Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρουσίαση νέου βιβλίου: “Ουκρανία: Η πάλη των εργαζομένων για εθνική κυριαρχία” (17/1)

Οι εκδό­σεις Διε­θνές Βήμα σας προ­σκα­λούν σε παρου­σί­α­ση του νέου βιβλίου

“ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Η πάλη των εργα­ζο­μέ­νων για εθνι­κή κυριαρχία”

των Τζον Στού­ντερ, Σεθ Γκα­λίν­σκι, Φρανκ Φόρεσταλ

Οι εργα­ζό­με­νοι σε όλο τον κόσμο πρέ­πει να στη­ρί­ξου­με τον αγώ­να του εργα­ζό­με­νου λαού της Ουκρα­νί­ας, ο οποί­ος απο­τε­λεί­ται από Ουκρα­νούς, Ρώσους, Τατά­ρους, Εβραί­ους και άλλους, για την εθνι­κή κυριαρ­χία της Ουκρα­νί­ας ενά­ντια στις επι­θέ­σεις του καπι­τα­λι­στι­κού καθε­στώ­τος της Μόσχας. Ταυ­τό­χρο­να, θα πρέ­πει να αντι­τα­χθού­με σε κάθε μορ­φή ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης της Ουά­σιγ­κτον και της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης στην Ουκρα­νία και τις κυρώ­σεις που έχουν επι­βά­λει κατά της Ρωσί­ας οι οποί­ες πλήτ­τουν κυρί­ως τους εργα­ζό­με­νους εκεί.

Θα μιλή­σουν:

Γιώρ­γος Σωτη­ρό­που­λος – εκπαιδευτικός
Μπά­μπης Μισαη­λί­δης – εκδό­σεις Διε­θνές Βήμα, μέλος Συν­δι­κά­του Εργα­ζο­μέ­νων Εται­ρειών Διε­θνούς Αερο­λι­μέ­να Αθηνών.

Σάβ­βα­το 17 Γενά­ρη, 7.00 μ.μ.

Εκδό­σεις “Διε­θνές Βήμα”
Σόλω­νος 142, Πλ. Κάνιγ­γος, 3ος όροφος
210 883 3002 — www.diethnesvima.com

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο