και μια σει­ρά αμε­ρι­κα­νι­κές «επεν­δύ­σεις» επέ­κτα­σης των εγκα­τα­στά­σε­ων για το δολο­φο­νι­κό τους έργο.

Μετά το πέρας της 5ετίας, όπως ανα­φέ­ρουν νεό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες θα παρα­μεί­νει σε ισχύ για άλλη μια 5ετία, εκτός αν κάποια πλευ­ρά απο­συρ­θεί απ’ αυτήν. Σε αυτήν την περί­πτω­ση, οι Αμε­ρι­κα­νοί βάζουν ρήτρα ότι θα έχουν στη διά­θε­σή τους δύο επι­πλέ­ον χρό­νια πριν την απο­χώ­ρη­σή τους (η τρέ­χου­σα MDCA λήγει στις 6/11, είναι μονο­ε­τούς διάρ­κειας και προ­βλέ­πει 17μηνη περί­ο­δο αποχώρησης).

Το υπό­λοι­πο πρό­γραμ­μα Δέν­δια για σήμε­ρα προ­βλέ­πει συνά­ντη­ση με τον ομό­λο­γό του από τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα, σεΐ­χη Abdullah bin Zayed Al Nahyan, και συμ­με­το­χή σε εκδή­λω­ση του ευρω­α­τλα­ντι­κού «think tank» «Center for European Policy Analysis», με θέμα τον ρόλο της Ελλά­δας στην Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

Ηδη από χτες, στον από­η­χο της υπο­γρα­φής της συμ­φω­νί­ας AUKUS και συνο­λι­κά της ανα­διά­τα­ξης των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών προς την αντι­πα­ρά­θε­ση με την Κίνα στον Ινδο-Ειρη­νι­κό, ο Ν. Δέν­διας, μετά και την τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχε τη Δευ­τέ­ρα με την Αυστρα­λια­νή ομό­λο­γό του Μ. Πέιν, ξεκί­νη­σε το διή­με­ρο πρό­γραμ­μά του στην Ουά­σιγ­κτον με συνά­ντη­ση με τον πρέ­σβη της Αυστρα­λί­ας στις ΗΠΑ, Αρθουρ Συνο­δι­νός. Θέμα­τα της συζή­τη­σης η «κοι­νή προ­σή­λω­ση στο Διε­θνές Δίκαιο της Θάλασ­σας» και οι «εξε­λί­ξεις σε Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και Ινδο-Eιρηνικό».

Αργό­τε­ρα συνα­ντή­θη­κε με τον βου­λευ­τή Τζον Σαρ­μπά­νης (συζή­τη­σαν την «ενδυ­νά­μω­ση της διμε­ρούς στρα­τη­γι­κής σχέ­σης και την προ­ώ­θη­ση κοι­νών συμ­φε­ρό­ντων», όπως επί­σης τις «εξε­λί­ξεις σε Ανατ. Μεσό­γειο και Δυτ. Βαλ­κά­νια»), τον γερου­σια­στή Κρις Βαν Χόλεν, εκπρο­σώ­πους αμε­ρι­κα­νι­κών «think tanks» και τον Ισραη­λι­νό ΥΠΕΞ Για­ΐρ Λαπίντ, ενώ χτες το βρά­δυ τοπι­κή ώρα παρευ­ρέ­θη­κε σε δεξί­ω­ση με εκπρο­σώ­πους της ελλη­νι­κής ομογένειας.

◾  ΤΟΥΡΚΙΑ: Επαναφέρει τις διεκδικήσεις της και με νέους χάρτες

Τις διεκ­δι­κή­σεις της σε όλη την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο επα­να­φέ­ρει «επί του πεδί­ου» και στα τρα­πέ­ζια των ιμπε­ρια­λι­στι­κών παζα­ριών η τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη.

Στο πλαί­σιο αυτό, μετά τη νέα έξο­δο ερευ­νη­τι­κών και πολε­μι­κών σκα­φών σε περιο­χές ελλη­νι­κής και κυπρια­κής δικαιο­δο­σί­ας, το τουρ­κι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας δημο­σί­ευ­σε χάρ­τες που εμφα­νί­ζουν την τουρ­κι­κή υφα­λο­κρη­πί­δα να φτά­νει μέχρι την Κάσο και τη Ρόδο, αλλά και έξι μίλια από την Πάφο, με μπού­σου­λα το παρά­τυ­πο τουρ­κο­λι­βυ­κό σύμ­φω­νο (που βέβαια την ίδια στιγ­μή η Αγκυ­ρα έχει εκφρά­σει ετοι­μό­τη­τα να δια­πραγ­μα­τευ­τεί) αλλά και «συμ­φω­νί­ες» όπως αυτή που υπέ­γρα­ψε το «μακρι­νό» 2011 με το ψευ­δο­κρά­τος και απο­φά­σι­σε μάλι­στα να «κοι­νο­ποι­ή­σει» στον ΟΗΕ εννιά χρό­νια μετά.

Την ίδια στιγ­μή, οι χάρ­τες παρα­κάμ­πτουν και συμ­φω­νί­ες όπως αυτή που έχουν υπο­γρά­ψει για την οριο­θέ­τη­ση μέρους της μετα­ξύ τους ΑΟΖ Ελλά­δα και Αίγυ­πτος, για την οποία η Αγκυ­ρα επα­νει­λημ­μέ­να έχει τονί­σει ότι «αδι­κεί» το Κάι­ρο παρά τις προ­βλέ­ψεις της για μειω­μέ­νη επή­ρεια των ελλη­νι­κών νησιών, σε αντί­θε­ση — όπως ισχυ­ρί­ζε­ται — με μία τουρ­κο­αι­γυ­πτια­κή συμ­φω­νία από την οποία θα έβγαι­νε πιο ωφελημένο.

Σε ανα­κοί­νω­ση που συνο­δεύ­ει τους χάρ­τες, το τουρ­κι­κό υπουρ­γείο υπε­ρα­μύ­νε­ται και της τελευ­ταί­ας NAVTEX που εξέ­δω­σε για νέες έρευ­νες του «Ορούτς Ρέις», χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «παρα­πλα­νη­τι­κές» τις εκτι­μή­σεις όσων αντέ­δρα­σαν στην έκδο­σή της αλλά και υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι τόσο το «Ρέις» όσο και τα άλλα ερευ­νη­τι­κά και σει­σμο­γρα­φι­κά πλοία, το «Μπαρ­μπα­ρός Πασά» (που επι­χει­ρεί στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα) και τα γεω­τρύ­πα­να «Φατίχ» και «Κανου­νί», συνο­δεύ­ο­νται από δυνά­μεις του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού και της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας της χώρας.

Η Τουρ­κία μελε­τά τις επό­με­νες κινή­σεις της με φόντο μια σει­ρά διερ­γα­σί­ες που «τρέ­χουν». Το Σάβ­βα­το 16 Οκτώ­βρη η Γερ­μα­νί­δα καγκε­λά­ριος Αγκε­λα Μέρ­κελ θα επι­σκε­φτεί την Αγκυ­ρα, μετά από πρό­σκλη­ση του Τούρ­κου Προ­έ­δρου Ρ. Τ. Ερντο­γάν και στο πλαί­σιο δια­φό­ρων «απο­χαι­ρε­τι­στή­ριων» επα­φών της ενό­ψει του σχη­μα­τι­σμού νέας κυβέρ­νη­σης στη Γερ­μα­νία. Ο εκπρό­σω­πός της, Στέ­φαν Ζάι­μπερτ, ανα­φε­ρό­με­νος στην επί­σκε­ψη τόνι­σε τη γεω­στρα­τη­γι­κή σημα­σία της Τουρ­κί­ας και τη «μεγά­λη συνει­σφο­ρά» της σε θέμα­τα όπως το Μεταναστευτικό.

Ενό­ψει και της επί­σκε­ψης στην Αγκυ­ρα, χτες η Μέρ­κελ είχε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον Κύπριο Πρό­ε­δρο Νίκο Ανα­στα­σιά­δη, ο οποί­ος της ζήτη­σε να ασκή­σει επιρ­ροή με στό­χο την επα­νεκ­κί­νη­ση των επί­ση­μων συνο­μι­λιών για το Κυπρια­κό. Σημειω­τέ­ον, κυπρια­κά ΜΜΕ μετέ­δω­σαν ότι η πρέ­σβει­ρα της Γερ­μα­νί­ας στην Κύπρο, Ανκε Σλιμ, συνά­ντη­σε πρό­σφα­τα τον ηγέ­τη του ψευ­δο­κρά­τους Ερσίν Τατάρ, σχο­λιά­ζο­ντας ότι πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για κίνη­ση ανα­γνώ­ρι­σης των κατο­χι­κών αρχών.

◾  Παραιτήθηκε η «κυβέρνηση» στα Κατεχόμενα

Τις πυκνές διερ­γα­σί­ες σε όλη την περιο­χή συμπλή­ρω­σε χτες η παραί­τη­ση της τρι­κομ­μα­τι­κής «κυβέρ­νη­σης» που είχε σχη­μα­τι­στεί στα Κατε­χό­με­να της Κύπρου τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βρη. Σε αυτή συμ­με­τεί­χαν το Κόμ­μα Εθνι­κής Ενό­τη­τας (ΚΕΕ, από το οποίο προ­έρ­χε­ται και ο Τατάρ), το Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (με επι­κε­φα­λής τον Σερ­ντάρ Ντεν­κτάς) και το Κόμ­μα Ανα­γέν­νη­σης (που εκφρά­ζει μεγά­λο μέρος των Τούρ­κων εποί­κων στο νησί).

Η «κυβέρ­νη­ση» είχε προ­κύ­ψει μετά τις «εκλο­γές» του περα­σμέ­νου φθι­νο­πώ­ρου και αρχι­κά έλα­βε ψήφο εμπι­στο­σύ­νης (χωρίς να έχει πλειο­ψη­φία στη «Βου­λή») για να ηγη­θεί μιας μετα­βα­τι­κής κυβέρ­νη­σης που θα προ­ε­τοί­μα­ζε νέες «εκλο­γές», τον Οκτώ­βρη του 2021. Τελι­κά, το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι η «κυβέρ­νη­ση» εξα­σφά­λι­σε πλειο­ψη­φία με τη συνερ­γα­σία δύο «βου­λευ­τών» από το κεντρώο — μεταρ­ρυθ­μι­στι­κό Κόμ­μα του Λαού, η οποία επί­σης δεν κράτησε.

Χτες ο προ­ερ­χό­με­νος από το ΚΕΕ «πρω­θυ­πουρ­γός» Ερσάν Σανέρ υπέ­βα­λε παραί­τη­ση, επι­κα­λού­με­νος προ­βλή­μα­τα απαρ­τί­ας στη «Βου­λή» και τις δυσκο­λί­ες που προ­κα­λούν εξε­λί­ξεις σε κόμ­μα­τα της «συγκυ­βέρ­νη­σης». Τώρα θα ξεκι­νή­σουν επα­φές για να διε­ρευ­νη­θούν περι­θώ­ρια σχη­μα­τι­σμού «κυβέρ­νη­σης» ευρεί­ας βάσης μέσα σε 60 μέρες, αλλιώς θα διε­ξα­χθούν πρό­ω­ρες «εκλο­γές», πιθα­νώς μέχρι τον Δεκέμβρη.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το σημε­ρι­νό Ριζο­σπά­στη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο