Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέες Ανατιμήσεις: 9% ακριβότερο το καλάθι στο σούπερ μάρκετ

«Φωτιά» στον οικο­γε­νεια­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό βάζουν οι ανα­τι­μή­σεις σε βασι­κά είδη δια­τρο­φής που απο­τυ­πώ­νο­νται στα ράφια των σού­περ μάρ­κετ τους τελευ­ταί­ους μήνες, ενώ τις επό­με­νες μέρες ανα­μέ­νε­ται να επε­κτα­θούν στο σύνο­λο σχε­δόν των προ­ϊ­ό­ντων, μετο μηνιαίο κόστος για το «καλά­θι» μιας τρι­με­λούς οικο­γέ­νειας ανα­μέ­νε­ται να αυξη­θεί έως και 9%, στα 272,5 ευρώ.

Το κύμα ανα­τι­μή­σε­ων σε σιτη­ρά, αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, πρώ­τες ύλες, υλι­κά συσκευα­σί­ας, αλλά και η εκτί­να­ξη του ενερ­γεια­κού κόστους και των μετα­φο­ρι­κών αυξά­νουν τα λει­τουρ­γι­κά έξο­δα τόσο των βιο­μη­χα­νιών όσο και των αλυ­σί­δων του οργα­νω­μέ­νου λια­νε­μπο­ρί­ου, οι οποί­ες έχουν ξεκα­θα­ρί­σει ότι είναι αδύ­να­τον να απορ­ρο­φή­σουν τις αυξήσεις.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία των αλυ­σί­δων σού­περ μάρ­κετ, η αύξη­ση στις τελι­κές τιμές στο ράφι το 2021, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των εκπτώ­σε­ων και των προ­ω­θη­τι­κών ενερ­γειών, κυμάν­θη­κε στο 1,5%.Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Τη νέα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για τα νοι­κο­κυ­ριά απο­τυ­πώ­νουν γλα­φυ­ρά και τα στοι­χεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η οποία πριν από λίγες ημέ­ρες ανα­κοί­νω­σε πλη­θω­ρι­σμό 5,1% για τον μήνα Δεκέμβριο.
Σε ό,τι αφο­ρά, δε, στα είδη δια­τρο­φής, οι τιμές στα νωπά λαχα­νι­κά και τα φρού­τα σε ετή­σια βάση κατέ­γρα­ψαν αύξη­ση 5,5%, ενώ εκρη­κτι­κή είναι η άνο­δος στην τιμή του κρέατος.

Συγκε­κρι­μέ­να, οι ανα­τι­μή­σεις στα αμνο­ε­ρί­φια άγγι­ξαν το 19,7%, στο μοσχά­ρι το 4,2%, ενώ αξιο­ση­μεί­ω­τη είναι η μετα­βο­λή των τιμών στα ψάρια (+6,7%), στα που­λε­ρι­κά (+6,6%) και στα παρα­σκευά­σμα­τα κρέ­α­τος (+6,6%), με το χοι­ρι­νό να είναι το μονα­δι­κό που παρου­σιά­ζει μεί­ω­ση (-1,2%) σε σχέ­ση με τον Δεκέμ­βριο του 2020.

Επί­σης, μεγά­λες αυξή­σεις παρα­τη­ρή­θη­καν στο ελαιό­λα­δο (+17%) και τα υπό­λοι­πα βρώ­σι­μα έλαια (+17,1%), στα τυριά (+5,5%), τα ζυμα­ρι­κά (+7,6%) και το ψωμί (+4,9%).

Ανα­λυ­τι­κά, στα γαλα­κτο­κο­μι­κά προ­ϊ­ό­ντα οι ανα­τι­μή­σεις θα ξεκι­νούν από το 5%, καθώς το κόστος για τις βιο­μη­χα­νί­ες έχει αυξη­θεί περί­που κατά 10% για το πρό­βειο γάλα και τα τυρο­κο­μι­κά προ­ϊ­ό­ντα και κατά 15% για το για­ούρ­τι, ενώ η τιμή της φέτας δεν απο­κλεί­ε­ται να εκτο­ξευ­τεί μέχρι και κατά 25%.

Όπως εξη­γούν στε­λέ­χη του κλά­δου, η τιμή παρα­γω­γού στο πρό­βειο γάλα φτά­νει σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις ακό­μα και τα 1,30 ευρώ το κιλό, ενώ στο αγε­λα­δι­νό γάλα οι αυξή­σεις είναι πολύ χαμη­λές, στα 0,40 ευρώ το κιλό, από 0,38 ευρώ πέρυσι.

Από το νέο κύμα ακρί­βειας πλήτ­το­νται και το ψωμί, η τιμή του οποί­ου σε κάποια αρτο­ποιεία αγγί­ζει μέχρι και το 1,40 ευρώ το κιλό και τα δημη­τρια­κά.

Με πρό­φα­ση τη συγκρά­τη­ση του κόστους, εκπρό­σω­ποι των αλυ­σί­δων σού­περ μάρ­κετ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πριν από λίγες ημέ­ρες τηλε­διά­σκε­ψη με την ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης ζητώ­ντας τη στή­ρι­ξη της κυβέρ­νη­σης “προ­κει­μέ­νου να περιο­ρί­σουν την επι­βά­ρυν­ση των κατα­να­λω­τών από το κύμα ανατιμήσεων”.
Συγκε­κρι­μέ­να, πάγιο αίτη­μα είναι η επέ­κτα­ση της επι­δό­τη­σης της ενέρ­γειας, η οποία αντι­προ­σω­πεύ­ει σχε­δόν το 1/5 των λει­τουρ­γι­κών εξό­δων των σού­περ μάρ­κετ, πέραν του Ιανουαρίου.

υ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο