Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο σκοταδιστικό παραλήρημα του Μητροπολίτη Μόρφου: Συνέκρινε τα θύματα του serial killer με τις… εκτρώσεις!

Σε νέο παρα­λή­ρη­μα προ­έ­βη ο — γνω­στός το τελευ­ταίο διά­στη­μα για τα κηρύγ­μα­τα του- Μητρο­πο­λί­της Μόρ­φου Νεόφυτος. 

Μιλώ­ντας σε εκδή­λω­ση ο ιεράρ­χης ανα­φέρ­θη­κε στις πρό­σφα­τες δολο­φο­νί­ες του serial killer της Κύπρου και συνέ­δε­σε το γεγο­νός με τις… εκτρώ­σεις! Ο Νεό­φυ­τος σημεί­ω­σε πως απο­τε­λεί υπο­κρι­σία να «μαρα­ζώ­νου­με» για τα δύο παι­διά που σκό­τω­σε ο serial killer όταν έχουν «σκο­τω­θεί» χιλιά­δες παι­διά  όπως απο­δει­κνύ­ε­ται από τα υψη­λά ποσο­στά εκτρώσεων.

«Εσύ έκα­νες τρεις εκτρώ­σεις, τα μωρά σου, και τώρα υπο­κρι­τή και φαρι­σαίε κατα­κρί­νεις τον Νικό­λα (σ.σ: ανα­φέ­ρε­ται στον serial killer της Κύπρου, λοχα­γό του στρα­τού Νίκο Μετα­ξά); Κι αυτό είναι σε πάρα πολ­λά σπί­τια που έχει συμ­βεί, σε πάρα πολ­λές οικο­γέ­νειες», ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο ιερωμένος. 

«Μια χώρα που έχει τόσες εκτρώ­σεις και δολο­φο­νού­με τα παι­διά μας, είναι δυνα­τόν να μην γεν­νή­σει έναν τέτοιο δολο­φό­νο» υπο­γράμ­μι­σε ο Μητρο­πο­λί­της στο νέο του ρεσι­τάλ σκο­τα­δι­σμού και αντε­πι­στη­μο­νι­κό­τη­τας ενώ πρό­σθε­σε πως όσο αυξά­νε­ται το ποσο­στό των εκτρώ­σε­ων θα έχου­με τέτοια περι­στα­τι­κά, και τότε θα απο­κα­λύ­πτε­ται η υπο­κρι­σία μας.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο Μητρο­πο­λί­της Μόρ­φου προ­κα­λεί με τέτοιου είδους ασυ­νάρ­τη­τα κηρύγ­μα­τα. Σε παλαιό­τε­ρες δημό­σιες τοπο­θε­τή­σεις του, ο Νεό­φυ­τος τα έβα­λε με τους gay που, όπως σημεί­ω­σε, «έχουν την μπό­χα της ομο­φυ­λο­φι­λί­ας», ενώ από το σκο­τα­δι­στι­κό του ρεπερ­τό­ριο δεν ξέφυ­γε ούτε η… γιό­γκα η οποία «είναι πράγ­μα του διαβόλου».

kanakis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο