Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο μακελειό σε Λύκειο του Τέξας

Οκτώ έως δέκα άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν όταν ένο­πλος άνοι­ξε πυρ σε Λύκειο στο Σάντ Φε του Τέξας, όπως επι­βε­βαί­ω­σε ο σερί­φης της κομη­τεί­ας του Χάρις, η οποία έστει­λε ενι­σχύ­σεις στην κομη­τεία Γκάλ­βε­στον, όπου βρί­σκε­ται η μικρή πόλη. Στην πλειο­νό­τη­τά τους είναι μαθητές.

Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, ένας μαθη­τής του σχο­λεί­ου έχει συλ­λη­φθεί και κρατείται.

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ χαρα­κτή­ρι­σε “πολύ-πολύ θλι­βε­ρή” τη σημε­ρι­νή, μιλώ­ντας για μια “φρι­κτή επί­θε­ση”. Λίγο νωρί­τε­ρα είχε γρά­ψει στο Twitter ότι «ενδε­χο­μέ­νως να ανα­μέ­νου­με άσχη­μα νέα».

Λίγο πριν, ένας δημο­σιο­γρά­φος του τοπι­κού τηλε­ο­πτι­κού δικτύ­ου KHOU επι­κα­λού­με­νος τρεις δια­φο­ρε­τι­κές πηγές, ανέ­φε­ρε ότι του­λά­χι­στον 8 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν, ενώ το CNN έκα­νε λόγο για «πολ­λούς νεκρούς».

Στον επί­ση­μο λογα­ρια­σμό στο Twitter του γρα­φεί­ου του σερί­φη της κομη­τεί­ας Χάρις γινό­ταν λόγος για ένα «περι­στα­τι­κό με πολ­λά θύμα­τα» και διευ­κρι­νι­ζό­ταν ότι «οι τραυ­μα­τί­ες λαμ­βά­νουν τις πρώ­τες βοήθειες».

Ανα­φέρ­θη­κε ακό­μη ότι ένας αστυ­νο­μι­κός τραυ­μα­τί­στη­κε, όμως προς το παρόν δεν έχει απο­σα­φη­νι­στεί η σοβα­ρό­τη­τα των τραυ­μά­των του.

Βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί εντός και περιμετρικά του Λυκείου της Σάντα Φε

Οι αστυ­νο­μι­κές αρχές της κομη­τεί­ας Χάρις εντό­πι­σαν εκρη­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς στον χώρο και περι­με­τρι­κά του λυκεί­ου της Σάντα Φε όπου νωρί­τε­ρα σήμε­ρα ένας μαθη­τής άνοι­ξε πυρ και σκό­τω­σε οκτώ έως δέκα ανθρώπους.

“Πιθα­νοί εκρη­κτι­κοί μηχα­νι­σμοί εντο­πί­στη­καν στο σχο­λείο και γύρω από αυτό. Οι δυνά­μεις ασφα­λεί­ας έχουν ξεκι­νή­σει τη δια­δι­κα­σία για την εξου­δε­τέ­ρω­σή τους” ανέ­φε­ρε στον λογα­ρια­σμό της στο Twitter η σχο­λι­κή περιφέρεια.

Ο σερί­φης της κομη­τεί­ας είχε ήδη δηλώ­σει ότι πυρο­τε­χνουρ­γοί βρί­σκο­νται επί τόπου.

Σύμ­φω­να με τον αρχη­γό της τοπι­κής αστυ­νο­μί­ας, έξι άνθρω­ποι έχουν μετα­φερ­θεί σε νοσοκομείο.

O δράστης του μακελειού σχεδίαζε να αυτοκτονήσει, σύμφωνα με τον κυβερνήτη

Ο μαθη­τής που εισέ­βα­λε σήμε­ρα σε Λύκειο της πόλης Σάντα Φε του Τέξας και σκό­τω­σε δέκα συμ­μα­θη­τές και καθη­γη­τές του σκό­πευε αρχι­κά να βάλει τέλος στη ζωή του, όμως τελι­κά παρα­δό­θη­κε στην αστυ­νο­μία, απο­κά­λυ­ψε ο κυβερ­νή­της Γκρεγκ Άμποτ.

“Όχι μόνο ήθε­λε να δια­πρά­ξει την επί­θε­ση αλλά ήθε­λε και να αυτο­κτο­νή­σει αμέ­σως μετά. Δεν είχε το θάρ­ρος να αυτο­κτο­νή­σει” είπε ο κυβερ­νή­της, επι­κα­λού­με­νος την έρευ­να της αστυ­νο­μί­ας στα ημε­ρο­λό­για που άφη­σε ο 17χρονος.

Άλλα δύο πρό­σω­πα έχουν προ­σα­χθεί και ανα­κρί­νο­νται, πρό­σθε­σε. Δεν ανέ­φε­ρε το όνο­μα του δρά­στη, ούτε των δύο άλλων ανθρώ­πων που έχουν συλληφθεί.

Σύμ­φω­να με πηγές των υπη­ρε­σιών επι­βο­λής του νόμου, ο βασι­κός ύπο­πτος ονο­μά­ζε­ται Δημή­τριος Παγουρτζής.

Στο σχο­λείο βρέ­θη­καν πολ­λοί αυτο­σχέ­διοι εκρη­κτι­κοί μηχα­νι­σμοί. Αστυ­νο­μι­κοί ερευ­νούν δύο σπί­τια και ένα όχη­μα που συν­δέ­ε­ται με τον δρά­στη, όπου βρή­καν επί­σης πολ­λά εκρη­κτι­κά. “Ο ένας από τους λόγους για τους οποί­ους ανη­συ­χού­με είναι το γεγο­νός ότι εντο­πί­σα­με πολ­λούς δια­φο­ρε­τι­κούς τύπους εκρη­κτι­κών”, εξή­γη­σε ο κυβερ­νή­της, κάνο­ντας λόγο μετα­ξύ άλλων και για βόμ­βες μολότοφ.

“Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες μου, ο δρά­στης πήρε τα δύο όπλα από τον πατέ­ρα του (…) ο πατέ­ρας του τα κατεί­χε νόμι­μα. Δεν γνω­ρί­ζω αν ο πατέ­ρας ήταν ενή­με­ρος ότι ο γιος του είχε πάρει τα όπλα”, πρόσθεσε.

 

ΗΠΑ: Μάθε δάσκα­λε να σκοτώνεις…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο