Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέες επιχειρηματικές δυνατότητες για ξένες επενδύσεις στην Κούβα

Όπως ανα­φέ­ρει η «Granma», «το ευρύ φάσμα ευκαι­ριών περι­λαμ­βά­νει τα πάντα, από την κατα­σκευή υπο­δο­μών μέχρι την παρα­γω­γή και την εμπο­ρία τρο­φί­μων — η Κού­βα επέ­κτει­νε τις επι­χει­ρη­μα­τι­κές δυνα­τό­τη­τες για ξένες επεν­δύ­σεις στη χώρα, προ­σθέ­το­ντας νέες ευκαι­ρί­ες σε διά­φο­ρους τομείς παρα­γω­γής και υπηρεσιών».

Εγκρί­θη­κε από το Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο και δημο­σιεύ­τη­κε στο Χαρ­το­φυ­λά­κιο Ξένων Επεν­δυ­τι­κών Ευκαι­ριών η χρη­μα­το­δό­τη­ση ξένων επεν­δύ­σε­ων περι­λαμ­βά­νει 197 επι­χει­ρη­μα­τι­κές επι­λο­γές που σχε­τί­ζο­νται με την παρα­γω­γή τρο­φί­μων, 130 με τον του­ρι­σμό και 112 με το πετρέλαιο.

Επι­πλέ­ον, 97 συν­δέ­ο­νται με τη βιο­μη­χα­νία, 49 με την εξό­ρυ­ξη, 21 με τις κατα­σκευ­ές και 19 με τις μετα­φο­ρές και τα logistics.

Το ευρύ φάσμα ευκαι­ριών ‑διευ­κρι­νί­ζε­ται περι­λαμ­βά­νει τα πάντα,  από την κατα­σκευή υπο­δο­μών  μέχρι την παρα­γω­γή και την εμπο­ρία τροφίμων

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο