Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέος γύρος διευθετήσεων στα ελληνοτουρκικά: Αύριο η συνάντηση Μητσοτάκη — Ερντογάν

Αύριο Τετάρ­τη συνα­ντώ­νται Μητσο­τά­κης — Ερντο­γάν στη Νέα Υόρ­κη, στο περι­θώ­ριο της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του ΟΗΕ, όπου θα παι­χτεί το επό­με­νο επει­σό­διο ανα­ζή­τη­σης διευ­θε­τή­σε­ων στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, με ζητού­με­νο τη δια­σφά­λι­ση της ευρω­α­τλα­ντι­κής συνο­χής στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, κόντρα σε άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα, και την ευό­δω­ση των μπίζ­νες του κεφα­λαί­ου, με ό,τι συνε­πά­γε­ται αυτό για τα ελλη­νι­κά και κυπρια­κά κυριαρ­χι­κά δικαιώματα.

Φτιά­χνο­ντας κλί­μα την Κυρια­κή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρω­θυ­πουρ­γός χαρα­κτή­ρι­σε «εξαι­ρε­τι­κά θετι­κό το γεγο­νός ότι έχουν απο­κα­τα­στα­θεί δίαυ­λοι επι­κοι­νω­νί­ας με την Τουρ­κία σε όλα τα επί­πε­δα» και προ­α­νήγ­γει­λε ότι τα Μέτρα Οικο­δό­μη­σης Εμπι­στο­σύ­νης «θα εκκι­νή­σουν ακρι­βώς το επό­με­νο διά­στη­μα, για ζητή­μα­τα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρό­πο με τον οποίο μπο­ρού­με να συνο­μι­λού­με με την Τουρ­κία για ζητή­μα­τα που έχουν να κάνουν με στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις».

Εδει­ξε ότι στο βάθος όλων αυτών των συνεν­νο­ή­σε­ων είναι η Χάγη, έστω κι αν «είναι πολύ μακριά ακό­μα», ενώ θέλο­ντας να φανεί …σκλη­ρός στο παζά­ρι, παρου­σί­α­σε ως κατόρ­θω­μα το αυτο­νό­η­το, δηλα­δή ότι «ζητή­μα­τα τα οποία έχουν να κάνουν με την εθνι­κή κυριαρ­χία, την εθνι­κή ακε­ραιό­τη­τα της χώρας, είναι ζητή­μα­τα τα οποία δεν πρό­κει­ται ποτέ να μπουν στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων από εμέ­να», χωρίς αυτό να σημαί­νει ότι δεν θα τα βάλει η γεί­το­να. Στον ίδιο τόνο, πρό­σθε­σε ότι «ζητή­μα­τα τα οποία έχουν να κάνουν, ας πού­με, με τα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και με τα αυτο­νό­η­τα δικαιώ­μα­τα τα οποία απορ­ρέ­ουν από την ελλη­νι­κή κυριαρ­χία σε αυτά τα νησιά» δεν είναι «δια­τε­θει­μέ­νος» να τα συζητήσει.

Περαι­τέ­ρω, είπε ότι η Τουρ­κία «έχει συμ­φέ­ρον αυτήν την επο­χή να προ­σεγ­γί­σει περισ­σό­τε­ρο τη Δύση, την ΕΕ, αλλά να είναι και ένας πιο συνερ­γά­σι­μος εταί­ρος μέσα στο ΝΑΤΟ» και ότι «η προ­σέγ­γι­ση με την Ευρώ­πη περ­νά­ει μέσα από τις καλές σχέ­σεις με την Ελλά­δα. Θεω­ρώ ότι αυτό είναι ένα “όπλο” το οποίο ενδε­χο­μέ­νως έχου­με στα χέρια μας για μια περαι­τέ­ρω εξο­μά­λυν­ση των ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων», βάζο­ντας τον λύκο να φυλά τα πρό­βα­τα, ενώ παρα­κάμ­πτει ότι η Αγκυ­ρα είναι σε απευ­θεί­ας συζη­τή­σεις με αυτά τα κέντρα προ­κει­μέ­νου να μεί­νει αγκι­στρω­μέ­νη στο ευρω­α­τλα­ντι­κό στρα­τό­πε­δο, βάζο­ντας στο παζά­ρι ελλη­νι­κά και κυπρια­κά δικαιώματα.

Αλλω­στε, ακρι­βώς επει­δή εντός ευρω­α­τλα­ντι­κού πλαι­σί­ου επί­κει­νται οδυ­νη­ροί συμ­βι­βα­σμοί, ερω­τη­θείς σχε­τι­κά — στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε στη ΔΕΘ — ο Κυρ. Μητσο­τά­κης χαρα­κτή­ρι­σε «αυτο­νό­η­το» ότι «σε μια δια­πραγ­μά­τευ­ση δεν μπο­ρεί να πετύ­χει ποτέ κανείς το 100% των διεκ­δι­κή­σε­ών του». Παί­ζο­ντας με τις λέξεις, αντί για «υπο­χω­ρή­σεις» αντέ­τει­νε ότι πρό­κει­ται για «αμοι­βαί­ες κινή­σεις που πρέ­πει να γίνουν και από τις δύο πλευρές».

Στο ίδιο αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό φόντο, ο υπουρ­γός Αμυ­νας Ν. Δέν­διας, μιλώ­ντας στη «Real News», είπε ότι «μετά τη συνά­ντη­ση στο περι­θώ­ριο της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στο Βίλ­νιους» η επι­κεί­με­νη συνά­ντη­ση Μητσο­τά­κη — Ερντο­γάν «είναι μια ακό­μη δυνη­τι­κή ευκαι­ρία σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση», προς το «να συνο­μι­λού­με χωρίς να υπάρ­χουν προ­κλή­σεις επί του πεδί­ου». Επι­βε­βαί­ω­σε πάντως κι αυτός με τη σει­ρά του ότι η ακρι­βής ημε­ρο­μη­νία για τα ΜΟΕ «θα προσ­διο­ρι­στεί το αμέ­σως επό­με­νο διάστημα».

Στο μετα­ξύ, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Γ. Γερα­πε­τρί­της ήδη «τρέ­χει» το δικό του πρό­γραμ­μα στη Νέα Υόρ­κη, καθώς αργά χθες ώρα Ελλά­δας συμ­με­τεί­χε σε συνά­ντη­ση με τους ομο­λό­γους του των κρα­τών — μελών της ΕΕ, παρου­σία του ύπα­του εκπρο­σώ­που Ζ. Μπορέλ.

Στη Νέα Υόρ­κη μετα­βαί­νει και ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, αρμό­διος για την Οικο­νο­μι­κή Διπλω­μα­τία, Κ. Φρα­γκο­γιάν­νης. Κατά την παρα­μο­νή του εκεί, μετα­ξύ άλλων συνα­ντή­σε­ων θα δει και τον Μπου­ράκ Ακσα­πάρ, υφυ­πουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας και «συνο­μι­λη­τή» του, όπως λένε, στα θέμα­τα της «Θετι­κής Ατζέ­ντας» με αντι­κεί­με­νο την προ­ώ­θη­ση των διμε­ρών μπίζνες.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο