Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέες υποψηφιότητες του ΚΚΕ από τον χώρο του Πολιτισμού

Υπο­ψή­φιοι του ΚΚΕ στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2023, από τον χώρο του Πολι­τι­σμού, πέραν των όσων έχουν ήδη ανα­κοι­νω­θεί (Διγε­νή Σεμί­να, Ορκό­που­λος Παύ­λος, Πάνου Θέμης, Τσα­κνής Διο­νύ­σης), θα είναι:

Βαρ­δα­ρός Λεω­νί­δας, Γερα­σι­μί­δου Ελέ­νη, Καφα­ντά­ρη Λίλα, Νικο­λα­ΐ­δου Εύα, Παπα­ζα­χα­ριά­κης Γιάν­νης, Παρα­σκευό­που­λος Βασί­λης, Σερί­φης Βαγ­γέ­λης, Τζου­μά­κης Δημή­τρης, Τρια­ντα­φυλ­λί­δης Κώστας.

Συγκε­κρι­μέ­να:

Ο Βαρ­δα­ρός Λεω­νί­δας, σκη­νο­θέ­της, θα είναι υπο­ψή­φιος σε Σάμο — Ικα­ρία.

Η Γερα­σι­μί­δου Ελέ­νη, ηθο­ποιός, στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή.

Η Καφα­ντά­ρη Λίλα, ηθο­ποιός, στην Κοριν­θία.

Η Νικο­λα­ΐ­δου Εύα, δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας, στην Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Ο Παπα­ζα­χα­ριά­κης Γιάν­νης, μου­σι­κο­συν­θέ­της, στον Βόρειο Τομέα Αθή­νας.

Ο Παρα­σκευό­που­λος Βασί­λης, πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, μου­σι­κός φιλαρ­μο­νι­κής ορχή­στρας, στον Βόρειο Τομέα Αθή­νας.

Ο Σερί­φης Βαγ­γέ­λης, μου­σι­κός παρα­γω­γός και εκπαι­δευ­τι­κός, στον Δυτι­κό Τομέα Αθή­νας.

Ο Τζου­μά­κης Δημή­τρης, ηθο­ποιός, στη Μαγνη­σία.

Ο Τρια­ντα­φυλ­λί­δης Κώστας, τρα­γου­δι­στής, στην Κοζά­νη.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο