Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο απαράδεκτο πρόστιμο επέβαλε ο Δήμος Αθηναίων σε βάρος του ΚΚΕ

Νέο απα­ρά­δε­κτο πρό­στι­μο επέ­βα­λε ο Δήμος Αθη­ναί­ων εις βάρος του ΚΚΕ, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι η δημο­τι­κή αρχή Μπα­κο­γιάν­νη έχει ανα­λά­βει τη βρώ­μι­κη εργο­λα­βία επί­θε­σης στην πολι­τι­κή δρά­ση του Κόμματος.

Θυμί­ζου­με ότι μόλις πριν μια βδο­μά­δα επι­βλή­θη­κε το 1ο πρό­στι­μο που αρχι­κά ούτε ο δήμος δεν ήξε­ρε τον ακρι­βή λόγο, αφού στο δελ­τίο Τύπου ανέ­φε­ρε για αφί­σες ενώ στις κλή­σεις που επι­δό­θη­καν για «αυθαί­ρε­τη ρήξη φυλλαδίων».

Άμε­ση ήταν η αντί­δρα­ση του ΚΚΕ και των Οργα­νώ­σε­ών του στην Α’ Αθή­νας. Μαχη­τι­κή απά­ντη­ση δόθη­κε και μέσω πολ­λών προ­σφο­ρών οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης του ΚΚΕ που έδω­σαν μέλη, φίλοι και οπα­δοί του Κόμ­μα­τος και συγκέ­ντρω­σαν οι Τομε­α­κές Οργα­νώ­σεις Αττι­κής του Κόμματος.

Το σήμα φαί­νε­ται έλα­βε και η περι­φε­ρεια­κή αρχή Πατού­λη, που στις 16/6 επέ­βα­λε επί­σης πρό­στι­μο ανα­σύ­ρο­ντας άρθρο νόμου που αφο­ρά την υπαί­θρια διαφήμιση.

Σε ανα­κοί­νω­σή της για το πρό­στι­μο της Περι­φέ­ρειας, η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ σημεί­ω­νε μετα­ξύ άλλων: «Έψα­ξαν πολύ για να “στοι­χειο­θε­τή­σουν” ένα τέτοιο πρό­στι­μο. Εάν είχαν ξοδέ­ψει τον ίδιο χρό­νο για τη λει­τουρ­γία του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου και την ανα­κού­φι­ση του λαού της Αττι­κής από τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα, δεν θα ζού­σα­με όλοι την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί με τη μόλυν­ση και την ανε­ξέ­λεγ­κτη δρά­ση επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στην Αττική.

Η από­φα­ση της περι­φε­ρεια­κής αρχής είναι από­λυ­τα υπο­κρι­τι­κή. Οι θια­σώ­τες του αίσχους της χωμα­τε­ρής στη Φυλή και της καρ­κι­νο­γό­νου καύ­σης, αυτοί που όταν οι οδη­γοί εγκλω­βί­ζο­νται με τις ώρες στον χιο­νιά και με την πρώ­τη νερο­πο­ντή απο­δί­δουν την κατά­στα­ση στον “κακό μας τον και­ρό”, δεν πεί­θουν καμία και κανέ­ναν ότι οι προ­θέ­σεις τους είναι δήθεν “αγα­θές”».

Τώρα η σκυ­τά­λη ξανα­γυρ­νά­ει στον Δήμο Αθη­ναί­ων, με το νέο πρό­στι­μο, τρί­το στη σει­ρά, που όπως ανα­φέ­ρει στο δελ­τίο Τύπου αφο­ρά την «προ­ε­κλο­γι­κή αφι­σο­ρύ­παν­ση στους δρό­μους και τις πλα­τεί­ες της πόλης… βάσει του νέου κανο­νι­σμού καθα­ριό­τη­τας του δήμου που είναι σε ισχύ από το 2022».

Για άλλη μια φορά βέβαια η δημο­τι­κή αρχή ξεχνά­ει να ανα­φέ­ρει ότι ούτε αυτή δεν τηρεί το κανο­νι­σμό που η ίδια έφε­ρε και ψήφι­σε. Για το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα δεν έχει δημιουρ­γή­σει στην πόλη πάνω από 100 σημεία σε συγκε­κρι­μέ­να μέρη για προ­βο­λή πολι­τι­κής δια­φή­μι­σης την ώρα που στον κανο­νι­σμό ανα­φέ­ρε­ται: «Ο δήμος καθο­ρί­ζει… επαρ­κείς και πρό­σφο­ρους χώρους, στους οποί­ους και μόνο επι­τρέ­πο­νται να τοπο­θε­τού­νται ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­να πλαί­σια για την προ­βο­λή των διαφημίσεων».

Αυτή η υπο­χρέ­ω­ση που δεν έχει τηρή­σει ο Δήμος Αθη­ναί­ων όμως προ­κύ­πτει και από σχε­τι­κή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση για την προ­ε­κλο­γι­κή προ­βο­λή των κομ­μά­των που ανα­φέ­ρει: «Η προ­βο­λή των πολι­τι­κών κομ­μά­των ή συνα­σπι­σμών συνερ­γα­ζό­με­νων κομμάτων…στους χώρους που δια­τί­θε­νται, γίνε­ται μέσα σε μόνι­μα και στα­θε­ρά πλαί­σια, που έχουν κατα­σκευά­σει οι δήμοι». Την ώρα επο­μέ­νως που ο Δήμος Αθη­ναί­ων δεν τηρεί τα στοι­χειώ­δη έρχε­ται να επι­βά­λει πρό­στι­μα με σαφή πολι­τι­κή στόχευση.

Επί­σης στις 17 Οκτώ­βρη υπήρ­ξε από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου με την οποία εγκρί­θη­καν τα σημεία «χωρο­θέ­τη­σης πλαι­σί­ων προ­βο­λής μηνυ­μά­των κοι­νω­νι­κού, πολι­τι­στι­κού και πολι­τι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος» και η οποία δεν υλο­ποι­ή­θη­κε ποτέ από τον Δήμο Αθηναίων.

Τα γεγο­νό­τα αυτά έχει καταγ­γεί­λει από την πρώ­τη στιγ­μή ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στον Δήμο της Αθή­νας και υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος, ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας πως το ΚΚΕ θα προ­σφύ­γει άμε­σα στην αρμό­δια υπη­ρε­σία του δήμου προ­κει­μέ­νου να εκπέ­σουν τα πρό­στι­μα και αν αυτό δεν γίνει πρά­ξη, θα κατα­φύ­γει στη Δικαιοσύνη.

Όσοι νομί­ζουν ότι τέτοιες ενέρ­γειες τρο­μο­κρα­τούν ή θα βάλουν φρέ­νο στη δρά­ση των μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, το να είναι στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να ενά­ντια στην επί­θε­ση στα λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, είναι βαθιά νυχτωμένοι.

Σε κάθε περί­πτω­ση τα απα­ρά­δε­κτα πρό­στι­μα θα επι­στρα­φούν πίσω στους εμπνευ­στές τους από την ακό­μα πιο πλα­τιά διά­δο­ση των θέσε­ων του ΚΚΕ, την αντα­πό­κρι­ση σε αυτές χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων, βιο­πα­λαι­στών και νεο­λαί­ας. Ένα τέτοιο ηχη­ρό μήνυ­μα θα δώσει η κοκ­κι­νι­σμέ­νη Αθή­να και το πλημ­μυ­ρι­σμέ­νο από κόσμο Σύνταγ­μα, στη μεγά­λη προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ, την Τετάρ­τη 21 Ιού­νη, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα. Αυτή η μαζι­κή και δυνα­μι­κή συγκέ­ντρω­ση θα απο­τε­λέ­σει τον προ­πο­μπό των χιλιά­δων ψήφων στις 25 Ιού­νη που θα βγά­λουν πιο δυνα­τό ΚΚΕ για να είναι πιο δυνα­τός ο λαός, με 100% λαϊ­κή μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση απέ­να­ντι στη «σιγή νεκρο­τα­φεί­ου» που θα θέλουν κεφά­λαιο, τα αστι­κά κόμ­μα­τα και οι εκλε­κτοί τους σε δήμους και Περιφέρειες.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο