Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέος σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Σάμο

Νέος σει­σμός 4,5 Ρίχτερ σημειώ­θη­κε στη Σάμο, δύο λεπτά μέτα τις 5 το από­γευ­μα, μετά τις δύο σει­σμι­κές δονή­σεις που έγι­ναν νωρί­τε­ρα το μεση­μέ­ρι.

Σύμ­φω­να με τη μέτρη­ση από το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το, ο σει­σμός έγι­νε 14 χιλιό­με­τρα νότια νοτιο­δυ­τι­κά του Πυθα­γο­ρεί­ου και το εστια­κό του βάθος ήταν 15,2 χιλιόμετρα.

Η σει­σμι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην θαλάσ­σια περιο­χή της Σάμου ξεκί­νη­σε στις 12.56 μ.μ  με δόνη­ση μεγέ­θους 4,7 βαθ­μούς της κλί­μα­κας Ρίχτερ. Δεκα­τέσ­σε­ρα λεπτά αργό­τε­ρα σημειώ­θη­κε ο δεύ­τε­ρος σει­σμός έντα­σης 5,2 Ρίχτερ.

«Δεν έχου­με επι­πτώ­σεις από τους σει­σμούς στη Σάμο. Είναι μια ακο­λου­θία που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη την οποία παρα­κο­λου­θού­με με προ­σο­χή. Έχου­με πλή­ρη αντί­λη­ψη των ρηγ­μά­των στην περιο­χή», λέει  ο καθη­γη­τής Γεω­λο­γί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Ευθύ­μιος Λέκκας .

Ο ίδιος προ­σθέ­τει ότι «οι σει­σμοί αυτοί δεν συν­δέ­ο­νται με το ρήγ­μα που προ­κά­λε­σε τον μεγά­λο σει­σμό του 2020».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο