Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέος λιμός στο Σουδάν: Το 95% των κατοίκων δεν έχει ούτε ένα πιάτο φαΐ την ημέρα

Το Σου­δάν, είναι μια χώρα, πολ­λές φορές “στο χεί­λος της κατάρ­ρευ­σης” εν μέσω πολέ­μων _εμφύλιων και εισα­γό­με­νων, με τον ιμπε­ρια­λι­σμό να βάζει πόδι _με μαστί­γιο και με “καρό­το” τρί­βο­ντας τα χέρια του

Βρι­σκό­μα­στε στον 10ο μήνα του τελευ­ταί­ου πολέ­μου και ο επι­κε­φα­λής του τοπι­κού παρα­τή­μα­τος του Παγκό­σμιου Επι­σι­τι­στι­κού Προ­γράμ­μα­τος (PAM) Έντι Ρόου ανα­κοί­νω­σε πως “μόλις το 5% των 48 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων του έχει τη δυνα­τό­τη­τα να τρώ­ει ένα γεύ­μα την ημέ­ρα”.

Ο πόλε­μος που ξεκί­νη­σε στις 15 Απρι­λί­ου πέρ­σι μετα­ξύ του επι­κε­φα­λής του στρα­τού και του πρώ­ην ανα­πλη­ρω­τή του (αρχη­γού των παρα­στρα­τιω­τι­κών Δυνά­με­ων Ταχεί­ας Υπο­στή­ρι­ξης _FSR), είχε ως απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν χιλιά­δες άνθρω­ποι και να εκτο­πι­στούν του­λά­χι­στον έξι εκα­τομ­μύ­ριαεκτός των τριών εκα­τομ­μυ­ρί­ων που είχαν εκτο­πι­στεί σε προη­γού­με­νες συγκρού­σεις, σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ.

Αυτές οι μετα­κι­νή­σεις πλη­θυ­σμών, σε συν­δυα­σμό με το γεγο­νός ότι η καλ­λιερ­γη­τι­κή περί­ο­δος δια­κό­πη­κε ή δεν ξεκί­νη­σε ποτέ, αλλά και με την καμέ­νη γη που άφη­σαν πίσω τους οι εμπό­λε­μοι, οδη­γούν στον λιμό τη χώρα, μια από τις φτω­χό­τε­ρες του κόσμου.
Είναι ένα θανα­τη­φό­ρο μίγ­μα (…) που μπο­ρεί να βυθί­σει εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους σε ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή”, προει­δο­ποί­η­σε ο Ρόου μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους στις Βρυξέλλες.

Σε όλο το Σου­δάν, 18 εκα­τομ­μύ­ρια βιώ­νουν οξεία επι­σι­τι­στι­κή ανα­σφά­λεια και μετά βίας μπο­ρούν να στη­ρι­χθούν από ανθρω­πι­στι­κές οργα­νώ­σεις, οι οποί­ες αντι­με­τω­πί­ζουν εμπό­δια στις μετα­κι­νή­σεις τους και, επι­πλέ­ον, δεν δια­θέ­τουν επαρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση. Σύμ­φω­να με τον Μάικλ Ντάν­φορντ, τον περι­φε­ρεια­κό διευ­θυ­ντή του PAM, είναι αδύ­να­τον να συλ­λε­χθούν στοι­χεία για να επι­βε­βαιω­θεί αν η χώρα βρί­σκε­ται ήδη στο κατώ­φλι του λιμού ή στο μάτι του κυκλώ­να του. Καθώς σε μεγά­λο μέρος της χώρας δεν υπάρ­χει πρό­σβα­ση, το PAM μπο­ρεί να φρο­ντί­ζει μόνο το 10% των ανθρώ­πων που έχουν ανά­γκη. Τον Δεκέμ­βριο, όταν ο πόλε­μος έφτα­σε στην Πολι­τεία Αλ Τζα­ζί­ρα, στα νότια του Χαρ­τούμ, η χώρα έχα­σε τον σιτο­βο­λώ­να της _“Χιλιά­δες μικρές καλ­λιέρ­γειες αλλά και μεγά­λα αγρο­κτή­μα­τα εγκα­τα­λεί­φθη­καν”, είπε ο Ρόου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο