Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα τραγωδία σε εξέλιξη στη Μεσόγειο — Τουλάχιστον 20 μετανάστες νεκροί — Προσπάθειες διάσωσης 1.500 ανθρώπων από 15 σκάφη

Του­λά­χι­στον 20 μετα­νά­στες πνί­γη­καν σήμε­ρα, ανά­με­σα στους οποί­ους πολύ μικρά παι­διά, αφού έπε­σαν στη θάλασ­σα από υπε­φορ­τω­μέ­νο πλε­ού­με­νο στα ανοι­κτά της Λιβύ­ης, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα η ιτα­λι­κή ακτο­φυ­λα­κή και ο υπεύ­θυ­νος ενός σκά­φους ανθρω­πι­στι­κής αρω­γής που βρί­σκε­ται στην περιο­χή, ενώ συνε­χί­ζο­νται οι προ­σπά­θειες για τη διά­σω­ση περί­που 1.700 ανθρώ­πων που βρί­σκο­νται πάνω σε 15 σκάφη.

«Σήμε­ρα έχου­με μια κρί­σι­μη κατά­στα­ση. Περί­που 200 άνθρω­ποι έπε­σαν στο νερό και προς το παρόν έχου­με 20 πτώ­μα­τα», δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ένας εκπρό­σω­πος της ακτοφυλακής.

Οι μετα­νά­στες βρί­σκο­νταν σ’ ένα ξύλι­νο πλε­ού­με­νο στο οποίο επέ­βαι­ναν 500 έως 700 άνθρω­ποι σε από­στα­ση περί­που 20 ναυ­τι­κών μιλί­ων στα ανοι­κτά της Ζουά­ρα, που βρί­σκε­ται 100 χιλιό­με­τρα δυτι­κά της Τρίπολης.

Ενώ το πλή­ρω­μα του πλοί­ου Phoenix, που έχει ναυ­λω­θεί από την μαλ­τέ­ζι­κη μκο MOAS, είχε αρχί­σει να δια­νέ­μει σωσί­βια, μεγά­λο μέρος των ανθρώ­πων που βρί­σκο­νταν πάνω στη γέφυ­ρα του πλε­ού­με­νου, έπε­σαν στο νερό, ίσως εξαι­τί­ας ενός κύματος.

«Δεν είναι σκη­νή από ται­νία φρί­κης, είναι μια πραγ­μα­τι­κή τρα­γω­δία που εξε­λίσ­σε­ται σήμε­ρα στις πύλες της Ευρώ­πης», έγρα­ψε στο Twitter ο Κρις Κατρα­μπό­νε, συνι­δρυ­τής της MOAS ο οποί­ος βρί­σκε­ται πάνω στο Phoenix, αναρ­τώ­ντας φωτο­γρα­φί­ες που δεί­χνουν δεκά­δες μετα­νά­στες μέσα στο νερό.

Με τη βοή­θεια ενός σκά­φους της ιτα­λι­κής ακτο­φυ­λα­κής και πολ­λών εμπο­ρι­κών σκα­φών, οι δια­σώ­στες προ­σπα­θούν να περι­συλ­λέ­ξουν όσο περισ­σό­τε­ρους ανθρώ­πους μπο­ρούν, ενώ ένα ελι­κό­πτε­ρο και ένα στρα­τιω­τι­κό αερο­πλά­νο έρι­ξαν στη θάλασ­σα σωστι­κές λέμβους.

«Άλλα περί­που 30 πτώ­μα­τα επι­πλέ­ουν στο νερό, πολ­λά είναι μικρών παι­διών», πρό­σθε­σε ο Κατραμπόνε.

Συνο­λι­κά γύρω στις 15 επι­χει­ρή­σεις διά­σω­σης διε­ξά­γο­νται σήμε­ρα ανοι­κτά της Λιβύ­ης, διευ­κρί­νι­σε η ιτα­λι­κή ακτο­φυ­λα­κή, χωρίς να μπο­ρεί να δώσει άμε­σα τον συνο­λι­κό αριθ­μό των μετα­να­στών τους οποί­ους αφο­ρούν οι επι­χει­ρή­σεις αυτές.

Η ακτο­φυ­λα­κή ζήτη­σε να βοη­θή­σουν περισ­σό­τε­ρα πλοία, δήλω­σε ο διοι­κη­τής της ακτο­φυ­λα­κής Κόζι­μο Νικά­στρο. Εκτός από το σκά­φος της MOAS, στην επι­χεί­ρη­ση, που συντο­νί­ζε­ται από την Ιτα­λι­κή Ακτο­φυ­λα­κή στη Ρώμη, συμ­με­τέ­χει ένα ρυμουλκό.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο