Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκαια: Το Μετέωρο ΒΗΜΑ — Έκθεση Σκίτσων για το Προσφυγικό

Πολιτιστικός Χώρος “Μάνος Λοίζος”

26 Σεπτεμ­βρί­ου – 2 Οκτωβρίου

 

Η μεγά­λη έκθε­ση σκί­τσων για το προ­σφυ­γι­κό, με τίτλο «Μετέ­ω­ρο Βήμα», που ξεκί­νη­σε από την Ρόδο, στις 7 Μαρ­τί­ου 2016 και εγκαι­νιά­στη­κε από τον Πρό­ε­δρο της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας, κύριο Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο , συνε­χί­ζει το ταξί­δι της, και μετά την Κω την Λέρο, το Αγα­θο­νή­σι και την Αθή­να, “κατη­φο­ρί­ζει” στην Κοκ­κι­νιά, την πόλη του Γιάν­νη Καλαϊ­τζή στη μνή­μη του οποί­ου είναι αφιε­ρω­μέ­νη. Η έκθε­ση μας έχει αγκα­λια­στεί από χιλιά­δες επι­σκέ­πτες και συνε­χί­ζου­με φιλο­δο­ξώ­ντας να μοι­ρα­στού­με τις σκέ­ψεις μας με ακό­μη περισσότερους.

28 Έλλη­νες γελοιο­γρά­φοι, με 120 έργα, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την παγκό­σμια γλώσ­σα και δύνα­μη του σκί­τσου, της εικό­νας και της σάτι­ρας, ανοί­γουν διά­λο­γο για το μεγά­λο θέμα του προ­σφυ­γι­κού, κατα­θέ­τουν τις από­ψεις τους και στέλ­νουν το δικό τους μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και ανθρωπισμού.

Από την Δευ­τέ­ρα 26 Σεπτέμ­βρη μέχρι και την Κυρια­κή 2 Οκτώ­βρη η έκθε­ση που συν­διορ­γα­νώ­νε­ται από από την Λέσχη Ελλή­νων Γελοιο­γρά­φων, την Περι­φέ­ρεια Νοτί­ου Αιγαί­ου, την ΕΣΗΕΑ και τον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.  Ρέντη,θα βρί­σκε­ται στον Πολι­τι­στι­κό Πολυ­χώ­ρο Νίκαιας “Μάνος Λοΐ­ζος” στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων μνή­μης του Δήμου για τη μικρα­σια­τι­κή Καταστροφή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο