Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο άλμα του πληθωρισμού τον Ιούνιο: 12% προβλέπει η Eurostat

Ο ετή­σιος πλη­θω­ρι­σμός στην ευρω­ζώ­νη ανα­μέ­νε­ται να φτά­σει το 8,6% τον Ιού­νιο του 2022, από 8,1% τον Μάιο σύμ­φω­να με προ­κα­ταρ­κτι­κή εκτί­μη­ση της Ευρω­παϊ­κής Στα­τι­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας, Eurostat.

Εξε­τά­ζο­ντας τις κύριες συνι­στώ­σες του πλη­θω­ρι­σμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέρ­γεια ανα­μέ­νε­ται να έχει τον υψη­λό­τε­ρο ετή­σιο ρυθ­μό τον Ιού­νιο (41,9%, ένα­ντι 39,1% τον Μάιο), ακο­λου­θού­με­νη από τα τρό­φι­μα, το αλκο­όλ και τον καπνό (8,9%, ένα­ντι 7,5% τον Μάιο), τα μη ενερ­γεια­κά βιο­μη­χα­νι­κά αγα­θά (4,3%, ένα­ντι 4,2% τον Μάιο) και τις υπη­ρε­σί­ες (3,4%, ένα­ντι 3,5% τον Μάιο).

Στην Ελλά­δα ο ετή­σιος πλη­θω­ρι­σμός ανα­μέ­νε­ται να δια­μορ­φω­θεί στο 12% τον Ιού­νιο, από 10,5% το Μάιο.

Το υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο πλη­θω­ρι­σμού στην ευρω­ζώ­νη κατα­γρά­φουν τον Ιού­νιο η Εσθο­νία (22%), η Λιθουα­νία (20,5%), η Λετο­νία (19%), η Σλο­βα­κία (12,5%) και η Ελλά­δα (12%). Το χαμη­λό­τε­ρο πλη­θω­ρι­σμό κατα­γρά­φουν η Μάλ­τα (6,1%), η Γαλ­λία (6,5%), η Φιν­λαν­δία (8,1%) και η Γερ­μα­νία (8,2%).

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο