Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέες πρακτικές από Facebook και Instagram

Επι­τρο­πή δεν σχο­λιά­ζει επι­χει­ρη­μα­τι­κές απο­φά­σεις ιδιω­τι­κών εται­ρειών». Με αυτόν τον τρό­πο η Κομι­σιόν «νίπτει τας χεί­ρας της» για τα 10 ευρώ που ζητούν Facebook και Instagram για να μη σου στέλ­νουν προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νες διαφημίσεις.

«Οποια­δή­πο­τε εται­ρεία θέλει να παρέ­χει υπη­ρε­σί­ες στην ευρω­παϊ­κή εσω­τε­ρι­κή αγο­ρά είναι ελεύ­θε­ρη και ευπρόσ­δε­κτη να το πρά­ξει, εφό­σον σέβε­ται τις ευρω­παϊ­κές αξί­ες και κανό­νες — όπως η προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων, η δια­σφά­λι­ση δίκαιων και ανοι­κτών αγο­ρών και το υψη­λό επί­πε­δο της προ­στα­σί­ας των κατα­να­λω­τών. Αυτές οι αξί­ες ενέ­πνευ­σαν τους κανο­νι­σμούς μας, όπως ο GDPR», απά­ντη­σε εκπρό­σω­πος της Επι­τρο­πής σε ερώ­τη­ση της «Εφ.Συν.». «Παρ’ όλο που δεν υπάρ­χει κανέ­νας κανό­νας στην Ευρώ­πη που να απα­γο­ρεύ­ει στις εται­ρεί­ες να εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τις υπη­ρε­σί­ες τους μέσω δια­φή­μι­σης, αυτό πρέ­πει να γίνε­ται σε πλή­ρη συμ­μόρ­φω­ση με τους ισχύ­ο­ντες κανό­νες για την εξα­το­μι­κευ­μέ­νη δια­φή­μι­ση και την παρα­κο­λού­θη­ση των χρη­στών», επι­φυ­λά­χθη­κε η Κομι­σιόν με… μισό στό­μα. Άλλα λόγια να αγα­πιό­μα­στε δηλαδή!

Πηγή: efsyn.gr

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι από την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη 8 Νοεμ­βρί­ου, όποιος ενή­λι­κος στην Ευρώ­πη θέλει να έχει πρό­σβα­ση στους λογα­ρια­σμούς του, πρέ­πει προη­γου­μέ­νως να συναι­νέ­σει ρητά στη χρή­ση των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων του για την προ­βο­λή προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νων δια­φη­μί­σε­ων, εάν δεν θέλει να πλη­ρώ­νει του­λά­χι­στον 120 ευρώ ετη­σί­ως ή έως 252 ευρώ για τα δύο μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης (Facebook και Instagram).

Ο νέος εκβια­σμός της Meta — (μητρι­κή εται­ρεία των Facebook, Instagram, WhatsApp και Threads)- να «προ­σφέ­ρει» συν­δρο­μές σε χρή­στες από την Ευρώ­πη για να μην υπό­κει­νται σε επε­ξερ­γα­σία τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να τους (τα οποία ούτως ή άλλως… συλ­λέ­γει) ή εναλ­λα­κτι­κά η ρητή συναί­νε­σή τους σε προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νες δια­φη­μί­σεις ώστε να έχουν «δωρε­άν» πρό­σβα­ση, είναι μέρος της νομι­κής δια­μά­χης που ξεκί­νη­σε η πολυ­ε­θνι­κή μετά την κατά­θε­ση έφε­σης για το πρό­στι­μο και ερμη­νεύ­ε­ται ως μια προ­σπά­θεια να παρα­κάμ­ψει τους ευρω­παϊ­κούς περιορισμούς.

Για να παρα­χω­ρή­σει πρό­σβα­ση χωρίς προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νες δια­φη­μί­σεις, η Meta ζητά­ει 9,99 ευρώ κάθε μήνα εάν η συν­δρο­μή γίνει μέσω υπο­λο­γι­στή ή 12,99 ευρώ εάν γίνει μέσω εφαρ­μο­γής Android ή iOS (προ­μή­θειες playstore και applestore) και επι­πλέ­ον 6 ή 8 ευρώ κάθε μήνα από την 1η Μαρ­τί­ου 2024, για κάθε πρό­σθε­το λογα­ρια­σμό στο ίδιο κέντρο δια­χεί­ρι­σης λογα­ρια­σμών Meta.

Η ζητού­με­νη συν­δρο­μή είναι πολ­λα­πλά­σια από όσα κερ­δί­ζει το Facebook ανά χρή­στη στην Ευρώ­πη (περί­που 5,5 ευρώ ανά μήνα, το τέταρ­το τρί­μη­νο 2022, σύμ­φω­να με την edri.org) και αυτό είναι ακό­μη ένα νομι­κό ζήτη­μα που θα κλη­θεί να αντι­με­τω­πί­σει σύντο­μα η αμε­ρι­κα­νι­κή πολυ­ε­θνι­κή που χρη­μα­το­δο­τή­θη­κε με 116 δισ. δολά­ρια το 2022 από την παρα­βί­α­ση της ιδιω­τι­κής ζωής των χρηστών.

 

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο