Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο τραγούδι από τον Μπομπ Ντίλαν για τη δολοφονία του Κένεντι

Ο διά­ση­μος Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής και Νομπε­λί­στας λογο­τε­χνί­ας Μπομπ Ντί­λαν κυκλο­φό­ρη­σε σήμε­ρα ένα ανέκ­δο­το τρα­γού­δι του, που ανα­φέ­ρε­ται στη δολο­φο­νία του προ­έ­δρου Τζον Φιτζέ­ραλντ Κένε­ντι και είναι διάρ­κειας 17 λεπτών, ώστε να αντα­πο­κρί­νε­ται στη δυνα­τό­τη­τα μακράς ακρό­α­σης σε τού­την την περί­ο­δο του εγκλεισμού.

Είναι το πρώ­το πρω­τό­τυ­πο τρα­γού­δι που κυκλο­φο­ρεί ο Ντί­λαν την τελευ­ταία 8ετία.

Το κομ­μά­τι με τίτλο Murder Most Foul (Ο πιο φαύ­λος θάνα­τος) μοιά­ζει περισ­σό­τε­ρο με ποί­η­μα, που απαγ­γέλ­λει αργά ο Μπομπ Ντί­λαν με τη συνο­δεία πιά­νου, κρου­στών και βιο­λον­τσέ­λου, παρά με τα κλασ­σι­κά τρα­γού­δια με στρο­φές και ρεφραίν.

«Ήταν μία μέρα ζοφε­ρή στο Ντά­λας. Νοέμ­βρης του ’63. Μια μέρα που θα μεί­νει θλι­βε­ρά στη μνή­μη όλων», ξεκι­νά η πρώ­τη στρο­φή του τραγουδιού.

Ακο­λου­θεί μία διή­γη­ση των γεγο­νό­των εκεί­νης της μέρας, σε συν­δυα­σμό με μία σει­ρά από σκέ­ψεις για την επο­χή εκεί­νη, με πολ­λές μετα­φυ­σι­κές πινε­λιές, κοντά στα πρό­τυ­πα των πρώ­των αφη­γη­μα­τι­κών κι επί­και­ρων κομ­μα­τιών του Ντί­λαν, στη φάση του τρα­γου­διού διαμαρτυρίας.

Με την ευκαι­ρία της κυκλο­φο­ρί­ας του τρα­γου­διού, που δεν απε­κά­λυ­ψε πότε συνέ­λα­βε την ιδέα του, ο Ντί­λαν ευχα­ρί­στη­σε μέσω Twitter τους θαυ­μα­στές του για την «υπο­στή­ρι­ξη και την πίστη τους όλα τα χρό­νια». O 78χρονος βάρ­δος της ροκ μου­σι­κής δεν είχε κυκλο­φο­ρή­σει κάποιο και­νούρ­γιο μου­σι­κό κομ­μά­τι έπει­τα από το άλμπουμ Tempest (Καται­γί­δα) του 2012.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο