Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο ηλεκτροσόκ της λαϊκής οικογένειας με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Την ώρα που οι κατα­να­λω­τές «ματώ­νουν» οικο­νο­μι­κά για να αντα­πε­ξέλ­θουν στους λογα­ρια­σμούς του ρεύ­μα­τος, μια νέα έκθε­ση της Κομι­σιόν ανα­φέ­ρει πως τα χει­ρό­τε­ρα… έρχονται!

Τον εγκλω­βι­σμό της Ελλά­δας στις συμπλη­γά­δες πέτρες του φυσι­κού αερί­ου και του λιγνί­τη, ανα­δει­κνύ­ουν τα στοι­χεία της νέας έκθε­σης της Κομι­σιόν για την ενέρ­γεια στην ευρω­παϊ­κή αγο­ρά, στο τρί­το τρί­μη­νο του 2021.

Βέβαια –στα πλαί­σια των παι­χνι­διών και αντι­θέ­σε­ων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων πολύ κου­βέ­ντα γίνε­ται για τις επι­λο­γές που –δήθεν έχουν οι χώρες της Βόρειας Ευρώ­πης (που έχουν ανε­πτυγ­μέ­νες ΑΠΕ και πυρη­νι­κά), δεν αντί­θε­ση με μας που μας λεί­πει «η ευε­λι­ξία να απο­φύ­γου­με τα αυξη­μέ­να κόστη του φυσι­κού αερί­ου και των ρύπων που συνο­δεύ­ουν τη λιγνι­τι­κή παραγωγή».

Η έκθε­ση συσχε­τί­ζει τις μειω­μέ­νες επι­λο­γές στην παρα­γω­γή ενέρ­γειας με την άνο­δο της χον­δρε­μπο­ρι­κής τιμής αλλά ανα­φέ­ρε­ται και σε άλλους παρά­γο­ντες που κάνουν ευά­λω­τη την κάθε χώρα στην άνο­δο των τιμών όπως η έλλει­ψη αντα­γω­νι­σμού και η συγκέντρωση.Η ανα­λυ­τι­κή περι­γρα­φή των πολύ δια­φο­ρε­τι­κών συν­θη­κών που επι­κρα­τούν σε κάθε χώρα, στο ενερ­γεια­κό μίγ­μα και το επί­πε­δο του αντα­γω­νι­σμού κάνουν την Ευρώ­πη μια ενερ­γεια­κή Βαβέλ δια­φο­ρε­τι­κών ταχυ­τή­των και συμ­φε­ρό­ντων, στην οποία όμως κάθε χώρα αν και ξεκι­νώ­ντας από δια­φο­ρε­τι­κό σημείο και με δια­φο­ρε­τι­κό κόστος καλεί­ται να κυνη­γή­σει τις επεν­δύ­σεις για την ενερ­γεια­κή της μετά­βα­ση με την ραγδαία ανά­πτυ­ξη των ΑΠΕ και των νέων τεχνο­λο­γιών όπως –τώρα το πρά­σι­νο υδρο­γό­νο, ενά­ντια στο τρι­σκα­τά­ρα­το πρώ­ην οικο­λο­γι­κή πανά­κεια μπλε φυσι­κό αέριο.Στην προ­κρού­στεια κλί­νη της ανό­δου των ενερ­γεια­κών τιμών του 3ου 3μήνου που συνε­χί­στη­κε και στο 4ο, υπήρ­ξαν δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις ανά χώρα, που σχε­τί­ζο­νται με τις επι­λο­γές παρα­γω­γής των κυρί­αρ­χων ομί­λων ενέρ­γειας, στα πλαί­σια και της θέσης της στην καπι­τα­λι­στι­κή πυραμίδα.

Η λαϊκή οικογένεια πληρώνει πάλι το μάρμαρο

Ο λογα­ρια­σμός ρεύ­μα­τος του παρα­κά­τω παρα­δείγ­μα­τος είναι πραγ­μα­τι­κός και ένας από τους πρώ­τους εκκα­θα­ρι­στι­κούς που περι­λαμ­βά­νουν κατα­να­λώ­σεις για τους μήνες Οκτώ­βριο και Νοέμ­βριο, απο­δει­κνύ­ο­ντας, ότι παρά τις κρα­τι­κές επι­δο­τή­σεις, η χρέ­ω­ση μιας κιλο­βα­τώ­ρας ‑σε τελι­κή τιμή λια­νι­κής- μπο­ρεί να ξεπε­ρά­σει ακό­μη και τα 30 λεπτά.

Κατα­νά­λω­ση 692 kWh ‑515 ημε­ρή­σια +177 νυχτε­ρι­νή (40 ημε­ρών) πάνω-κάτω στον Μ.Ο της αγο­ράς ειδι­κά για φθι­νο­πω­ρι­νούς μήνες, όπου ξεκι­νούν και ανά­βουν θερ­μο­σί­φω­νες και ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές θέρ­μαν­σης –μια και οι περισ­σό­τε­ρες οικο­γέ­νειες (ειδι­κά στι πολυ­κα­τοι­κί­ες έχουν στο off τα καλο­ρι­φέρ τους).

Η ΔΕΗ (που θα μπο­ρού­σε να είναι και οποια­δή­πο­τε άλλη εται­ρεία ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας) εισέ­πρα­ξε για τον εαυ­τό της 74€, τιμο­λο­γώ­ντας με 11 λεπτά την ημε­ρή­σια kWh 8 λεπτά την νυχτε­ρι­νή, όπου όμως προ­στέ­θη­καν επι­πλέ­ον… 155 ευρώ εξαι­τί­ας της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής.

Δηλα­δή, η χρέ­ω­ση τρι­πλα­σιά­στη­κε επι­βα­ρύ­νο­ντας –εκτός από τη χρέ­ω­ση «ενέρ­γειας» των ~10λ, με το επι­πλέ­ον δυσθε­ώ­ρη­το ποσό των 22 λ | kWh ~32€ (όταν τους «καλούς» και­ρούς, το σύνο­λο δεν υπε­ρέ­βαι­νε τα 10–12 λ | kWh)

Μπρο­στά σε τέτοια επι­βά­ρυν­ση, τα ~48€ συνο­λι­κά (…3 λ | kWh) που ήταν η “επι­δό­τη­ση” μέσω του Ταμεί­ου Ενερ­γεια­κής Μετά­βα­σης είναι απλή οδο­ντό­κρε­μα (σσ. έχει επι­δο­τη­θεί με εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια από την τσέ­πη μας ‑από τις λεγό­με­νες “δημο­πρα­σί­ες ρύπων” κλπ 620 από 150 εκατ. € που ήταν ο αρχι­κός σχεδιασμός).

Και δεν ξεχνά­με τις ρυθ­μι­ζό­με­νες χρε­ώ­σεις (~32,17€) + ΦΠΑ 14,59€, οπό­τε 74€+155€+32,17€ + ΦΠΑ 14,59 = 275,76€ για 692 kWh =0,398 ~ 0,40 λ | kWh

Αυτή θα είναι η εικό­να για όλους τους εκκα­θα­ρι­στι­κούς λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος των μηνών Οκτω­βρί­ου, Νοεμ­βρί­ου και Δεκεμ­βρί­ου καθώς και ο τρέ­χων μήνας κινεί­ται με πολύ υψη­λά επί­πε­δα τιμών χονδρικής.

ΚΚΕ ανακ

ΚΚΕ Σχε­τι­κά με τα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα για τις αυξή­σεις στο ρεύ­μα και τη θέρμανση

Δίχως στα­μα­τη­μό οι αυξή­σεις στο ρεύμα

«Καί­νε» οι αυξή­σεις στο ρεύ­μα, για να προ­χω­ρή­σουν οι ενερ­γεια­κοί σχε­δια­σμοί του κεφαλαίου

Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ — Ερώ­τη­ση για την υπε­ρά­σπι­ση του λαϊ­κού εισοδήματος

«Ερω­τά­ται η Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή:

Πώς αιτιο­λο­γεί το γεγο­νός ότι η στρα­τη­γι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης της ενέρ­γειας, της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, της απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης, του πρά­σι­νου «New deal» που προ­ω­θεί η ΕΕ όλα αυτά τα  χρό­νια όχι μόνο δεν οδή­γη­σε σε μεί­ω­ση της τιμής του ρεύ­μα­τος, των καυ­σί­μων και των άλλων αγα­θών λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης όπως ισχυ­ρι­ζό­ταν, αλλά αντί­θε­τα οι εργα­ζό­με­νοι και τα άλλα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα αντι­με­τω­πί­ζουν αλμα­τώ­δεις αυξή­σεις κι ανα­τι­μή­σεις που εξα­νε­μί­ζουν το ήδη πενι­χρό εισό­δη­μά τους;

Πώς εξη­γεί ότι τα κυβερ­νη­τι­κά σχέ­δια στο όνο­μα της ανα­χαί­τι­σης των αυξή­σε­ων που ήδη εξαγ­γέλ­λο­νται στα κρά­τη, και στην Ελλά­δα, χρη­μα­το­δο­τού­νται πάλι από το λαϊ­κό υστέ­ρη­μα που επι­βα­ρύ­νε­ται πολ­λα­πλά κι από τις ανα­τι­μή­σεις, κι από αυτά τα σχέ­δια, ενώ οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι θησαυ­ρί­ζουν μέσα από τις επι­δο­τή­σεις του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, που απο­πλη­ρώ­νει ο λαός με φόρους και σκλη­ρά αντερ­γα­τι­κά μέτρα;»

ΔΕΗ: Στην τελι­κή ευθεία ο δια­γω­νι­σμός για την πώλη­ση του ΔΕΔΔΗΕ
Δεί­τε και (7 χρό­νια μετά από τη)
“Μικρή ΔΕΗ”: Με ποια γραμ­μή πάλης; Ο λαός έχει πεί­ρα και μ’ αυτήν πρέ­πει να «ζυγί­σει» τις εξελίξεις

Κινητοποίηση Τρίτη 3 Σεπ ενάντια στις αυξήσεις τιμολογίων της ΔΕΗ και τις διακοπές ρευματοδότησης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο