Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέος πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα ο Aramis Fuente Hernández

Τα δια­πι­στευ­τή­ριά του στην πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Κατε­ρί­να Σακελ­λα­ρο­πού­λου κατέ­θε­σε την Τρί­τη 10 Μάη ο νέος πρέ­σβης της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα Αρα­μις Φου­έ­ντε Ερνά­ντες (Aramis Fuente Hernández).

Παρό­ντες στην τελε­τή ήταν και ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μιλ­τιά­δης Βαρ­βι­τσιώ­της και ο γεν. γραμ­μα­τέ­ας της Προ­ε­δρί­ας Βασί­λης Παπα­δό­που­λος, καθώς και άλλα στε­λέ­χη της Προ­ε­δρί­ας και του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών της Ελλάδας.

Σε μια εγκάρ­δια και φιλι­κή ατμό­σφαι­ρα, η πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας και ο πρέ­σβης της Κού­βας Fuente Hernández αντάλ­λα­ξαν εντυ­πώ­σεις για την κατά­στα­ση των διμε­ρών σχέ­σε­ων και την προ­θυ­μία να συνε­χί­σουν να εργά­ζο­νται για την επέ­κτα­ση και ενί­σχυ­ση των ήδη ιστο­ρι­κών δεσμών μετα­ξύ των δύο χωρών σε διά­φο­ρους τομείς κοι­νού ενδιαφέροντος.

Ο πρέ­σβης μετέ­φε­ρε τους θερ­μούς χαι­ρε­τι­σμούς του Κου­βα­νού προ­έ­δρου Μιγκέλ Ντιάς Κανέλ και τις ευχές του για ευη­με­ρία στον ελλη­νι­κό λαό. 

Σημειώ­νε­ται ότι ο κ. Fuente Hernández δια­δέ­χε­ται στην θέση του επι­κε­φα­λής της Κου­βα­νι­κής διπλω­μα­τι­κής απο­στο­λής στην Αθή­να την απερ­χό­με­νη πρέ­σβει­ρα Zelmys Maria Dominguez Cortina.

misiones.cubaminrex.cu

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο