Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου — Ένας νεκρός, τέσσερις αγνοούμενοι

Ενα ακό­μα ναυά­γιο σημειώ­θη­κε ανοι­χτά της Λέσβου και βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη επι­χεί­ρη­ση του Λιμε­νι­κού Σώματος.

Σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, γίνε­ται προ­σπά­θεια απε­γκλω­βι­σμού κιν­δυ­νευό­ντων αλλο­δα­πών από δύσβα­τη περιο­χή στα νότια του νησιού, ενώ μέχρι στιγ­μής έχουν περι­συλ­λε­γεί 24 μετα­νά­στες και εντο­πί­στη­κε μία σορός άνδρα.

Οι έρευ­νες για τυχόν αγνο­ού­με­νους συνε­χί­ζο­νται με τη συμ­με­το­χή ενός Πλοί­ου Ανοι­χτής Θαλάσ­σης, ενός πλω­τού σκά­φους και ενός ελι­κο­πτέ­ρου του Λιμε­νι­κού, καθώς και δύο ταχυ­πλό­ων σκα­φών του στρα­τού. Στο σημείο πνέ­ουν άνε­μοι εντά­σε­ων 4 – 5 μπο­φόρ.  Στο σημείο όπου βρέ­θη­καν οι πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες επι­κρα­τού­σαν χθες το βρά­δυ ‑και ιδιαί­τε­ρα σήμε­ρα το πρωί- συν­θή­κες παγετού.

Κατά δήλω­ση των δια­σω­θέ­ντων υπάρ­χουν ακό­μα τρεις αγνο­ού­με­νοι. Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες οι αλλο­δα­ποί έφτα­σαν στο σημείο με φου­σκω­τή βάρ­κα από τα τουρ­κι­κά παρα­λία, βγή­καν στη στε­ριά σε δύσβα­το σημείο, ενώ το πλοίο ανοι­κτής θάλασ­σας του ΛΣ είδε το στίγ­μα της βάρ­κας και πήγε στην περιοχή.

Νεότερη εξέλιξη:

Ζωντα­νοί σε ακτή στο Τάρ­τι της Γέρας στη νότια Λέσβο βρέ­θη­καν οι τρεις αγνο­ού­με­νοι που ανα­ζη­τού­νταν από το Λιμε­νι­κό Σώμα. Και αυτοί μαζί με τους άλλους 23 αλλο­δα­πούς δια­σω­θέ­ντες, που απε­γκλω­βί­στη­καν δια θαλάσ­σης από βρα­χώ­δη ακτή νοτιο­δυ­τι­κά του κόλ­που της Γέρας μετα­φέρ­θη­καν στο λιμά­νι της Μυτι­λή­νης, όπου και τους παρα­σχέ­θη­καν οι πρώ­τες βοήθειες.

Ας σημειω­θεί ότι στην ακτή βρέ­θη­κε άλλο ένα άτο­μο νεκρό πιθα­νά εξαι­τί­ας του κρύου.

Στο σύνο­λό τους οι παρα­πά­νω έφθα­σαν στη Λέσβο από την απέ­να­ντι τουρ­κι­κή ακτή, αργά την περα­σμέ­νη νύχτα όταν και στην περιο­χή επι­κρα­τού­σαν συν­θή­κες παγετού.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο