Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Πολάκη με ΣΥΡΙΖΑ — Σχόλιο του ΚΚΕ

Νέο επει­σό­διο στο σήριαλ ΣΥΡΙΖΑ – Πολά­κη, σημειώ­θη­κε σήμε­ρα, μετά από ανάρ­τη­σή του Παύ­λου Πολά­κη, που φέρε­ται κατά δικα­στι­κών, δημο­σιο­γρά­φων, τρα­πε­ζι­τών και του επι­κε­φα­λής της ΑΑΔΕ.

«Όποιος πιστεύ­ει ότι μπο­ρεί να χαρά­ζει δική του πολι­τι­κή, να δια­μορ­φώ­νει ψηφο­δέλ­τια και να επι­βάλ­λει την ιδιω­τι­κή ατζέ­ντα που ο ίδιος προ­κρί­νει, με συνε­χείς δημο­σιεύ­σεις και αγνο­ώ­ντας τις αρχές και την πολι­τι­κή του κόμ­μα­τος, έχει προ­φα­νώς συνει­δη­τά απο­φα­σί­σει να θέσει εαυ­τόν εκτός εκλο­γι­κής μάχης» ανα­φέ­ρει ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω διαρροών.

Το νέο επει­σό­διο, έρι­ξε νερό στο μύλο της δικομ­μα­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης με την ΝΔ, η οποία αφού πρώ­τα έκα­νε λόγο για λογι­κές «κάτω πλα­τεί­ας», ζήτη­σε και την δια­γρα­φή του Π. Πολά­κη απο τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρ­τη­ση του Π. Πολά­κη, προ­κά­λε­σε την αυτε­πάγ­γελ­τη παρέμ­βα­ση του προϊ­στά­με­νου της εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αντώ­νη Ελευ­θε­ρια­νού, που παρήγ­γει­λε στην προϊ­στα­μέ­νη της Ποι­νι­κής Δίω­ξης Αγγε­λι­κή Τρια­ντα­φύλ­λου, τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης για τα αδι­κή­μα­τα της διέ­γερ­σης πολι­τών στη διά­πρα­ξη εγκλη­μά­των και της βίας κατά δικα­στι­κών λειτουργών.

Σχόλιο του ΚΚΕ

Σε σχό­λιό του για την αντι­πα­ρά­θε­ση σχε­τι­κά με την ανάρ­τη­ση Πολά­κη, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Είναι πολύ βολι­κή μια αντι­πα­ρά­θε­ση που εντο­πί­ζει το “βαθύ κρά­τος” σε κάποιους δημο­σιο­γρά­φους και δικα­στι­κούς κι όχι σε όσους έχουν τα “κλει­διά” της οικο­νο­μί­ας, με βάση τα οποία ελέγ­χουν και παρεμ­βαί­νουν στους μηχα­νι­σμούς του κρά­τους, στα ΜΜΕ, στις κυβερ­νή­σεις και τα αστι­κά κόμ­μα­τα για τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα. Και φυσι­κά με αυτόν τον τρό­πο να μένουν στο απυ­ρό­βλη­το οι κοι­νές αντι­λαϊ­κές δεσμεύ­σεις των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απέ­να­ντι σε όλους αυτούς.

Σε κάθε περί­πτω­ση ‑και με δεδο­μέ­νες τις πολι­τι­κές διά­φο­ρες του ΚΚΕ με τον συγκε­κρι­μέ­νο βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΣΥΡΙΖΑ συνο­λι­κά- η εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή για προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση με αφορ­μή μια ανάρ­τη­ση πολι­τι­κού περιε­χο­μέ­νου, ανε­ξάρ­τη­τα από τη συμ­φω­νία ή δια­φω­νία με αυτήν, είναι ενέρ­γεια απα­ρά­δε­κτη που ανοί­γει πολύ επι­κίν­δυ­νους δρόμους».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο