Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο ναυάγιο στη Μεσόγειο — Αγνοούνται δεκάδες

Νέο ναυά­γιο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα σε λιβυ­κά χωρι­κά ύδα­τα. Όπως μετα­δί­δουν τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, πλε­ού­με­νο ‑για το οποίο είχε σημά­νει συνα­γερ­μός από ΜΚΟ πριν από ώρες- στο οποίο επέ­βαι­ναν μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες ανε­τρά­πη και μέχρι αυτή τη στιγ­μή δια­σώ­θη­καν δεκα­ε­πτά άνθρω­ποι, ενώ του­λά­χι­στον τριά­ντα αγνοούνται.

Σύμ­φω­να με την Ιτα­λι­κή Ακτο­φυ­λα­κή, το πλε­ού­με­νο ανε­τρά­πη ενώ οι επι­βαί­νο­ντες μετα­φέ­ρο­νταν σε εμπο­ρι­κό πλοίο, το οποίο, αύριο, ανα­μέ­νε­ται να απο­βι­βά­σει τους δια­σω­θέ­ντες σε λιμά­νι της Κάτω Ιταλίας.

Η ΜΚΟ Alarm Phone, όμως, κατη­γο­ρεί τις ιτα­λι­κές αρχές ότι ενώ είχαν πλη­ρο­φο­ρη­θεί πως υπήρ­χε κίν­δυ­νος ναυα­γί­ου, καθυ­στέ­ρη­σαν την παρο­χή της ανα­γκαί­ας βοή­θειας. «Λίγες ημέ­ρες μετά το τρα­γι­κό ναυά­γιο της Καλα­βρί­ας, βρι­σκό­μα­στε αντι­μέ­τω­ποι με ένα νέο συμ­βάν με καθυ­στέ­ρη­ση στην παρο­χή βοή­θειας προς ανθρώ­πους που κιν­δυ­νεύ­ουν να πνι­γούν», έγρα­ψε στο δια­δί­κτυο και η ΜΚΟ Mediterranea Saving Humans.

Η Ιτα­λι­κή Ακτο­φυ­λα­κή, από την πλευ­ρά της, απά­ντη­σε ότι το πλε­ού­με­νο βρι­σκό­ταν έξω από την Περιο­χή Ευθύ­νης Έρευ­νας και Διά­σω­σης της Ιτα­λί­ας και ότι δεν υπήρ­ξε καμία κινη­το­ποί­η­ση από μέρους της Λιβύ­ης και της Μάλ­τας. «Είμαι βέβαιος ότι η Ακτο­φυ­λα­κή, το Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό μας και η Οικο­νο­μι­κή Αστυ­νο­μία μας δεν αφή­νουν ποτέ κανέ­ναν αβο­ή­θη­το. Πρέ­πει να κάνου­με μια ακρι­βή ανά­λυ­ση των όσων συμ­βαί­νουν και να απο­φεύ­γου­με την εργα­λειο­ποί­η­ση, διό­τι προ­σπα­θού­με όλοι να κάνου­με ό,τι είναι δυνα­τόν, για να απο­φύ­γου­με τις τρο­με­ρές αυτές τρα­γω­δί­ες στη Μεσό­γειο», δήλω­σε ο Ιτα­λός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Αντό­νιο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο