Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέες απειλές από τον Τραμπ: έχει ορίσει «52 στόχους» στο Ιράν — Αντιδράσεις στην Τεχεράνη

Ο Ιρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ, μετά τις απει­λές του τελευ­ταί­ου να πλή­ξει “52 θέσεις” του Ιράν, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων ιστο­ρι­κών τόπων, τονί­ζο­ντας ότι “η στό­χευ­ση πολι­τι­στι­κών τόπων συνι­στά έγκλη­μα πολέμου”.

“Έχο­ντας παρα­βιά­σει κατά­φω­ρα το (διε­θνές) δίκαιο” με τη δολο­φο­νία του Ιρα­νού στρα­τη­γού Κασέμ Σου­λεϊ­μα­νί στο Ιράκ την Παρα­σκευή, ο Τραμπ “συνε­χί­ζει να απει­λεί με νέες παρα­βιά­σεις (…) των δεσμευ­τι­κών κανό­νων του διε­θνούς δικαί­ου”, γρά­φει ο Μοχά­μεντ Τζα­βάντ Ζαρίφ στον λογα­ρια­σμό του στο Twitter.

Aπό την πλευ­ρά του, ο ιρα­νι­κός στρα­τός αντέ­δρα­σε στην τελευ­ταία πρό­κλη­ση του Ντό­ναλντ Τραμπ εκφρά­ζο­ντας αμφι­βο­λί­ες ότι οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έχουν το “θάρ­ρος” να χτυ­πή­σουν το Ιράν.

“Λένε αυτά τα πράγ­μα­τα για να εκτρέ­ψουν την προ­σο­χή της παγκό­σμιας κοι­νής γνώ­μης από την απάν­θρω­πη και αδι­καιο­λό­γη­τη πρά­ξη τους”, δήλω­σε ο υπο­στρά­τη­γος Αμπ­ντολ­ρα­χίμ Μου­σα­βί, αρχη­γός του ιρα­νι­κού στρα­τού, τον οποίο επι­κα­λεί­ται το επί­ση­μο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Irna, ανα­φε­ρό­με­νος στη δολο­φο­νία του στρα­τη­γού Σουλεϊμανί.

Αλλά “αμφι­βάλ­λω ότι έχουν το θάρ­ρος”, πρόσθεσε.

Παράλ­λη­λα ο υπουρ­γός Πλη­ρο­φο­ριών και Τηλε­πι­κοι­νω­νιών του Ιράν Μοχα­μάντ Τζα­βάντ Αζα­ρί-Τζα­χρο­μί δήλω­σε ότι ο πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Ντό­ναλντ Τραμπ είναι “τρο­μο­κρά­της με κοστού­μι”, σε μήνυ­μά του στο Twitter.

“Όπως το Ισλα­μι­κό Κρά­τος, όπως ο Χίτλερ, όλοι μισούν τους πολι­τι­σμούς. Ο Τραμπ είναι τρο­μο­κρά­της που φορά κοστού­μι. Θα μάθει την ιστο­ρία πολύ σύντο­μα ότι ΚΑΝΕΙΣ δεν μπο­ρεί να νική­σει το “Μεγά­λο Ιρα­νι­κό Έθνος και Πολι­τι­σμό”, έγρα­ψε ο Τζαχρομί.

Νέες απειλές από τον Τραμπ

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ διε­μή­νυ­σε μέσω Twitter ότι οι ΗΠΑ έχουν ορί­σει 52 στό­χους στο Ιράν — ισά­ριθ­μους με τους ομή­ρους στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία στην Τεχε­ρά­νη κατά τη διάρ­κεια της κρί­σης του 1979 — τους οποί­ους θα πλή­ξουν εάν η Ισλα­μι­κή Δημο­κρα­τία επι­τε­θεί σε Αμε­ρι­κα­νούς ή σε αμε­ρι­κα­νι­κούς πόρους σε αντί­ποι­να για την αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή στη Βαγδά­τη που είχε απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θεί ο υπο­στρά­τη­γος Κασέμ Σου­λεϊ­μα­νί, διοι­κη­τής της Δύνα­μης Κουντς.

Το Ιράν, έγρα­ψε ο Τραμπ, «μιλά­ει με μεγά­λο θρά­σος για το ότι θα βάλει στο στό­χα­στρο ορι­σμέ­νους στό­χους των ΗΠΑ», σε αντί­ποι­να για τον θάνα­το του ανώ­τα­του αξιω­μα­τι­κού. Πρό­σθε­σε ότι ο αμε­ρι­κα­νι­κός στρα­τός έχει κλει­δώ­σει «52 ιρα­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις» και ορι­σμέ­νοι από τους στό­χους αυτούς είναι «πολύ υψη­λού επι­πέ­δου» και «σημα­ντι­κοί για το Ιράν και τον ιρα­νι­κό πολι­τι­σμό». Πρό­σθε­σε ότι «οι στό­χοι αυτοί και το ίδιο το Ιράν» θα χτυ­πη­θούν «πολύ γρή­γο­ρα και πολύ σκλη­ρά» σε περί­πτω­ση που η Τεχε­ρά­νη προ­χω­ρή­σει σε αντίποινα.

«Οι ΗΠΑ δεν θα ανε­χθούν άλλες απει­λές», πρό­σθε­σε ο Ρεπου­μπλι­κά­νος πρό­ε­δρος, ο οποί­ος δίνο­ντας δια­τα­γή να εξο­ντω­θεί ο ιρα­νός υπο­στρά­τη­γος οδή­γη­σε τη χώρα του και τους συμ­μά­χους της σε αχαρ­το­γρά­φη­τα νερά στη σύγκρου­σή τους με το Ιράν και τις δυνά­μεις που πρό­σκει­ται σε αυτό στη Μέση Ανατολή.

soros suleimani

Στο Ιράν η σορός του Σουλεϊμανί

Στο μετα­ξύ, στο Ιράν, στην πόλη Αβάζ μετα­φέρ­θη­κε αερο­πο­ρι­κώς η σορός του Ιρα­νού στρα­τιω­τι­κού διοι­κη­τή Κασέμ Σου­λεϊ­μα­νί, ο οποί­ος σκο­τώ­θη­κε στο Ιράκ στην αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­δρο­μή. Στην πόλη άρχι­σαν οι τελε­τές μνή­μης για τον Ιρα­νό υπο­στρά­τη­γο ενώ η κρα­τι­κή ιρα­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση άρχι­σε πριν από τις 08.00 τοπι­κή ώρα (06.30 ώρα Ελλά­δας) να μετα­δί­δει απευ­θεί­ας πρό­γραμ­μα που δεί­χνει το μαυ­ρο­φο­ρε­μέ­νο πλή­θος να έχει συγκε­ντρω­θεί στο κέντρο αυτής της πόλης.

Σε δηλώ­σεις του ο Ιρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μοχα­μάντ Τζα­βάντ Ζαρίφ ανα­φέρ­θη­κε με προ­σβλη­τι­κό τρό­πο στον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Μάικ Πομπέο, απο­κα­λώ­ντας τον «αλα­ζό­να κλό­ουν», ανα­φε­ρό­με­νος στο σχό­λιό του ότι οι ιρα­κι­νοί «χόρευαν» από χαρά μετά την εξό­ντω­ση του υπο­στρα­τή­γου Κασέμ Σου­λεϊ­μα­νί στην αμε­ρι­κα­νι­κή επι­δρο­μή στη Βαγδά­τη τη νύχτα της Πέμ­πτης προς Παρα­σκευή. «Το τέλος της φθο­ρο­ποιού παρου­σί­ας των ΗΠΑ στη δυτι­κή Ασία άρχι­σε», ήταν η αντί­δρα­ση ανέ­φε­ρε ο Ιρα­νός υπουρ­γός εξωτερικών.

