Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία σε Βαρώσια και Ανατολική Μεσόγειο

Με «αέρα στα πανιά» της από τα σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης και ΝΑΤΟι­κής «συνο­χής» κλι­μα­κώ­νει τις προ­κλή­σεις της η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση. Έτσι, λίγες μόνο ώρες αφ’ ότου η Τουρ­κία ανα­κοί­νω­σε και νέες ασκή­σεις στην Αν. Μεσό­γειο ανή­με­ρα και της 28ης Οκτώ­βρη, «γρά­φο­ντας στα παλιά της τα παπού­τσια» το προ­σω­ρι­νό «μορα­τό­ριουμ» που είχε ανα­κοι­νώ­σει ο γγ του ΝΑΤΟ μετά τη Σύνο­δο των υπουρ­γών Άμυ­νας του ιμπε­ρια­λι­στι­κού οργα­νι­σμού, ο αντι­πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Φ. Οκτάι επι­σκέ­φτη­κε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του τα κατε­χό­με­να στην Κύπρο και συγκε­κρι­μέ­να τα Βαρώ­σια που άνοι­ξε το ψευ­δο­κρά­τος τις προη­γού­με­νες μέρες, κατά παρά­βα­ση των σχε­τι­κών ψηφι­σμά­των του ΟΗΕ.

Τη δια­μαρ­τυ­ρία της εξέ­φρα­σε η Κυπρια­κή Προ­ε­δρία που σε ανα­κοί­νω­ση της έσπευ­σε να παρα­πέμ­ψει στην επι­τά­χυν­ση των παζα­ριών για να τρέ­ξουν οι «διευ­θε­τή­σεις» με βάση και τα διχο­το­μι­κά σχέ­δια που βρί­σκο­νται στο τρα­πέ­ζι, σημειώ­νο­ντας πως: «Ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας και η κυβέρ­νη­ση, κατα­δι­κά­ζουν και καταγ­γέλ­λουν με τον πλέ­ον έντο­νο και κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο, τη νέα προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια της Τουρ­κί­ας να απο­στεί­λει τον αντι­πρό­ε­δρο της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης στα κατε­χό­με­να, και ειδι­κό­τε­ρα την είσο­δό του στην περί­κλει­στη πόλη της Αμμο­χώ­στου. Πρό­κει­ται για ξεκά­θα­ρα προ­κλη­τι­κή και παρά­νο­μη ενέρ­γεια, που παρα­βιά­ζει τα ψηφί­σμα­τα του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας των Ηνω­μέ­νων Εθνών. H ενέρ­γεια αυτή του Τούρ­κου αντι­προ­έ­δρου θα καταγ­γελ­θεί στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας και στο γ.γ. των Ηνω­μέ­νων Εθνών. Την ίδια ώρα, τέτοιες παρά­νο­μες και προ­κλη­τι­κές ενέρ­γειες έρχο­νται και σε αντί­θε­ση με τα όσα ζητά ο γ.γ. των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τη δημιουρ­γία κατάλ­λη­λου κλί­μα­τος, ώστε να εκδη­λώ­σει πρω­το­βου­λία προς επα­νέ­ναρ­ξη των συνο­μι­λιών για επί­λυ­ση του Κυπρια­κού από εκεί όπου έμει­ναν στο Κραν Μοντα­νά και σύμ­φω­να με όσα συμ­φω­νή­θη­καν στο Βερο­λί­νο, από τον Πρό­ε­δρο Ανα­στα­σιά­δη και τον τέως Τουρ­κο­κύ­πριο ηγέ­τη κ. Μου­στα­φά Ακιν­τζί ενώ­πιον του γενι­κού γραμ­μα­τέα των ΗΕ».

Νωρί­τε­ρα μιλώ­ντας σε συνέ­δριο του κόμ­μα­τος του, ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας, Ρ.Τ. Ερντο­γάν έλε­γε πως «στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, είναι απα­ραί­τη­το να παρα­μεί­νου­με στο πλευ­ρό το δίκιου αντί να παρα­δο­θού­με στην κακο­μα­θη­μέ­νη Ελλά­δα και στον Ελλη­νο­κυ­πρια­κό τομέα. Εάν εκεί­νοι που είναι απέ­να­ντί μας δεν ενερ­γή­σουν σύμ­φω­να με το δίκαιο είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να εφαρ­μό­σου­με τα δικά μας σχέ­δια», ενώ έλε­γε πως «στα σύνο­ρα του Ιράκ με τη Συρία. Γίνε­ται μια προ­σπά­θεια να δημιουρ­γη­θεί ένα τρο­μο­κρα­τι­κό κρά­τος εκεί. Το λέω ξεκά­θα­ρα. Μια τέτοια κατά­στα­ση στα νότια σύνο­ρα με την Τουρ­κία δεν θα την επι­τρέ­ψου­με ποτέ.. Θα κάνου­με ό,τι χρειά­ζε­ται και θα απο­στραγ­γί­σου­με αυτό το βάλ­το του τρό­μου. Αυτό το ζήτη­μα δεν έχει καμία σχέ­ση με τη συμ­μα­χία και τη συνερ­γα­σία σε άλλους τομείς». Παράλ­λη­λα επι­τέ­θη­κε και στο Γάλ­λο πρό­ε­δρο, με αφορ­μή τις ανα­κοι­νώ­σεις του για τον έλεγ­χο στις μου­σουλ­μα­νι­κές κοι­νό­τη­τες στη Γαλ­λία, λέγο­ντας πως ο Εμ. Μακρόν, «χρειά­ζε­ται ψυχοθεραπεία».

Να σημειω­θεί τέλος πως σύμ­φω­να με ΜΜΕ, το Ορούτς Ρέις βρέ­θη­κε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του «μια ανά­σα» από τη Ρόδο, στο δυτι­κό άκρο της παρά­νο­μης NAVTEX εντός της ελλη­νι­κής υφαλοκρηπίδας.

Πηγή: 902.gr

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο