Νέρωνας: Ποιος ήταν; Έκαψε τη Ρώμη; (Σαν σήμερα 8 Ιουνίου πέθανε)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σαν σήμε­ρα 9 Ιου­νί­ου του 68 μ.Χ. πέθα­νε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, Τιβέ­ριος Κλαύ­διος Νέρων Δομι­τια­νός Καί­σαρ, γνω­στό­τε­ρος ως Νέρων. Για την ακρί­βεια, εγκα­τα­λειμ­μέ­νος από όλους και απο­κη­ρυγ­μέ­νος από τη Σύγκλη­το,  έψα­χνε κάποιο φρου­ρό ή μονο­μά­χο για να τον βοη­θή­σουν να σκο­τω­θεί.  Όμως είχαν όλοι εγκα­τα­λεί­ψει τις θέσεις τους. Βρή­κε μόνο μερι­κούς απε­λεύ­θε­ρους σκλά­βους, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Νέρω­νας: Ποιος ήταν; Έκα­ψε τη Ρώμη; (Σαν σήμε­ρα 8 Ιου­νί­ου πέθα­νε).