Ανθρώπινη θάλασσα αποχαιρετά τον Κασέμ Σουλεϊμανί

Μία ανθρώ­πι­νη θάλασ­σα πλημ­μύ­ρι­σε τους δρό­μους του Αχβαζ σήμε­ρα, την πρώ­τη ημέ­ρα του τρι­ή­με­ρου εθνι­κού πέν­θους που έχει κηρυ­χθεί στο Ιράν για τον στρα­τη­γό Κασέμ Σου­λεϊ­μα­νί, που σκο­τώ­θη­κε την Παρα­σκευή από αμε­ρι­κα­νι­κό αερο­πο­ρι­κό πλήγ­μα στο Ιράκ.

Τοπο­θε­τη­μέ­να στο σκέ­πα­στρο φορ­τη­γού στο­λι­σμέ­νου με λου­λού­δια και καλυμ­μέ­νου με ύφα­σμα που φέρει την απει­κό­νι­ση του Θόλου του τεμέ­νους του Βρά­χου της Ιερου­σα­λήμ, τα φέρε­τρα με τις σορούς του Σου­λεϊ­μα­νί και του Αμπού Μέχντι αλ-Μου­χά­ντις, του φιλοϊ­ρα­νού, ιρα­κι­νού στρα­τιω­τι­κού διοι­κη­τή που σκο­τώ­θη­κε μαζί του, πέρα­σαν με μικρή ταχύ­τη­τα ανά­με­σα από το πυκνό πλή­θος που συγκε­ντρώ­θη­κε για να θρη­νή­σει τον πιο αγα­πη­μέ­νο στρα­τιώ­τη του Ιράν στο κέντρο της πόλης Αχβαζ, σύμ­φω­να με τις εικό­νες που μετέ­δω­σε η ιρα­νι­κή τηλεόραση.

Πόλη του νοτιο-δυτι­κού Ιράν, με ισχυ­ρή παρου­σία του αρα­βι­κού στοι­χεί­ου, η πόλη Αχβαζ, είναι η πρω­τεύ­ου­σα του Κου­ζε­στάν, μαρ­τυ­ρι­κής επαρ­χί­ας του ιρα­νοϊ­ρα­κι­νού πολέ­μου (1980–1988) κατά την διάρ­κεια του οποί­ου ξεκί­νη­σε η πορεία του στρα­τη­γού Σουλεϊμανί.

Οι τιμές προς τον στρα­τη­γό θα συνε­χι­σθούν σήμε­ρα στην πόλη Μασχάντ, στην συνέ­χεια σήμε­ρα και αύριο στην Τεχε­ρά­νη και έπει­τα στην πόλη Κομ. Θα ακο­λου­θή­σει η ταφή του στην γενέ­τει­ρά του Κερμάν.

iran kideia

Τα συγκε­ντρω­μέ­να πλή­θη κρα­τούν σημαί­ες κόκ­κι­νες (στο χρώ­μα του αίμα­τος των μαρ­τύ­ρων), πρά­σι­νες (στο χρώ­μα του ισλάμ) και λευ­κές, στο­λι­σμέ­νες με θρη­σκευ­τι­κά συν­θή­μα­τα, καθώς και πορ­τρέ­τα του στρα­τη­γού, διοι­κη­τή των επί­λε­κτων δυνά­με­ων Κουντς, του σώμα­τος των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης, του ιδε­ο­λο­γι­κού στρα­τού της Ισλα­μι­κής Δημοκρατίας.

Το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Isna κάνει λόγο για «ανα­ρίθ­μη­το πλή­θος», το πρα­κτο­ρείο Mehr για «απί­στευ­το πλή­θος» και η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση για «δοξα­σμέ­νο πλήθος».

Ανδρες και γυναί­κες κλαί­νε χτυ­πώ­ντας το στή­θος υπό τους ήχους του μονό­το­νου σιι­τι­κού τρα­γου­διού: «Πραγ­μα­το­ποί­η­σες το όνει­ρό σου, συνά­ντη­σες τον ιμά­μη Χουσέιν».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο