Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο “άλμα” ακρίβειας τον Ιούνη — Την ώρα που η κυβέρνηση κοροϊδεύει με “καλάθια” και pass

Την ώρα που η κυβέρ­νη­ση δια­φη­μί­ζει ως δήθεν ανα­κού­φι­ση την επέ­κτα­ση των «καλα­θιών» και των «pass» που πλη­ρώ­νει ο λαός διπλά από την άλλη τσέ­πη, με σπα­σμέ­να φρέ­να συνε­χί­ζει να «τρέ­χει» η ακρί­βεια, όπως απο­τυ­πώ­νουν και τα στοι­χεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημο­σιεύ­τη­καν χτες.

Ειδι­κά σε ό,τι αφο­ρά τα τρό­φι­μα, ο ρυθ­μός αύξη­σής τους κατέ­γρα­ψε και νέο άλμα από τον Μάη στον Ιού­νη, καθώς από ρυθ­μό αύξη­σης της τάξης του 11,6%, τον Μάιο, εκτι­νά­χθη­κε παρα­πέ­ρα στο 12,2%.

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως η ομά­δα «Δια­τρο­φή και μη αλκο­ο­λού­χα ποτά» στις στα­τι­στι­κές αυξά­νε­ται με διψή­φια ποσο­στά για 15 συνε­χό­με­νους μήνες, ενώ συνο­λι­κά κινεί­ται ανο­δι­κά για 25 συνε­χό­με­νους μήνες, από τον Ιού­νιο του 2021, με τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά να δαπα­νούν πάνω από το 20% του εισο­δή­μα­τός τους σε είδη διατροφής.

Ανατιμήσεις καταγράφονται: 13% σε αναψυκτικά/νερό, 14% στα λαχανικά, 15% στα γαλακτοκομικά, 14% στα λάδια και 9,5% στα δημητριακά.

Επί­σης, αύξη­ση 7,6% σημεί­ω­σε η ομά­δα Διαρ­κή αγα­θά — Είδη νοι­κο­κυ­ριού και υπη­ρε­σί­ες, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: Έπι­πλα και δια­κο­σμη­τι­κά είδη, οικια­κές συσκευ­ές και επι­σκευ­ές, υαλι­κάεπι­τρα­πέ­ζια σκεύη και σκεύη οικια­κής χρή­σης, είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού, οικια­κές υπηρεσίες.

Παράλ­λη­λα υπάρ­χουν αυξή­σεις 18,8% στα φαρ­μα­κευ­τι­κά προϊόντα.

Ο Γενι­κός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιού­νιο 2023 σε σύγκρι­ση με τον Μάιο 2023 παρου­σί­α­σε αύξη­ση 0,6%, ένα­ντι αύξη­σης 1,6% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους, λόγω της πτώ­σης των τιμών της Ενέρ­γειας, ενώ από μήνα σε μήνα ο ρυθ­μός ανό­δου του πλη­θω­ρι­σμού σημεί­ω­σε απο­κλι­μά­κω­ση, καθώς αυξή­θη­κε 1,8% τον Ιού­νη από 2,8% τον Μάιο, με τις αυξή­σεις βέβαια να έρχο­νται «καπέ­λο» πάνω στις προη­γού­με­νες αυξήσεις.

Στο μετα­ξύ, όπως κατα­γρά­φει έρευ­να του Συν­δέ­σμου Επι­χει­ρή­σε­ων και Λια­νι­κής Πωλή­σε­ως Ελλά­δος (ΣΕΛΠΕ), τα νοι­κο­κυ­ριά ξοδεύ­ουν κάθε μήνα το… 126% του εισο­δή­μα­τός τους, χρε­ώ­νο­ντας πιστω­τι­κές κάρ­τες και ροκα­νί­ζο­ντας παρα­πέ­ρα τις όποιες απο­τα­μιεύ­σεις. Σύμ­φω­να με τη μελέ­τη, το 67% του οικο­γε­νεια­κού εισο­δή­μα­τος φεύ­γει σε λογα­ρια­σμούς, ενοί­κια και φόρους. Τέλος, το 15% του εισο­δή­μα­τος δια­τί­θε­ται σε υπη­ρε­σί­ες, όπως εισι­τή­ρια και εστί­α­ση, και το 14% σε άλλες κατη­γο­ρί­ες.

Αυξάνονται οι κίνδυνοι “απότομης πτώσης”…

Στο μετα­ξύ, ο «επί­μο­νος» πλη­θω­ρι­σμός, απο­τέ­λε­σμα της καπι­τα­λι­στι­κής παρα­γω­γής και των προη­γού­με­νων «επε­κτα­τι­κών μέτρων» για τη στή­ρι­ξη της καπι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας, προ­κα­λεί ανη­συ­χία στα αστι­κά επι­τε­λεία σε συν­θή­κες επι­βρά­δυν­σης της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας, αφού το «για­τρι­κό» που επι­στρα­τεύ­ουν για την αντι­με­τώ­πι­σή του — η αύξη­ση των επι­το­κί­ων — λει­τουρ­γεί ως «δηλη­τή­ριο» για τα υπό­λοι­πα, όπως π.χ. για τον φτη­νό δανει­σμό των επιχειρήσεων.

Ενδει­κτι­κά, τα όσα σημεί­ω­νε στην πρό­σφα­τη τρι­μη­νιαία έκθε­σή του το ΙΟΒΕ, περι­γρά­φο­ντας το «διε­θνές περι­βάλ­λον» της οικο­νο­μί­ας: «Η δια­τή­ρη­ση του πλη­θω­ρι­σμού σε υψη­λό­τε­ρα επί­πε­δα από τα επι­θυ­μη­τά και η ισχυ­ρή αγο­ρά εργα­σί­ας σε πολ­λές χώρες έχουν ως συνέ­πεια την περαι­τέ­ρω σύσφι­ξη της νομι­σμα­τι­κής πολι­τι­κής και την πρό­θε­ση δια­τή­ρη­σης των επι­το­κί­ων σε υψη­λά επί­πε­δα από τις κεντρι­κές τρά­πε­ζες παγκο­σμί­ως για μεγα­λύ­τε­ρο χρο­νι­κό διά­στη­μα. Η σύσφι­ξη των χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κών συν­θη­κών έχει ήδη αρχί­σει να επι­δρά αρνη­τι­κά τόσο στον πλη­θω­ρι­σμό όσο και στην οικο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα. Αν και το ενδε­χό­με­νο ομα­λής προ­σγεί­ω­σης των οικο­νο­μιών παρα­μέ­νει πιθα­νό, οι συνε­χι­ζό­με­νες παρεμ­βά­σεις και η δια­τή­ρη­ση των επι­το­κί­ων σε υψη­λά επί­πε­δα για μεγα­λύ­τε­ρη διάρ­κεια αυξά­νει τον κίν­δυ­νο μιας πιο από­το­μης πτώ­σης στην οικο­νο­μι­κή δραστηριότητα».

Το ΙΟΒΕ μιλά­ει ακό­μη για «αβέ­βαιη» εξέ­λι­ξη των τιμών και σημειώ­νει πως «η υπερ­βο­λι­κά μεγά­λη αύξη­ση των τιμών της Ενέρ­γειας και των ειδών δια­τρο­φής, οι πιέ­σεις από την πλευ­ρά της ζήτη­σης λόγω της επα­νεκ­κί­νη­σης της οικο­νο­μί­ας μετά τη λήξη των περιο­ρι­στι­κών μέτρων και οι δυσκαμ­ψί­ες της προ­σφο­ράς συμ­βάλ­λουν στη διαρ­κή άνο­δο του πλη­θω­ρι­σμού», που σύμ­φω­να με τις πρό­σφα­τες προ­βλέ­ψεις της Ευρω­παϊ­κής Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας (Ιου­νί­ου 2023), ανα­μέ­νε­ται να δια­μορ­φω­θεί κατά μέσο όρο σε 5,4% το 2023.

Ενώ κατα­γρά­φει και την τάση επι­βρά­δυν­σης της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας στην Ευρω­ζώ­νη, σημειώ­νο­ντας πως «κατά το πρώ­το τρί­μη­νο του 2023 στην Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση και την Ευρω­ζώ­νη, σημειώ­θη­κε επι­βρά­δυν­ση της ανά­πτυ­ξης σε σχέ­ση με το προη­γού­με­νο τρί­μη­νο, σε 0,9%, από 1,7% και 1,9% αντι­στοί­χως, ένα­ντι ανά­καμ­ψης κατά 5,7% και 5,5% σε ΕΕ και Ευρω­ζώ­νη αντί­στοι­χα ένα έτος νωρίτερα».

Στο μετα­ξύ σύμ­φω­να με στοι­χεία που ανα­κοί­νω­σε χτες η ΕΛΣΤΑΤ η βιο­μη­χα­νι­κή παρα­γω­γή σημεί­ω­σε αύξη­ση 1,4% τον Μάιο το 2023 σε σύγκρι­ση με τον αντί­στοι­χο δεί­κτη του Μαΐ­ου 2022, «μακριά» από τις περ­σι­νές επι­δό­σεις οπό­τε και είχε αυξη­θεί κατά 4,2% κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση το 2022 με το 2021. Το α’ πεντά­μη­νο, ο μέσος γενι­κός δεί­κτης παρου­σί­α­σε αύξη­ση 2,1% σε σύγκρι­ση με τον αντί­στοι­χο δεί­κτη της περιό­δου Ιανουα­ρί­ου- Μαΐ­ου 2022. Ενώ, ο επο­χι­κά διορ­θω­μέ­νος γενι­κός δεί­κτης παρου­σί­α­σε μεί­ω­ση 0,6% τον Μάιο 2023 σε σύγκρι­ση με τον αντί­στοι­χο δεί­κτη του Απρι­λί­ου 2023.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Tα σαΐ­νια της απά­της με τα “Kαλά­θια της Nοικοκυράς”

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο