Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο μακελειό σε σχολείο των ΗΠΑ

Μια 28χρονη, οπλι­σμέ­νη με δύο επι­θε­τι­κά τυφέ­κια και ένα περί­στρο­φο, εισέ­βα­λε σήμε­ρα σε ιδιω­τι­κό σχο­λείο του Νάσβιλ στην πολι­τεία Τενε­σί, σκο­τώ­νο­ντας τρία παι­διά και τρεις ενή­λι­κους, προ­τού πέσει νεκρή από τα πυρά αστυνομικών.

Η αστυ­νο­μία του Νάσβιλ σήμα­νε συνα­γερ­μό στις 10:13 (τοπι­κή ώρα) όταν δέχθη­κε κατε­πεί­γου­σες κλή­σεις για πυρο­βο­λι­σμούς στο Covenant School, όπου φοι­τούν περί­που 200 παι­διά ηλι­κί­ας έως και 12 ετών.

Ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις απέ­κλει­σαν την περιο­χή και ζήτη­σαν από τους γονείς που έσπευ­σαν στο σημείο αγω­νιώ­ντας για την τύχη των παι­διών τους, να παρα­μεί­νουν σε από­στα­ση ασφαλείας.

«Η κινη­το­ποί­η­ση ήταν άμε­ση», δια­βε­βαί­ω­σε ο εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας Ρον Άαρον, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι αστυ­νο­μι­κοί εντό­πι­σαν την ένο­πλη και την σκό­τω­σαν λίγα λεπτά αργό­τε­ρα, στις 10:27.

Νωρί­τε­ρα, εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας είχε κάνει λόγο για «έφη­βη» που εξα­πέ­λυ­σε τη φονι­κή επί­θε­ση στο σχολείο.

Παρό­τι οι ένο­πλες επι­θέ­σεις σε σχο­λεία απο­τε­λούν μάστι­γα στις ΗΠΑ, στη συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τά τους οι δρά­στες είναι άνδρες. Από το 1966 μέχρι σήμε­ρα, μόλις τέσ­σε­ρα από τα 191 «mass shootings» (σ.σ. όρος που χρη­σι­μο­ποιούν οι αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές για επι­θέ­σεις με πυρο­βό­λα όπλα που έχουν ως απο­λο­γι­σμό τέσ­σε­ρα ή περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα) προ­κλή­θη­καν από γυναί­κα, σύμ­φω­να με τη ΜΚΟ Violence Project.

Τον Μάιο, ένας 18χρονος σκό­τω­σε 19 παι­διά και δύο εκπαι­δευ­τι­κούς σε σχο­λείο της πόλης Ουβάλ­ντε στο Τέξας.

Ο δήμαρ­χος του Νάσβιλ Τζον Κού­περ εξέ­φρα­σε την αλλη­λεγ­γύη του προς τις οικο­γέ­νειες των θυμά­των, σημειώ­νο­ντας ότι το όνο­μα της πόλης του συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται πλέ­ον στη μακρά λίστα των κοι­νο­τή­των όπου έχει σημειω­θεί ένο­πλη επί­θε­ση σε σχολείο.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο