Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο μακελειό στις ΗΠΑ: 7 νεκροί από πυρά στην Καλιφόρνια

Επτά άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους χθες Δευ­τέ­ρα σε επι­θέ­σεις στην Καλι­φόρ­νια ενα­ντί­ον δυο αγρο­κτη­μά­των που διέ­πρα­ξε το ίδιο πρό­σω­πο, μετα­δί­δουν αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ, μετα­ξύ άλλων το CBS News, επι­κα­λού­με­να τις αρχές, οι οποί­ες διευ­κρί­νι­σαν πως ο ύπο­πτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Η σερί­φης της κομη­τεί­ας Σαν Ματέο, η Κρι­στί­να Κόρ­πους, δήλω­σε κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου πως ο άνθρω­πος που συνε­λή­φθη είναι 67χρονος ασια­τι­κής κατα­γω­γής που παρα­δό­θη­κε χωρίς βία στις αρχές και ότι βρέ­θη­κε όπλο, πιθα­νό­τα­τα αυτό που χρη­σι­μο­ποί­η­σε, μέσα στο αυτο­κί­νη­τό του. Το κίνη­τρό του είναι άγνω­στο σε αυτό το στά­διο, συμπλή­ρω­σε η κυρία Κόρπους.

Σύμ­φω­να με το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο NBC, ακό­μη ένα ‑όγδοο- θύμα βρί­σκε­ται σε σοβα­ρή κατά­στα­ση. Κατά την ίδια πηγή, όλα τα θύμα­τα ήταν Κινέ­ζοι ή κινε­ζι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νοί που δού­λευαν στα αγροκτήματα.

«Ο ύπο­πτος συνε­λή­φθη. Δεν υπάρ­χει πλέ­ον κίν­δυ­νος για τον πλη­θυ­σμό αυτή την ώρα», ανέ­φε­ραν νωρί­τε­ρα οι υπη­ρε­σί­ες της σερί­φη Κόρ­πους μέσω Twitter.

Η πόλη Χαφ Μουν Μπέι, στην περιο­χή της οποί­ας βρί­σκο­νται τα δύο αγρο­κτή­μα­τα, υπά­γε­ται διοι­κη­τι­κά στην κομη­τεία Σαν Ματέο.

Η σύλ­λη­ψη του υπό­πτου, ο οποί­ος κατά τη σερί­φη Κόρ­πους και μέσα ενη­μέ­ρω­σης ονο­μά­ζε­ται Τζάο Τσουν­λί, έγι­νε μπρο­στά σε τηλε­ο­πτι­κές κάμε­ρες. Ο 67χρονος, με γκρι μπου­φάν και καπέ­λο, εικο­νί­ζε­ται να ρίχνε­ται στο έδα­φος από αστυ­νο­μι­κούς, που του περ­νούν χει­ρο­πέ­δες και του κάνουν σωμα­τι­κό έλεγ­χο προ­τού τον απο­μα­κρύ­νουν. Σύμ­φω­να με το NBC News, βρι­σκό­ταν μέσα στο αυτο­κί­νη­τό του στον χώρο στάθ­μευ­σης αστυ­νο­μι­κού τμή­μα­τος στη Χαφ Μουν Μπέι.

Οι νέοι σκο­τω­μοί στην Καλι­φόρ­νια ανα­κοι­νώ­θη­καν προ­τού συμπλη­ρω­θούν 48 ώρες αφού εβδο­μη­ντά­ρης ασια­τι­κής κατα­γω­γής δολο­φό­νη­σε 11 ανθρώ­πους σε αίθου­σα χορού, όχι μακριά από το Λος Άντζε­λες, εν μέσω των εορ­τα­σμών για το σελη­νια­κό νέο έτος.

Οι ΗΠΑ πλη­ρώ­νουν εξαι­ρε­τι­κά βαρύ τίμη­μα για την ευρεία διά­δο­ση των πυρο­βό­λων όπλων στην επι­κρά­τειά τους και για την ευκο­λία με την οποία μπο­ρούν να απο­κτούν πρό­σβα­ση σ’ αυτά οι κάτοι­κοι της χώρας.

Το 2021, κάπου 49.000 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους από σφαί­ρες στις ΗΠΑ, με άλλα λόγια κατα­γρά­φο­νταν πάνω από 130 θάνα­τοι την ημέ­ρα, οι μισοί και πλέ­ον από τους οποί­ους χαρα­κτη­ρί­στη­καν αυτο­κτο­νί­ες. Επρό­κει­το για θλι­βε­ρό ρεκόρ για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά: το 2020, είχαν κατα­γρα­φεί 45.000 θάνατοι.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο