Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο κρούσμα αστυνομικής βίας — ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Η βαρ­βα­ρό­τη­τα και η κατα­στο­λή της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης και του κρά­τους των ΗΠΑ, είδε και πάλι το φως της δημο­σιό­τη­τας με την αστυ­νο­μι­κή βία που ασκή­θη­κε σε βάρος λευ­κού ηλι­κιω­μέ­νου από αστυ­νο­μι­κούς του Μπά­φα­λο στη Νέα Υόρκη.

Το βίντεο, το οποίο τρά­βη­ξε ένας δημο­σιο­γρά­φος του τοπι­κού δημό­σιου ραδιο­σταθ­μού WBFO και το ανήρ­τη­σε στον ιστό­το­πό του και στον λογα­ρια­σμό του στο Twitter, δεί­χνει έναν άνδρα με λευ­κά μαλ­λιά να περ­πα­τά­ει στο πεζο­δρό­μιο, όταν αστυ­νο­μι­κοί και εθνο­φύ­λα­κες εφορ­μούν για να δια­λύ­σουν δια­δή­λω­ση κατά της δολο­φο­νί­ας του Τζόρτζ Φλοιντ. Δύο αστυ­νο­μι­κοί σπρώ­χνουν τον ηλι­κιω­μέ­νο ο οποί­ος πέφτει στο πεζο­δρό­μιο. Τότε ακού­γε­ται ο ήχος σπα­σί­μα­τος και αίμα τρέ­χει από το κεφά­λι του 75χρονου. Ο άνδρας αυτός, ο οποί­ος είναι λευ­κός, δεν κατονομάζεται.

Παρά το γεγο­νός ότι ο άνδρας χρειά­ζε­ται βοή­θεια το βίντεο δεί­χνει τους αστυ­νο­μι­κούς να προ­σπερ­νούν τον άνδρα που έπε­σε, μολο­νό­τι ο αστυ­νο­μι­κός που τον έσπρω­ξε με το γκλομπ αρχί­ζει να σκύ­βει πάνω του προ­τού τον απο­μα­κρύ­νει ένας άλλος αστυνομικός.

Ο WBFO μετέ­δω­σε ότι δύο μέλη συνερ­γεί­ου πρώ­των βοη­θειών έσπευ­σαν και βοή­θη­σαν τον 75χρονο να μπει σε ασθε­νο­φό­ρο. Η αστυ­νο­μία ανα­κοί­νω­σε αργό­τε­ρα ότι «ένας άνδρας τραυ­μα­τί­στη­κε αφού σκό­ντα­ψε και έπε­σε», επι­ση­μαί­νει ο ραδιοσταθμός.

Αφού είδε το βίντεο, ο διοι­κη­τής της αστυ­νο­μί­ας του Μπά­φα­λο Μπάι­ρον Λόκ­γουντ έδω­σε εντο­λή για τη διε­ξα­γω­γή έρευ­νας και έθε­σε σε δια­θε­σι­μό­τη­τα τους δύο αστυ­νο­μι­κούς, σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο Μπράουν.

Ο κυβερ­νή­της της Νέας Υόρ­κης Άντριου Κουό­μο δήλω­σε στο Twitter ότι μίλη­σε με τον δήμαρ­χο του Μπά­φα­λο και συμ­φώ­νη­σαν ότι οι αστυ­νο­μι­κοί που εμπλέ­κο­νται θα πρέ­πει να τεθούν σε δια­θε­σι­μό­τη­τα, εν ανα­μο­νή επί­ση­μης έρευνας.

Ο 75χρονος νοση­λεύ­ε­ται σε στα­θε­ρή αλλά σοβα­ρή κατά­στα­ση στο Erie County Medical Center Hospital στο Μπά­φα­λο, διευ­κρί­νι­σε ο Μπράουν.

Ο Τραμπ προτείνει στους κυβερνήτες να καλέσουν την Εθνοφρουρά για να «κυριαρχήσουν στους δρόμους»

Ο Τραμπ προ­τεί­νει στους κυβερ­νή­τες να καλέ­σουν την Εθνο­φρου­ρά για να «κυριαρ­χή­σουν στους δρόμους»

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ είπε σήμε­ρα πως πρό­τει­νε σε ορι­σμέ­νους κυβερ­νή­τες να καλέ­σουν την Εθνο­φρου­ρά ενώ­πιον των δια­δη­λώ­σε­ων που προ­κά­λε­σε ο θάνα­τος του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλ­λη­ψή του.

«Προ­τεί­νω σε κάποιους από αυτούς τους κυβερ­νή­τες που είναι πολύ υπε­ρή­φα­νοι… Μην είστε υπε­ρή­φα­νοι. Ολο­κλη­ρώ­στε τη δου­λειά. Θα κατα­λή­ξε­τε να κάνε­τε πολύ μεγα­λύ­τε­ρο καλό στο τέλος, καλέ­στε την Εθνο­φρου­ρά. Καλέ­στε εμέ­να», δήλω­σε ο Τραμπ στον Λευ­κό Οίκο.

«Πρέ­πει να κυριαρ­χή­σε­τε στους δρό­μους. Δεν μπο­ρεί­τε να επι­τρέ­πε­τε αυτό που συμ­βαί­νει, να συμ­βαί­νει», συμπλήρωσε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο