Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέος Αρχηγός στην Ελληνική Αστυνομία

Tο Κυβερ­νη­τι­κό Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας (ΚΥΣΕΑ) με ομό­φω­νη από­φα­σή του προ­χώ­ρη­σε στον ορι­σμό νέου Αρχη­γού της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας. Στη θέση του Αρχη­γού της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας τοπο­θε­τεί­ται ο Αντι­στρά­τη­γος Λάζα­ρος Μαυ­ρό­που­λος.
Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο