Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο βίντεο της KNE «Μια προφητική σειρά για τον Τσίπρα»

Σε βίντεο της ΚΝΕ με αφορ­μή τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ και τη στά­ση της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το οποίο τιτλο­φο­ρεί­ται “Μια προ­φη­τι­κή σει­ρά…”, υπάρ­χουν απο­σπά­σμα­τα α) από συνέ­ντευ­ξη του κ. Τσί­πρα όπου ανα­φέ­ρει ότι “το ΝΑΤΟ είναι ένας μηχα­νι­σμός που δεν έχει λόγο ύπαρ­ξης, β) από συνέ­ντευ­ξη του στην ΔΕΘ όπου ανα­φέ­ρει “εμείς δεν αλλά­ζου­με θέσεις σαν τα που­κά­μι­σα” και γ) από δηλώ­σεις του κατά τη διάρ­κεια της κοι­νής συνέ­ντευ­ξής του με τον Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ, Ντ. Τράμπ όπου ανα­φέ­ρει “η Ελλά­δα καθί­στα­ται μια χώρα, αξιό­πι­στος εταί­ρος και σύμ­μα­χος των ΗΠΑ που εκπλη­ρώ­νει τις ΝΑΤΟϊ­κές της υπο­χρε­ώ­σεις και συνερ­γά­ζε­ται στε­νά στον αμυ­ντι­κό τομέα με τις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες”.

““Ο Τσί­πρας λέει ότι “είναι πολύ σκλη­ρός για να πεθά­νει”… Είναι “εύκο­λος” όμως, για να ξεπλέ­νει τους δολο­φό­νους…” Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών. Απο­δέ­σμευ­ση από ΕΕ-ΝΑΤΟ” κατα­λή­γει το βίντεο της ΚΝΕ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο