Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά Ουκρανικών στόχων — Για βομβαρδισμούς αμάχων σε Μαριούπολη και Χάρκοβο κάνουν λόγο οι Ουκρανικές αρχές

Η Ρωσία έπληξε σήμερα την Ουκρανία με πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από αεροσκάφη αλλά και πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και στην Κασπία, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για δεύ­τε­ρη φορά υπε­ρη­χη­τι­κοί πύραυ­λοι. «Μεγά­λο από­θε­μα καυ­σί­μου κατα­στρά­φη­κε από πυραύ­λους Κρουζ τύπου “Kalibr”, που εκτο­ξεύ­θη­καν από την Κασπία Θάλασ­σα, καθώς και από βαλ­λι­στι­κούς υπε­ρη­χη­τι­κούς πυραύ­λους εκτο­ξευό­με­νους από το αερο­ναυ­τι­κό σύστη­μα “Kinzhal” από τον ενα­έ­ριο χώρο της Κρι­μαί­ας», ανέ­φε­ρε το δελ­τίο Τύπου του υπουργείου.

Το υπουρ­γείο ανέ­φε­ρε ότι το πλήγ­μα έγι­νε στην περι­φέ­ρεια Μικο­λά­γεφ. Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του, κατα­στρά­φη­κε «η βασι­κή πηγή ανε­φο­δια­σμού με καύ­σι­μα των ουκρα­νι­κών τεθω­ρα­κι­σμέ­νων» που είναι ανε­πτυγ­μέ­να στο νότιο τμή­μα της χώρας.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας ανέ­φε­ρε επί­σης ότι πύραυ­λοι υψη­λής ακρί­βειας έπλη­ξαν κέντρο εκπαί­δευ­σης των ουκρα­νι­κών ειδι­κών δυνά­με­ων στη Ζιτό­μιρ, 150 χιλιό­με­τρα δυτι­κά του Κιέβου.

«Πάνω από 100 μέλη των (ουκρα­νι­κών) ειδι­κών δυνά­με­ων και ξένοι μισθο­φό­ροι σκο­τώ­θη­καν» στο πλήγ­μα αυτό, ισχυ­ρί­ζε­ται το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυνας.

Για βομβαρδισμούς αμάχων σε Μαριούπολη — Χάρκοβο κάνουν λόγο οι Ουκρανικές αρχές

Την ίδια ώρα οι Ουρα­νι­κές αρχές, κάνουν λόγο για βομ­βαρ­δι­σμούς κατά αμά­χων σε Χάρ­κο­βο και Μαριούπολη.

Ο υπο­διοι­κη­τής της αστυ­νο­μί­ας του Χαρ­κό­βου, Viacheslav Markov, έγρα­ψε στο facebook, ότι του­λά­χι­στον πέντε άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν στο Χάρ­κο­βο όταν χτυ­πή­θη­κε από το ρωσι­κό πυρο­βο­λι­κό πολυ­κα­τοι­κία κοντά σε βιο­μη­χα­νι­κή περιο­χή, σύμ­φω­να με την τοπι­κή αστυ­νο­μία. Σύμ­φω­να με την ανάρ­τη­ση, ανά­με­σα στα θύμα­τα είναι ένα παι­δί 9 ετών.

Την ίδια ώρα το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της Μαριού­πο­λης, ανα­κοί­νω­σε ότι ρωσι­κές δυνά­μεις βομ­βάρ­δι­σαν σχο­λή καλών τεχνών, όπου, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται, είχαν βρει κατα­φύ­γιο περί­που 400 κάτοικοι.

Σύμ­φω­να με τους ισχυ­ρι­σμούς των ουκρα­νι­κών αρχών της πόλης, δεν υπάρ­χουν ακό­μη πλη­ρο­φο­ρί­ες για νεκρούς ή τραυματίες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο