Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο βιβλίο για το Μάρκο με υπογραφή Συριανή

Την υπο­γρα­φή του Συρια­νού εκπαι­δευ­τι­κού Δημή­τρη Β. Βαρ­θα­λί­τη φέρει το νέο δίτο­μο βιβλίο «Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης, Από τον Μύθο στην Ιστο­ρία, 1600–2017».
Το δύο τόμων έργο του συντο­πί­τη του Πατριάρ­χη του ρεμπέ­τι­κου τρα­γου­διού είναι καρ­πός εικο­σα­ε­τούς έρευ­νας και περι­λαμ­βά­νει νέες μαρ­τυ­ρί­ες, που δημο­σιεύ­ο­νται για πρώ­τη φορά και ανα­φέ­ρο­νται σε πρό­σω­πα που γνώ­ρι­σε ο Μάρ­κος, σε πρό­σω­πα που συνα­να­στρά­φη­κε, σε κατα­στά­σεις που βίω­σε, σε γεγο­νό­τα, τόπους που έζη­σε, τόπους που έπαι­ξε, αλλά και μια λεπτο­με­ρής κατα­γρα­φή του γενε­α­λο­γι­κού δέντρου της οικο­γέ­νειάς του. Το 1368 σελί­δων έργο κυκλο­φο­ρεί απ’ τις εκδό­σεις «Εκπαι­δευ­τή­ρια Άγιος Παύ­λος» και θα παρου­σια­στεί στο café IANOS (Στα­δί­ου 24) την Πέμ­πτη 19 Οκτω­βρί­ου 2017, στις 7 μ.μ.

Θα μιλή­σουν ο Πανα­γιώ­της Κου­νά­δης, ερευ­νη­τής και μελε­τη­τής του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού, η Ευαγ­γε­λι­νή Γλυ­νού, ιστο­ρι­κός- αρχαιο­λό­γος, η Σγου­ρή Β. Γεωρ­γιά­δη, εκπαι­δευ­τι­κός-συγ­γρα­φέ­ας, ο Μιχά­λης Ζου­λου­φός, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Δήμου Σύρου- Ερμού­πο­λης, η Σίσυ Παπα­θα­να­σί­ου, ιστο­ρι­κός, θεα­τρο­λό­γος και καλ­λι­τε­χνι­κή διευ­θύ­ντρια του θεα­τρι­κού Φεστι­βάλ «Ανα­λό­γιο» και η Γιάν­να Γιαν­νου­λο­πού­λου, καθη­γή­τρια Γλωσ­σο­λο­γί­ας Εθνι­κού και Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών.

Θα παρευ­ρε­θούν και θα χαι­ρε­τί­σουν οι γιοί του Μάρ­κου, Στέ­λιος Βαμ­βα­κά­ρης και Δομέ­νι­κος Βαμ­βα­κά­ρης. Απο­σπά­σμα­τα απ’ το έργο θα δια­βά­σει ο ηθο­ποιός Αλέ­ξαν­δρος Ιορδανίδης.

Τρα­γού­δια του Μάρ­κου θα παί­ξουν και θα τρα­γου­δή­σουν οι μου­σι­κοί του Τρίο Κατά­ρα, Κωστής Κωστά­κης, Πανα­γιώ­της Δια­μά­ντης και Σωτή­ρης Λέτσιος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο