Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο 4/σέλιδο «Διεθνή και Οικονομία» στο Ριζοσπάστη

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //

Από σήμε­ρα ο «Ρίζος» προ­σαρ­μό­ζει την ύλη του 4σέλιδου «Διε­θνή και Οικο­νο­μία» στη μάχη των ευρω­ε­κλο­γών. Τα θέμα­τα που φιλο­ξε­νού­νται στο σημε­ρι­νό αφο­ρούν τα μνη­μό­νια διαρ­κεί­ας της ΕΕ μετά και από την πρό­σφα­τη από­φα­ση της Κομι­σιόν για την επέ­κτα­ση του «ενι­σχυ­μέ­νου επο­πτι­κού πλαι­σί­ου» για την Ελλά­δα, την κλι­μά­κω­ση των αντα­γω­νι­σμών στο εσω­τε­ρι­κό της ιμπε­ρια­λι­στι­κής ένω­σης, όσο και την προ­σπά­θεια για «θωρά­κι­ση» της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων της ΕΕ, στον αντα­γω­νι­σμό τους με τα άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα, όπως αυτά απο­τυ­πώ­νο­νται στη βιο­μη­χα­νι­κή πολι­τι­κή της Γερ­μα­νί­ας και στην πολι­τι­κή της ΕΕ για την «πρά­σι­νη» αυτοκινητοβιομηχανία.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ «ΘΕΣΜΟΙ» / Αντιλαϊκά μέτρα χωρίς τέλος με την «παρακαταθήκη» των μνημονίων

Στην πρώ­τη «δια­δι­κα­στι­κού χαρα­κτή­ρα» ανα­νέ­ω­ση για το επό­με­νο εξά­μη­νο του «ενι­σχυ­μέ­νου επο­πτι­κού πλαι­σί­ου» (Enhanced Surveillance»), που εφαρ­μό­ζε­ται ειδι­κά στην περί­πτω­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής στην Ελλά­δα, προ­χώ­ρη­σε αυτήν τη βδο­μά­δα η πλευ­ρά της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής. Οπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά υπο­γραμ­μί­ζε­ται στη σχε­τι­κή από­φα­ση, «η επέ­κτα­ση αυτή απο­τε­λεί μέρος της κανο­νι­κής και ανα­με­νό­με­νης δια­δι­κα­σί­ας που εξα­σφα­λί­ζει τη συνε­χή στή­ρι­ξη για την ολο­κλή­ρω­ση και την υλο­ποί­η­ση των μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων που συμ­φω­νή­θη­καν στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος στή­ρι­ξης της στα­θε­ρό­τη­τας της Ελλά­δας».

Το «μεταμνημονιακό» μνημόνιο

«Η ενι­σχυ­μέ­νη επο­πτεία είναι ένα στι­βα­ρό μετα­προ­γραμ­μα­τι­κό πλαί­σιο επο­πτεί­ας, που θα κατα­στή­σει δυνα­τή τη στε­νή παρα­κο­λού­θη­ση της οικο­νο­μι­κής, δημο­σιο­νο­μι­κής και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής κατά­στα­σης στην Ελλά­δα, καθώς και της εξέ­λι­ξής της. Η ενερ­γο­ποί­η­σή της κρί­θη­κε σκό­πι­μη λόγω του παρα­τε­τα­μέ­νου χαρα­κτή­ρα της κρί­σης που αντι­με­τώ­πι­σε η Ελλά­δα, της κατά­στα­σης του χρέ­ους της χώρας, της ανά­γκης να συνε­χι­στεί η εφαρ­μο­γή των διαρ­θρω­τι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων που θα οδη­γή­σουν σε βιώ­σι­μη οικο­νο­μι­κή ανά­καμ­ψη και λοι­πών αδυ­να­μιών». Αυτό υπο­γράμ­μι­ζε η Κομι­σιόν ανα­φο­ρι­κά με την «ανά­γκη» ενερ­γο­ποί­η­σης του «μετα­μνη­μο­νια­κού» μνη­μο­νί­ου. «Οδι­κός χάρ­της» στην υπη­ρε­σία του κεφαλαίου

Απο­κα­λυ­πτι­κό είναι το παράρ­τη­μα της αντι­λαϊ­κής συμ­φω­νί­ας στο Γιού­ρο­γκρουπ με τίτλο «Οι ειδι­κές δεσμεύ­σεις της Ελλά­δας που θα δια­σφα­λί­σουν τη συνέ­χι­ση και ολο­κλή­ρω­ση των συμ­φω­νη­μέ­νων μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων τη μετα­προ­γραμ­μα­τι­κή περί­ο­δο», το οποίο απο­τε­λεί και τον «οδι­κό χάρ­τη» για την περί­ο­δο μέχρι το 2022. Μετα­ξύ άλλων, ο «οδι­κός χάρ­της» της επό­με­νης περιό­δου ανα­πτύσ­σε­ται στους παρα­κά­τω άξονες:

Δημο­σιο­νο­μι­κές και διαρ­θρω­τι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις. «Η Ελλά­δα θα σεβα­στεί πλή­ρως τη δέσμευ­σή της να εξα­σφα­λί­σει ότι οι ετή­σιοι προ­ϋ­πο­λο­γι­σμοί θα επι­τύ­χουν μεσο­πρό­θε­σμα πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα 3,5% του ΑΕΠ». Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση ετοι­μά­ζε­ται νέα διεύ­ρυν­ση της φορο­λο­γι­κής βάσης για τα χαρά­τσια του ΕΝΦΙΑ στη λαϊ­κή κατοι­κία, σε «πλή­ρη ευθυ­γράμ­μι­ση με τις τιμές αγο­ράς έως τα μέσα του 2020».

Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κή στα­θε­ρό­τη­τα. Στον συγκε­κρι­μέ­νο άξο­να δεσπό­ζουν η «απο­κα­τά­στα­ση της ευρω­στί­ας του τρα­πε­ζι­κού συστή­μα­τος» και βέβαια η προ­σπά­θεια μεί­ω­σης των μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δανεί­ων («κόκ­κι­να» δάνεια), με την έντα­ση των εκβια­σμών στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά και την κλι­μά­κω­ση των πλειστηριασμών.

Αγο­ρές εργα­σί­ας και προ­ϊ­ό­ντων. Πρώ­το στη σχε­τι­κή λίστα βρί­σκε­ται το ζήτη­μα του κατώ­τα­του μισθού: Στην αγο­ρά εργα­σί­ας «η Ελλά­δα θα δια­σφα­λί­σει την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα μέσω ετή­σιας ανα­προ­σαρ­μο­γής του κατώ­τα­του μισθού», σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις του ν. 4172/2013 (νόμος Βρού­τση), που με τη σει­ρά του φέρει πλέ­ον και τη σφρα­γί­δα της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ (νόμος Bρού­τση — Αχτσιόγλου).

Στον ίδιο άξο­να συνυ­πάρ­χουν η «μεταρ­ρύθ­μι­ση της αδειο­δό­τη­σης επεν­δύ­σε­ων», η απλο­ποί­η­ση των δια­δι­κα­σιών αδειο­δό­τη­σης στους ενα­πο­μεί­να­ντες τομείς, οι μεταρ­ρυθ­μί­σεις στην Ενέρ­γεια με την πώλη­ση των λιγνι­τι­κών μονά­δων της ΔΕΗ, η ολο­κλή­ρω­ση του Κτη­μα­το­λο­γί­ου έως τα μέσα του 2020 κ.ά. Πρό­κει­ται για ένα πλή­θος ρυθ­μί­σε­ων, με τις οποί­ες η κυβέρ­νη­ση κυριο­λε­κτι­κά στρώ­νει «κόκ­κι­νο χαλί» στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις. Προ­βλέ­πε­ται μπα­ράζ ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, μετα­ξύ των οποί­ων: «Ελ. Βενι­ζέ­λος», ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, Εγνα­τία, ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Οργα­νι­σμοί Λιμέ­νων, υπό­γεια απο­θή­κευ­ση Καβά­λας κ.ά. Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση, το Κυβερ­νη­τι­κό Συμ­βού­λιο Οικο­νο­μι­κής Πολι­τι­κής, με από­φα­ση που πήρε αυτήν τη βδο­μά­δα, ενέ­κρι­νε το «ανα­θε­ω­ρη­μέ­νο επι­χει­ρη­σια­κό πρό­γραμ­μα αξιο­ποί­η­σης» του ΤΑΙΠΕΔ.

Κοι­νω­νι­κή Πρό­νοια. «Η Ελλά­δα θα συνε­χί­σει τις προ­σπά­θειές της για τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του συστή­μα­τος Κοι­νω­νι­κής Πρό­νοιας (σ.σ. προ­σαρ­μο­γές προς τα κάτω και ανα­δια­νο­μή της φτώ­χειας, για τις ελά­χι­στες παρο­χές που έχουν απο­μεί­νει), σε στε­νή συνερ­γα­σία με την τεχνι­κή βοή­θεια που παρέ­χε­ται μέσω του SRSS» (υπη­ρε­σία διαρ­θρω­τι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων της ΕΕ).

Τα μνημόνια διαρκείας της ΕΕ

Παράλ­λη­λα, η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία και η εφαρ­μο­ζό­με­νη αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή από φέτος υπά­γο­νται και στην «κανο­νι­κό­τη­τα» της δια­δι­κα­σί­ας των «Ευρω­παϊ­κών Εξα­μή­νων», των «μνη­μο­νί­ων διαρ­κεί­ας» δηλα­δή της ΕΕ, που με τη σει­ρά τους θα έρθουν να «κου­μπώ­σουν» και να ενι­σχύ­σουν τις ανά τρί­μη­νο «αξιο­λο­γή­σεις» του «ενι­σχυ­μέ­νου επο­πτι­κού πλαι­σί­ου». Σε αυτό το επί­πε­δο, πέρα από τα δημο­σιο­νο­μι­κά μεγέ­θη και τους κρα­τι­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς, ενσω­μα­τώ­νο­νται και οι «προ­τε­ραιό­τη­τες» του λεγό­με­νου «ευρω­παϊ­κού πυλώ­να κοι­νω­νι­κών δικαιω­μά­των», ως ένα ακό­μη εργα­λείο «έγκαι­ρης διά­γνω­σης» και εντο­πι­σμού τυχόν «απο­κλί­σε­ων» και αντι­λαϊ­κών παρεμ­βά­σε­ων σε ζητή­μα­τα σχε­τι­κά με τη διαρ­κή κούρ­σα για την από­σπα­ση «πόντων» αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας από τα ευρω­παϊ­κά μονοπώλια.

Μετα­ξύ αυτών συγκα­τα­λέ­γο­νται οι δεί­κτες για το «κόστος εργα­σί­ας ανά μονά­δα προ­ϊ­ό­ντος», η «επεν­δυ­τι­κή θέση» κάθε οικο­νο­μί­ας, η «πραγ­μα­τι­κή συναλ­λαγ­μα­τι­κή ισο­τι­μία» (συν­δέ­ε­ται με την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των τιμών), το ισο­ζύ­γιο εξω­τε­ρι­κών συναλ­λα­γών, το κρα­τι­κό χρέ­ος κά.

περισ­σό­τε­ρα εδώ

«ΚΑΘΑΡΑ» ΟΧΗΜΑΤΑ —

Η ΕΕ στην «κούρσα» του παγκόσμιου ανταγωνισμού

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: «Στρα­τη­γι­κή για τη Βιο­μη­χα­νία 2030» με το βλέμ­μα σε Κίνα και ΗΠΑ / Περισ­σό­τε­ρη κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση, μεγα­λύ­τε­ρες συγ­χω­νεύ­σεις και ώθη­ση των νέων τεχνο­λο­γιών προ­βλέ­πει το σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μί­ας Την «Εθνι­κή Στρα­τη­γι­κή για τη Βιο­μη­χα­νία 2030» παρου­σί­α­σε πρό­σφα­τα ο Γερ­μα­νός υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας και Ενέρ­γειας, Πέτερ Αλτμάιερ, με στό­χο να αντε­πε­ξέλ­θει η γερ­μα­νι­κή βιο­μη­χα­νία στον σκλη­ρό παγκό­σμιο αντα­γω­νι­σμό, ιδιαί­τε­ρα με τις ΗΠΑ και την Κίνα, σε συν­θή­κες γρή­γο­ρων τεχνο­λο­γι­κών εξε­λί­ξε­ων, επε­κτα­τι­κής και προ­στα­τευ­τι­κής βιο­μη­χα­νι­κής πολιτικής.

Στη βάση αυτή, την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη, μαζί με τον Γάλ­λο ομό­λο­γό του, Μπρού­νο Λε Μερ, ανα­κοί­νω­σαν ένα γαλ­λο­γερ­μα­νι­κό «μανι­φέ­στο» για τη βιο­μη­χα­νι­κή πολι­τι­κή με συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις για τη νομο­θε­σία περί αντα­γω­νι­σμού, κρα­τι­κών ενι­σχύ­σε­ων και καινοτομίας.

Μετα­ξύ άλλων, αίσθη­ση προ­κά­λε­σε η στρο­φή της γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης στα λεγό­με­να μέτρα «κρα­τι­κού προ­στα­τευ­τι­σμού», όπου το κρά­τος παρεμ­βαί­νει ακό­μη πιο απο­φα­σι­στι­κά σε στρα­τη­γι­κούς τομείς της οικο­νο­μί­ας, ακό­μη και αγο­ρά­ζο­ντας μετο­χές ιδιω­τι­κών γερ­μα­νι­κών ομί­λων, επι­δο­τώ­ντας εται­ρεί­ες και παρε­μπο­δί­ζο­ντας «επι­θε­τι­κές» εξα­γο­ρές. Για όλες αυτές τις πολι­τι­κές η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση κατη­γο­ρεί την Κίνα, λέγο­ντας ότι η κρα­τι­κή στή­ρι­ξη και συμ­με­το­χή στις κινε­ζι­κές επι­χει­ρή­σεις δημιουρ­γεί «αθέ­μι­το αντα­γω­νι­σμό» και ζητά «δια­φά­νεια» και «άνοιγ­μα της κινε­ζι­κής αγο­ράς». Αλλά και η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ «Πρώ­τα η Αμε­ρι­κή» έχει δεχτεί κρι­τι­κή από τη γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, που υπο­τί­θε­ται ότι προ­τάσ­σει την «πολυ­μέ­ρεια», την «ανοι­χτή οικο­νο­μία» και το «ελεύ­θε­ρο εμπό­ριο» σαν αντί­πα­λο δέος στον «απο­μο­νω­τι­σμό» και τον «εθνι­κι­σμό».

ΓΑΛΛΙΑ — ΙΤΑΛΙΑ: Η πρόσφατη ένταση ενδεικτική αντιθέσεων που βαθαίνουν

Η στή­ρι­ξη που προ­σφέ­ρουν στε­λέ­χη της ιτα­λι­κής κυβέρ­νη­σης στα «κίτρι­να γιλέ­κα» προ­κά­λε­σε την έντο­νη αντί­δρα­ση του Παρισιού

και πολ­λά ακό­μη, παράλ­λη­λα με την πλού­σια ύλη του «Ρίζου», υπάρ­χει και ανα­λυ­τι­κή ειδη­σε­ο­γρα­φία για τις τοπι­κές εκλο­γές: μετα­ξύ άλλων |> Στε­λέ­χη ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ — ΠΑΣΟΚ: Συγκλί­σεις και «ενα­γκα­λι­σμοί» στο έδα­φος της ενιαί­ας αντι­λαϊ­κής στρα­τη­γι­κής / Χαρα­κτη­ρι­στι­κά παρα­δείγ­μα­τα από τη συγκρό­τη­ση ψηφο­δελ­τί­ων σε διά­φο­ρους δήμους της χώρας

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο