Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέος αποκλεισμός Βρυξελλών από αγρότες _Φωτο-Video

Στη βελ­γι­κή πρω­τεύ­ου­σα σήμε­ρα οι αγρό­τες έξω από το κτί­ριο του Συμ­βου­λί­ου στο οποίο συνε­δριά­ζουν οι υπουρ­γοί Γεωρ­γί­ας. Δεκά­δες τρα­κτέρ και αγρο­τι­κά μηχα­νή­μα­τα απέ­κλει­σαν όλες τις διό­δους προς την πλα­τεία, με την  αστυ­νο­μία να κάνει χρή­ση χημι­κών Η κοπριά, τα καμέ­να ελα­στι­κά και τα δακρυ­γό­να πλημ­μύ­ρι­σαν το κέντρο των Βρυξελλών.

Τρα­κτέρ και στο κέντρο της Γενεύ­ης με αιτή­μα­τα απέ­να­ντι στις αλυ­σί­δες και τους βιομήχανους

Ένα  τερά­στιο κον­βόι τρα­κτέρ “παρέ­λα­σε” στη Rue de la Loi, μια σημα­ντι­κή οδι­κή αρτη­ρία, κατευ­θυ­νό­με­νη προς τον κόμ­βο Schuman — στο σημείο όπου οι υπουρ­γοί της ΕΕ συνε­δρί­α­ζαν φρου­ρού­με­νοι από τις ειδι­κές δυνά­μεις της βελ­γι­κής αστυνομίας.

Όχι στις πρά­σι­νες πολι­τι­κές της ΕΕ” “ΟΧΙ στην ξεφτί­λα των τιμών” (σσ. που αγο­ρά­ζο­νται από τους αγρό­τες και φτά­νουν 3 και 4 φορές πάνω στον κατα­να­λω­τή) ήταν μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα, με τους εκεί “Αία­ντες” με κανό­νια νερού να είναι η απά­ντη­ση του αστι­κού κρά­τους την ώρα που οι δια­δη­λω­τές “ψέκα­ζαν” τους αστυ­νο­μι­κούς …με σανό

Βελ­γι­κά και ιτα­λι­κά συν­δι­κά­τα έφε­ραν μαζί τους μια λίστα με αιτή­μα­τα, που είχαν να κάνουν με τη δρα­μα­τι­κή μεί­ω­ση των εσό­δων τους και την υπερ­βο­λι­κή περι­βαλ­λο­ντι­κή επι­βά­ρυν­ση _πράσινα χαρά­τσια, μέχρι την κακο­πλη­ρω­μή από εται­ρεί­ες τρο­φί­μων και την υπο­τι­μο­λό­γη­ση από ξένα προ­ϊ­ό­ντα. ένα άγαλ­μα και πέτα­ξαν αυγά στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο. Παρό­ντα και το Algemeen Boerensyndicaat _Φλαμανδικό Συν­δι­κά­το Αγρο­τών, η Φλα­μαν­δι­κή Ομο­σπον­δία Γεωργίας

Ιτα­λία: Δια­μαρ­τυ­ρία αγροτών_ η πορεία των τρα­κτέρ “εισβάλ­λει” σε δρό­μους και αυτοκινητόδρομους

“Το να είσαι αγρό­της σημαί­νει να παί­ζεις καθη­με­ρι­νά κορώ­να γράμ­μα­τα την ύπαρ­ξή σου … Υπάρ­χει ένας τερά­στιος αριθ­μός νέων εδώ σήμε­ρα που ανα­ρω­τιέ­ται  για το μέλ­λον μας”, είπε η France Kallen, μια 25χρονη δασκά­λα σε ένα σχο­λείο αγρο­νο­μί­ας για εφή­βους στη Βαλλονία.

Οι εισα­γω­γές ουκρα­νι­κών σιτη­ρών, κοτό­που­λων και ζάχα­ρης απο­τε­λούν κοι­νή ανη­συ­χία, όπως και ο φόβος ότι θα κατα­κλυ­στούν από φθη­νό βοδι­νό κρέ­ας της Νότιας Αμε­ρι­κής σε περί­πτω­ση που η ΕΕ συνά­ψει τέτοια εμπο­ρι­κή συμ­φω­νία με τις χώρες της Mercosur.

Στο μετα­ξύ Πολω­νοί αγρό­τες απο­κλεί­ουν τα ουκρα­νι­κά σύνο­ρα και Γάλ­λοι κατέ­λα­βαν τα κεντρι­κά γρα­φεία της πολυ­ε­θνι­κής γαλα­κτο­κο­μι­κής Lactalis και επι­τέ­θη­καν σε φορ­τη­γά της σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τις τιμές που πλη­ρώ­νει η εται­ρεία. Θυμί­ζου­με πως την 1η Φλε­βά­ρη, ημέ­ρα της Συνό­δου Κορυ­φής, πάνω από 1.300 τρα­κτέρ είχαν συγκε­ντρω­θεί σε δρό­μους παρα­κεί­με­νους του Ευρω­παϊ­κού Κοινοβουλίου.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Συνε­χί­ζο­νται για δεύ­τε­ρη μέρα οι κινη­το­ποι­ή­σεις των αγρο­τών (ΦΩΤΟ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο