Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα υπόθεση μαστροπείας με θύμα 14χρονο κοριτσάκι που φιλοξενείται σε δομή

Ακό­μη μία περί­πτω­ση μαστρο­πεί­ας με θύμα ανή­λι­κο κορί­τσι , το οποίο φιλο­ξε­νού­νταν σε δομή φιλο­ξε­νί­ας ανη­λί­κων στη Νέα Σμύρ­νη- είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας. Για την υπό­θε­ση συνε­λή­φθη­σαν τρία άτο­μα ‑ηλι­κί­ας 24, 25 και 29 ετών- στα οποία ασκή­θη­κε ποι­νι­κή δίω­ξη σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για μαστρο­πεία, γενε­τή­σιες πρά­ξεις με ανή­λι­κο και παι­δι­κή πορ­νο­γρα­φία. Ανα­ζη­τεί­ται ένας ακό­μη, που είχαν συνα­ντη­θεί με την ανή­λι­κη σε ξενο­δο­χείο στην περιο­χή του Μεταξουργείου.

Το από­γευ­μα της Τρί­της, η 14χρονη επέ­στρε­ψε στη δομή και ανα­μέ­νε­ται να κατα­θέ­σει σχε­τι­κά με την υπό­θε­ση στην Υπο­διεύ­θυν­ση Ανηλίκων.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι για την 14χρονη είχαν δηλω­θεί πολ­λές περι­πτώ­σεις εξα­φά­νι­σης και ηθε­λη­μέ­νης δια­φυ­γής της από τις κοι­νω­νι­κές λει­τουρ­γούς του ιδρύ­μα­τος, ωστό­σο το ανή­λι­κο κορί­τσι επέ­στρε­φε μετά από σύντο­μα χρο­νι­κά διαστήματα.

Οι ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής, στις 14:30, η 14χρονη διέ­φυ­γε και πάλι μόνη της και επέ­στρε­ψε στις 08:15 το πρωί της Δευ­τέ­ρας, ενώ έφυ­γε και πάλι στις 20:00 το από­γευ­μα της ίδιας ημέ­ρας. Όπως έγι­νε γνω­στό, επέ­στρε­ψε στη δομή το από­γευ­μα της Τρίτης.

Στις 18:00, το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας, η κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός ενη­με­ρώ­θη­κε από ανή­λι­κη φιλο­ξε­νού­με­νη του ιδρύ­μα­τος, φίλη της 14χρονης, ότι το κορί­τσι έχει επα­φές με έναν άνδρα με το όνο­μα «Ταχίρ», 30 χρό­νων από το Μπα­γκλα­ντές, με τον οποίο έχουν συμ­φω­νή­σει να εκδί­δε­ται ένα­ντι χρη­μα­τι­κού ποσού.

Η κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός μίλη­σε με την 14χρονη, η οποία της είπε ότι από το βρά­δυ της Κυρια­κής έως και τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας, όταν είχε φύγει από το ίδρυ­μα, βρι­σκό­ταν σε ξενο­δο­χείο στο κέντρο της Αθή­νας με τρεις άνδρες, με έναν εκ των οποί­ων ήταν κλει­σμέ­νη σε δωμά­τιο χωρίς να ανα­φέ­ρει κάτι παραπάνω.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι η κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός προ­σπά­θη­σε να μετα­πεί­σει την 14χρονη να μη φύγει, ενώ ζήτη­σε και την βοή­θεια της 16χρονης αδερ­φή της. Η 14χρονη είπε στην αδερ­φή της ότι είχε συνα­ντη­θεί με τον «Ταχίρ» και συμ­φώ­νη­σαν να εκδί­δε­ται ένα­ντι 100 ευρώ για κάθε ερω­τι­κό ραντε­βού, ενώ θα της έδι­ναν «ειδι­κά» ρού­χα και εσώ­ρου­χα για αυτές τις συνευ­ρέ­σεις σε σπί­τι στην Ελευσίνα.

Το 16χρονο κορί­τσι επι­χεί­ρη­σε να εμπο­δί­σει την 14χρονη αδερ­φή της να φύγει, παίρ­νο­ντας το κινη­τό της, αλλά δεν τα κατά­φε­ρε. Λίγο μετά τη φυγή της 14χρονης, άγνω­στος κάλε­σε και το απά­ντη­σε η 16χρονη, προ­σποιού­με­νη την αδερ­φή της. Με αυτόν τον τρό­πο κατά­λα­βε ότι η 14χρονη είχε ραντε­βού με τον άγνω­στο στο μετρό της Αγί­ας Μαρί­νας για να πάει στην Ελευσίνα.

Η κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός επι­κοι­νώ­νη­σε με την αστυ­νο­μία, ενη­με­ρώ­νο­ντας για την υπόθεση.

Αστυ­νο­μι­κοί εντό­πι­σαν σε αυτο­κί­νη­το, που δεν είχε πινα­κί­δες κυκλο­φο­ρί­ας, τον 30χρονο Ταχίρ και δύο Έλλη­νες, 25 και 24 χρό­νων, τους οποί­ους συνέλαβαν.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο 30χρονος Ταχίρ και ο 24χρονος παρα­δέ­χτη­καν ότι από το βρά­δυ της Κυρια­κής έως τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας, βρί­σκο­νταν σε ξενο­δο­χείο στο Μετα­ξουρ­γείο, μαζί με την 14χρονη και έναν ακό­μη φίλο τους, ο οποί­ος ήρθε σε ερω­τι­κή επα­φή μαζί της, ενώ οι ίδιοι παρα­κο­λου­θού­σαν και τρα­βού­σαν βίντεο.

Ο 24χρονος είχε τρα­βή­ξει με το κινη­τό του 7 αρχεία βίντεο και μία φωτογραφία.

Σε μία συζή­τη­ση ανά­με­σα στον «Ταχίρ» και τον 24χρονο στο Instagram, το βρά­δυ της Κυρια­κής, ο πρώ­τος φαί­νε­ται να λέει: «Gia doulia pame» και «Gia vizita».

Απο­λο­γού­με­νοι οι τρεις συλ­λη­φθέ­ντες παρα­δέ­χτη­καν τις σε βάρος τους κατη­γο­ρί­ες, ενώ ο άνδρας, που φαί­νε­ται να ήρθε σε επα­φή με το ανή­λι­κο κορί­τσι δια­φεύ­γει της σύλληψης.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθη­νών. Ασκή­θη­κε σε βάρος τους ποι­νι­κή δίω­ξη σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για μαστρο­πεία, γενε­τή­σιες πρά­ξεις με ανή­λι­κο και παι­δι­κή πορνογραφία.

Μετά την άσκη­ση της δίω­ξης παρα­πέμ­φθη­καν σε ανακριτή.

Υπ’ ευθύνη της Δόμνας Μιχαηλίδου η δομή

Ερω­τή­μα­τα προς την ηγε­σία του Υπουρ­γείο Εργα­σί­ας τίθε­νται από την υπό­θε­ση, καθώς η δομή που ανή­κει στο στον ενιαίο φορέα του Κέντρου Κοι­νω­νι­κής Πρό­νοιας της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής (Κ.Κ.Π.Π.Α) υπά­γε­ται στον έλεγ­χο και την επο­πτεία του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης & Πρό­νοιας και άρα βρί­σκε­ται στην αρμο­διό­τη­τα της υφυ­πουρ­γού Δόμνας Μιχαηλίδου.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που δίνει για τη Μονά­δα Προ­στα­σί­ας Νεα­νί­δων «Αγία Βαρ­βά­ρα», το Κέντρο Κοι­νω­νι­κής Πρό­νοιας Περι­φέ­ρειας Αττι­κής (ΚΚΠΠΑ), οι υπη­ρε­σί­ες της παι­δό­πο­λης απευ­θύ­νο­νται σε έφη­βες που χρή­ζουν κοι­νω­νι­κής φρο­ντί­δας προ­στα­σί­ας και απο­κα­τά­στα­σης όταν:

–Δεν δια­θέ­τουν οικο­γε­νεια­κό περιβάλλον
–Δια­βιούν σε ακα­τάλ­λη­λο περιβάλλον
–Βρί­σκο­νται σε κίνδυνο
–Είναι εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νες
–Παρα­με­λού­νται
–Έχουν κακο­ποι­η­θεί με διά­φο­ρους τρόπους
–Η οικο­γέ­νεια τους βρί­σκε­ται σε κρίση
–Είναι θύμα­τα εγκλη­μα­τι­κής πράξης

Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ: Γρα­πτά πάνω στο μυθι­στό­ρη­μα – Οι καλλιτέχνες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο