Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο ρεκόρ Γκίνες έδωσε πρωτιά στη Βενεζουέλα στο χορό “rueda de casino”

Όπως ανα­φέ­ρει η σημε­ρι­νή Granma “με έναν τρο­χό καζί­νο από 595 χορευ­τές, η Μπο­λι­βα­ρια­νή Δημο­κρα­τία της Βενε­ζου­έ­λας σημεί­ω­σε νέο ρεκόρ Γκί­νες”, με προη­γού­με­νο παγκό­σμιο ρεκόρ στην κατη­γο­ρία ‑το 2019, στην Plaza de la Patrona de Canarias, στην Ισπανία.

Ο –άγνω­στος σε μας «Rueda de Casino» χορός από τα μέρη του νησιού της επα­νά­στα­σης, όπου ζευ­γά­ρια σχη­μα­τί­ζουν έναν κύκλο για να χορέ­ψουν μαζί Salsa (Rueda= τρο­χός). Ο τρα­γου­δι­στής -«el Cantante» είναι επι­κε­φα­λής της ομά­δας και «φωνά­ζει» την σει­ρά, κατά την οποία τα ζευ­γά­ρια αλλά­ζουν τον|την παρ­τε­νέρ τους! Φιγού­ρες, ομα­δι­κά παι­χνί­δια και συνε­χό­με­νη ροή ατό­μων χαρα­κτη­ρί­ζουν την Rueda! Έτσι δημιουρ­γεί­ται μια δυνα­μι­κή και αυθόρ­μη­τη χορο­γρα­φία με πολύ κέφι στους αφρο-κου­βα­νέ­ζι­κους ρυθ­μούς! Η Rueda de Casino είναι “cantada” (κάτι σαν αυτο­σχέ­δια καντά­δα), όπου τα παραγ­γέλ­μα­τα λέγο­νται αυθόρ­μη­τα στη στιγ­μή και δεν απο­τε­λεί μέρος μιας προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης χορογραφίας.

Η Rueda de Casino είναι η προ­σω­πο­ποί­η­ση της κοι­νω­νι­κό­τη­τας στον χορό! Γνω­ρί­ζε­σαι με πολύ κόσμο και έχει έντο­νο δια­σκε­δα­στι­κό χαρα­κτή­ρα. Είναι σαν να πάλ­λε­ται η ομά­δα που χορεύ­ει, σαν κύμα που ολο­έ­να προχωρά!

Ο Κου­βα­νός Luis Llamo, γνω­στός σε αυτή τη χώρα ως Ambassador (πρε­σβευ­τής) του Son, (Ρυθ­μός μου­σι­κής της Κού­βας)  μίλη­σε με την Prensa Latina λέγο­ντας ότι “αυτό το έθνος –σσ. η Βενε­ζου­έ­λα, έφε­ρε αυτό το παγκό­σμιο βρα­βείο στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή για πρώ­τη φορά, για να υπε­ρα­σπι­στεί τις «ρίζες μας”.

Υπό αυτή την έννοια, εξέ­φρα­σε ότι “συμ­μορ­φω­νό­μα­στε με την κλη­ρο­νο­μιά των Ignacio Piñeiro, Arsenio Rodríguez, Dámaso Pérez Prado, Benny Moré, Compay Segundo, Juan Formell, José Luis Cortés και Adalberto Álvarez, του Caballero del Son, του μεγά­λου αυτού προ­α­γω­γέα του χορού καζίνο».

Επε­σή­μα­νε άμε­σα τα στοι­χεία των αξιο­λο­γη­τών θα δημο­σιο­ποι­η­θούν σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου, στο ποδη­λα­το­δρό­μιο Teo Capriles, στο Καρά­κας, όπου πριν από μια εβδο­μά­δα πρω­τα­γω­νί­στη­σαν χορευ­τές από περισ­σό­τε­ρες από 100 ακα­δη­μί­ες της χώρας και από 15 πολιτείες.

Το όνο­μα του χορού –θυμά­ται, προ­έ­κυ­ψε στην Κού­βα τη 10ετία του 1950, όταν ένα ολό­κλη­ρο μου­σι­κό κίνη­μα που ξεκι­νά με τον Arsenio Rodríguez, τον υπέ­ρο­χο τυφλό άνδρα, που ενσω­μά­τω­σε πιά­νο, τρο­μπέ­τα και tumbadora στον Κου­βα­νέ­ζι­κο son.

Πρό­σθε­σε ότι αυτό είναι που οδή­γη­σε αργό­τε­ρα στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ’60 και στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’70, στη Νέα Υόρ­κη, στον ρυθ­μό της σάλ­σα, που ανα­δύ­ε­ται από τον ίδιο τον Κου­βα­νό γιο.

σσ. Το tumbadora ‑conga, είναι ένα ψηλό, στε­νό, μονό τύμπα­νο από την Κού­βα. Τοπο­θε­τού­νται σαν βαρέ­λια και ταξι­νο­μού­νται σε τρεις τύπους: quinto (υψη­λό­τε­ρο), tres dos ή tres golpes (μεσαίο) και tumba ή salidor (χαμη­λό­τε­ρο). Χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν αρχι­κά σε αφρο-κου­βα­νι­κά είδη μου­σι­κής όπως το conga (εξ ου και το όνο­μά τους) και η rumba, όπου κάθε ντρά­μερ έπαι­ζε ένα μόνο τύμπανο.

Μετά από πολυά­ριθ­μες και­νο­το­μί­ες στο τύμπα­νο και την κατα­σκευή conga κατά τα μέσα του 20ου αιώ­να, καθώς και τη διε­θνο­ποί­η­σή του, έγι­νε όλο και πιο κοι­νό για τους ντρά­μερ να παί­ζουν δύο ή τρία ντραμς. Τα Congas- tumbadoras έχουν γίνει δημο­φι­λές όργα­νο σε πολ­λές μορ­φές λατι­νι­κής μου­σι­κής, όπως το son (όταν παί­ζε­ται από conjunto), το descarga, η αφρο­κου­βα­νέ­ζι­κη τζαζ, η salsa, το songo, η merengue και η λάτιν ροκ.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Στο δελ­τίο ειδή­σε­ων, ο επί­σης πρό­ε­δρος του διε­θνούς έργου Retomando el Son τόνι­σε προ ημε­ρών ότι η δια­κή­ρυ­ξη θα βοη­θή­σει την Κού­βα στο πλαί­σιο της πρω­το­βου­λί­ας της να ανα­γνω­ρι­στεί αυτό το είδος από την Unesco ως Άυλη Πολι­τι­στι­κή Κλη­ρο­νο­μιά της Ανθρωπότητας.

Αυτό που συνέ­βη δεν είναι σημα­ντι­κό μόνο για τη Βενε­ζου­έ­λα, αλλά και για όλους τους Λατι­νο­α­με­ρι­κα­νούς, τόνι­σε ο επί­σης μου­σι­κο­συν­θέ­της, συγ­γρα­φέ­ας και παραγωγός.

Το ρεκόρ, σχο­λί­α­σε, βρι­σκό­ταν πάντα εκτός της δικής μας γεω­γρα­φι­κής περιο­χής, όπου γεν­νιέ­ται αυτή η μου­σι­κή και ο χορός, αφού τον κατεί­χε από το 2014 στην Ευρώ­πη, πρώ­τα στην Ελλά­δα και μετά στην Τενε­ρί­φη της Ισπανίας.

σσ. Θυμί­ζου­με πως η Πάτρα μπή­κε στο βιβλίο γκί­νες ‑έσπα­σε το 2019 ρεκόρ συγ­χρο­νι­σμέ­νου καρ­να­βα­λι­κού χορού, όταν 511 συμ­με­τέ­χο­ντες, συγ­χρο­νί­στη­καν άψο­γα επί οκτώ­μι­ση ώρες, ενώ νωρί­τε­ρα τον Σεπτέμ­βρη του 2017, 648 χορευ­τές (από το «Νησί» ‑Μεσ­σή­νη, Πύλο, Μεθώ­νη, Κορώ­νη, Μάνη, Αρκα­δία, Λακω­νία, Κυπα­ρισ­σία, Αθή­να και Καλα­μά­τα) χόρε­ψαν συντε­ταγ­μέ­να για 9 λεπτά περίπου.έδωσαν τον καλύ­τε­ρό τους εαυ­τό για μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ, χορεύ­ο­ντας Καλα­μα­τια­νό στο λιμά­νι της Καλαμάτας.

Ο Luis Llamo, θεώ­ρη­σε πάντως ότι αυτό το ρεκόρ δύσκο­λα θα ξεπε­ρα­στεί, αν και ανα­κοί­νω­σε ότι έχουν ήδη σχέ­δια για τις 25 Ιου­λί­ου 2023, να βάλουν άλλο στίγ­μα, για­τί πολ­λοί ήταν οι χορευ­τές που έμει­ναν εκτός.

Ο πρό­ε­δρος του διε­θνούς έργου Retomando el Son ευχα­ρί­στη­σε όλους τους χορευ­τές και τους συντο­νι­στές των κρα­τών που στή­ρι­ξαν και ευχα­ρί­στη­σε τη Βενε­ζου­έ­λα για αυτή την ευκαιρία.

Rueda de Casino — Ιστορία

Το Rueda de Casino (rueda) είναι ένα είδος στρογ­γυ­λού χορού σάλ­σα, που γεν­νή­θη­κε από το κου­βα­νι­κό χορευ­τι­κό καζί­νο. Aνα­πτύ­χθη­κε στην Αβά­να στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1950, ανι­χνεύ­ο­ντας την προ­έ­λευ­σή του ως χορός παρ­τε­νέρ από τα κου­βα­νέ­ζι­κα Son και Cha Cha Cha, συγ­χω­νευ­μέ­νο με φιγού­ρες και στρο­φές που υιο­θε­τή­θη­καν από τα –κου­βα­νέ­ζι­κά πάντα Mambo, Rumba Guaguancó και το North American Jive.

Το καζί­νο δια­φέ­ρει από άλλους τύπους στυλ χορού Salsa λόγω της αυθόρ­μη­της χρή­σης του πλού­σιου αφρο-κου­βα­νι­κού χορευ­τι­κού λεξι­λο­γί­ου: ένας χορευ­τής αυτο­σχε­διά­ζει συχνά με ανα­φο­ρές σε άλλους χορούς, ενσω­μα­τώ­νο­ντας κινή­σεις, χει­ρο­νο­μί­ες και εκτε­τα­μέ­να απο­σπά­σμα­τα από τη λαο­γρα­φι­κή και λαϊ­κή κλη­ρο­νο­μιά. Αυτό ισχύ­ει ιδιαί­τε­ρα για τους Κου­βα­νούς αφρι­κα­νι­κής καταγωγής.

Τέτοιοι αυτο­σχε­δια­σμοί μπο­ρεί να περι­λαμ­βά­νουν εκχυ­λί­σμα­τα ρού­μπα, χορούς για αφρι­κα­νι­κές θεό­τη­τες (Orishas), τους παλαιό­τε­ρους δημο­φι­λείς όπως το Cha Cha Cha και το Danzón καθώς και οτι­δή­πο­τε μπο­ρεί να νιώ­σει ο χορευτής.

Το κυκλι­κό καζί­νο εμφα­νί­στη­κε το 1956 με το όνο­μα “Rueda del Casino” απο­κλει­στι­κά στο Club Casino Deportivo, αλλά γρή­γο­ρα εξα­πλώ­θη­κε σε άλλα κλαμπ γύρω από τις παρα­λί­ες και αργό­τε­ρα στην πρω­τεύ­ου­σα. Ενώ ο χορός έγι­νε δημο­φι­λής, έγι­ναν και οι φρά­σεις “vamos a hacer la rueda como en el Casino” (πάμε να χορέ­ψου­με “rueda” όπως στο Καζί­νο) και “vamos a hacer la rueda del Casino” (ας πάμε να χορέ­ψου­με “rueda” του Καζί­νου). Δεδο­μέ­νης της δημο­τι­κό­τη­τας της μου­σι­κής και του χορού, πολ­λές ομά­δες χορού Rueda de Casino εμφα­νί­στη­καν στο νησί απο­τε­λού­με­νες από φίλους, μέλη της οικο­γέ­νειας και επαγ­γελ­μα­τί­ες χορευ­τές. Στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1970, οι ομά­δες Rueda de Casino έγι­ναν γνω­στές μέσω της δημο­φι­λούς τηλε­ο­πτι­κής εκπο­μπής “Para Bailar”.

Κου­βα­νοί που (εκό­ντως-ακό­ντως μετα­νά­στευ­σαν στις ΗΠΑ, Μαϊ­ά­μι κλπ.) πήραν μαζί τους την κουλ­τού­ρα τους, όπως διά­φο­ρα γαστρο­νο­μι­κά, μα πάνω απ’ όλα μου­σι­κή και χορό. Το Rueda de Casino άρχι­σε σιγά-σιγά να εισχω­ρεί στην κοι­νό­τη­τα σάλ­σα του Μαϊ­ά­μι κατά τη διάρ­κεια του Mariel boatlift και στα τέλη της 10ετίας 1980 αρχές 1990 γνώ­ρι­σε μια τερά­στια έκρη­ξη δημοτικότητας.

Ωστό­σο, το στυλ του Rueda de Casino που έγι­νε εκεί δημο­φι­λές ήταν ένα στυλ δια­φο­ρε­τι­κό από την αρχι­κή του μορ­φή. Ο Rene Gueits, ιδρυ­τής του “Salsa Lovers” το 1994, άλλα­ξε το στυλ προ­σαρ­μό­ζο­ντας τα βήμα­τα σε ένα πιο «ντί­σκο» στυλ, όπου τα Son, Cha Cha Cha και Rumba Guaguancó αφαι­ρέ­θη­καν εντελώς.

Από το Μαϊ­ά­μι, το Rueda de Casino εξα­πλώ­θη­κε πρώ­τα στα μεγά­λα μητρο­πο­λι­τι­κά κέντρα των ΗΠΑ με μεγά­λους ισπα­νό­φω­νους πλη­θυ­σμούς και τελι­κά σε άλλες πόλεις, και έγι­νε δημο­φι­λής –δια­φο­ρε­τι­κός από τη μορ­φή που κρα­τά­ει στο νησί της επα­νά­στα­σης, χορός στις ΗΠΑ και στον κόσμο. Αν και η πλειο­νό­τη­τα των χορευ­τών Rueda de Casino έχει μάθει από το πρό­γραμ­μα σπου­δών και το ρεπερ­τό­ριο του στυλ του Μαϊ­ά­μι, πολ­λοί χορευ­τές από την Κού­βα μπό­ρε­σαν να μοι­ρα­στούν την πρω­τό­τυ­πη εκδο­χή του χορού σε όλο τον κόσμο και πρό­σφα­τα στις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

Το 2014, έλα­βε χώρα το πρώ­το International Rueda de Casino Multi Flash Mob στο οποίο από 67 χώρες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 199 πόλε­ων, χόρε­ψαν Rueda de Casino ταυ­τό­χρο­να. Το 2017, το International Rueda de Casino Multi Flash Mob συγκέ­ντρω­σε 230 μονα­δι­κές ομά­δες που χορεύ­ουν Rueda de Casino. Οι δια­φο­ρές μετα­ξύ του Rueda de Casino τύπου Μαϊ­ά­μι και του Rueda de Casino κου­βα­νι­κού στιλ είναι έντο­νες, και αυτές οι δια­φο­ρές μπο­ρούν να φανούν σε όλες τις παρα­στά­σεις των 230 ομά­δων που συμ­με­τεί­χαν το 2017.

Περιγραφή

Ζεύ­γη χορευ­τών σχη­μα­τί­ζουν έναν κύκλο, με χορευ­τι­κές κινή­σεις που καλού­νται από ένα άτο­μο, έναν καλού­ντα (“líder” ή “cantante” στα ισπα­νι­κά). Πολ­λές κινή­σεις συνο­δεύ­ο­νται με παντο­μί­μα για να συμπλη­ρώ­νουν το κάλε­σμα ειδι­κά σε χώρους με θόρυ­βο. Οι περισ­σό­τε­ρες κινή­σεις περι­λαμ­βά­νουν την ανταλ­λα­γή παρ­τε­νέρ, που μετα­κι­νού­νται γύρω από τον κύκλο στον επό­με­νο σε ένα συν­δυα­σμό περί­τε­χνων χορευ­τι­κών με συνε­χή μετα­κί­νη­ση από ζευ­γά­ρι σε ζευ­γά­ρι δημιουρ­γώ­νας ένα οπτι­κά εντυ­πω­σια­κό αποτέλεσμα.

Τα ονό­μα­τα των κινή­σε­ων είναι κυρί­ως στα ισπα­νι­κά, μερι­κά στα αγγλι­κά -“un fly” με ορι­σμέ­να γνω­στά σε ελα­φρώς δια­φο­ρε­τι­κές εκδο­χές, εύκο­λα ανα­γνω­ρί­σι­μα από τους ισπα­νό­φω­νους χορευ­τές, που μπο­ρεί να προ­κα­λούν σύγ­χυ­ση στους υπό­λοι­πους. Αν και τα ονό­μα­τα –συν­θή­μα­τα είναι επί του παρό­ντος τα ίδια, οι δια­φο­ρε­τι­κές πόλεις στην Κού­βα –με τον τερά­στιο μου­σι­κό πολι­τι­στι­κό πλού­το της χρη­σι­μο­ποιούν τις δικές τους. Αυτό συμ­βαί­νει επει­δή οι πρω­το­πό­ροι του Rueda de Casino ήθε­λαν να εμπο­δί­σουν άλλους να συμ­με­τέ­χουν στη Rueda τους (να τους την “κλέ­ψουν”).

Ο κύκλος ξεκι­νά είτε από το “al Medio” (κανο­νι­κό κλει­στό κρά­τη­μα με όλα τα ζευ­γά­ρια να μπαί­νουν και να βγαί­νουν από τον κύκλο) είτε από το Guapea (βημα­τι­σμό προς τα εμπρός στο εσω­τε­ρι­κό πόδι και προς τα πίσω στο εξω­τε­ρι­κό πόδι, εφα­πτο­μέ­νη στον κύκλο). Μερι­κές από τις πιο συνη­θι­σμέ­νες κινή­σεις στη Rueda περι­λαμ­βά­νουν: Dame, Enchufle, Vacila και Sombrero. Μπο­ρεί­τε εύκο­λα να βρεί­τε μια εκτε­νή λίστα με κινή­σεις Rueda de Casino σε διά­φο­ρους ιστότοπους.

Περισσότερα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο