Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκαια: Γύρισε την πλάτη στον εκλεκτό «προοδευτικών» και «συντηρητικών» — Κάνε τη διαφορά στηρίζοντας Λαϊκή Συσπείρωση (ΒΙΝΤΕΟ)

«Αυτή τη στιγ­μή συμ­με­τέ­χουν πέντε κόμ­μα­τα στο συν­δυα­σμό μας… Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτά­μι και οι ΑΝΕΛ». Αυτά είπε, σε συνέ­ντευ­ξή του στον “Αθή­να 9,84”, ο δήμαρ­χος Νίκαιας — Ρέντη και εκ νέου υπο­ψή­φιος, Γ. Ιωα­κει­μί­δης, για να δεί­ξει πόσο «ανε­ξάρ­τη­το» και «αυτο­διοι­κη­τι­κό» είναι το ψηφο­δέλ­τιό του. Ούτε ένα ούτε δύο ούτε τρία, λοι­πόν, αλλά πέντε κόμ­μα­τα, που στή­ρι­ξαν και εφάρ­μο­σαν τα απα­νω­τά μνη­μό­νια, εμπι­στεύ­ο­νται έναν ακό­μα «ανε­ξάρ­τη­το» υποψήφιο…

Μάλι­στα, ο συγκε­κρι­μέ­νος λέει ότι «έπει­σε» τους «κομ­μα­τι­κούς μηχα­νι­σμούς» με το «αυτο­διοι­κη­τι­κό πρό­σω­πό» του, λες και οι «μηχα­νι­σμοί» αυτοί εκτι­μούν κάτι άλλο πέρα από την προ­σή­λω­ση του δημάρ­χου σε μια πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τα εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα, που χαρα­τσώ­νει το λαό.

4 2

Αυτή η «οικου­με­νι­κή» συνερ­γα­σία, που «σπά­ει ρεκόρ» στη Νίκαια, είναι στην πρά­ξη μια από­δει­ξη του πόσο εύκο­λα εξα­ντλού­νται οι «δια­φο­ρές» ανά­με­σα στα κόμ­μα­τα του κεφα­λαί­ου, πώς συνερ­γά­ζο­νται στο ίδιο ψηφο­δέλ­τιο «προ­ο­δευ­τι­κοί» και «συντη­ρη­τι­κοί», που κατά τ’ άλλα… βρί­σκο­νται στα χαρακώματα.

Δεί­χνει όμως και το πώς μπο­ρεί να γίνει η πραγ­μα­τι­κή δια­φο­ρά, μέσα από την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις κάλ­πες, ειδι­κά σε μια πόλη όπως η Νίκαια, όπου εκφρά­ζε­ται αυτή η… «συντη­ρη­τι­κο-προ­ο­δευ­τι­κή» συμπα­ρά­τα­ξη όλων τους.

Με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση και τον Πανα­γιώ­τη Κατη­φέ, κάνε τη δια­φο­ρά, για να έρθει λαός της πόλης στο προ­σκή­νιο για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών του. Ο Πανα­γιώ­της Κατη­φές θα είναι στην πρώ­τη γραμ­μή των αγώ­νων, μπρο­στά για τις ανά­γκες του λαού και της νεο­λαί­ας. Δεν θα είναι ένα ακό­μη από τα “καλά παι­διά” των κυβερ­νή­σε­ων και των επι­χει­ρη­μα­τιών, δε θα είναι ένας δήμαρ­χος που θα χαρα­τσώ­νει ‑φορ­τώ­νει με νέα βάρη τους δημό­τες. Για το τι μπο­ρεί να πετύ­χει ένας δήμαρ­χος και πώς μπο­ρεί να βοη­θή­σει τους δημό­τες του αρκεί το παρά­δειγ­μα των κομ­μου­νι­στών δημάρ­χων σε Και­σα­ρια­νή, Χαϊ­δά­ρι, Πετρού­πο­λη, Πάτρα, Ικα­ρία, Γι’ αυτό κάνε τη δια­φο­ρά και στη Νίκαια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο