Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Αντύπας: 10+1 εξαιρετικά τραγούδια που αγαπήσαμε

«Έφυ­γε» από τη ζωή στις 31 Γενά­ρη 2022 ο συν­θέ­της και ενορ­χη­στρω­τής Νίκος Αντύ­πας, μια σημα­ντι­κή μορ­φή της σύγ­χρο­νης ελλη­νι­κής μου­σι­κής που συνερ­γά­στη­κε με πλη­θώ­ρα καλ­λι­τε­χνών, όπως, μετα­ξύ άλλων, η Χαρού­λα Αλε­ξί­ου, ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, η Ελευ­θε­ρία Αρβα­νι­τά­κη, η Μαρι­νέλ­λα, η Άλκη­στις Πρω­το­ψάλ­τη, οι αδελ­φοί Κατσι­μί­χα, ο Γιάν­νης Κότσι­ρας, η Μελί­να Ασλα­νί­δου, ο Δημή­τρης Μπά­σης, η Ελε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη, η Ελέ­νη Βιτά­λη, ο Λαυ­ρέ­ντης Μαχαι­ρί­τσας, οι στι­χουρ­γοί Λευ­τέ­ρης Παπα­δό­που­λος, Λίνα Νικο­λα­κο­πού­λου, Άρης Δαβα­ρά­κης και πολ­λοί άλλοι.

Υπήρ­ξε μέλος συγκρο­τη­μά­των (Ιωνά­θαν, Sunset, Socrates) ενώ ανέ­λα­βε την ενορ­χή­στρω­ση τρα­γου­διών σε δίσκους άλλων συνθετών.

Ακο­λου­θούν δέκα εξαι­ρε­τι­κά τρα­γού­δια, κάποια από τα οποία συνέ­θε­σε και κάποια που ενορ­χή­στρω­σε, που όλοι έχου­με κάποια στιγ­μή σιγοτραγουδήσει:

1. Να ζήσω ή να πεθάνω (Flamenco)

Ερμη­νεία: Χάρις Αλε­ξί­ου. Στί­χοι: Λίνα Νικολακοπούλου.

2. Μάγισσα

Ερμη­νεία: Χάρις Αλε­ξί­ου. Στί­χοι: Λίνα Νικολακοπούλου.

3. Λάβα

Ερμη­νεία: Άλκι­στις Πρω­το­ψάλ­τη. Στί­χοι: Λίνα Νικολακοπούλου.

4. Ναι θα πω

Ερμη­νεία: Μελί­να Ασλα­νί­δου. Στί­χοι: Λίνα Νικολακοπούλου.

5. Διθέσιο

Ερμη­νεία: Άλκι­στις Πρω­το­ψάλ­τη. Στί­χοι: Λίνα Νικολακοπούλου.

6. Καρδιά μου εγώ

Ενορ­χή­στρω­ση: Νίκος Αντύπας.

Ερμη­νεία: Ελευ­θε­ρία Αρβα­νι­τά­κη. Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος. Στί­χοι: Λίνα Νικολακοπούλου.

7. Πρόσωπο με Πρόσωπο

Ενορ­χή­στρω­ση: Νίκος Αντύπας.

Ερμη­νεία: Ελευ­θε­ρία Αρβανιτάκη.Μουσική: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος. Στί­χοι: Λίνα Νικολακοπούλου.

8. Τρελός για σένα (Mad about you)

Διασκευή/Ενορχήστρωση: Νίκος Αντύπας.

Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας & Sting. Μου­σι­κή: Sting. Ελλη­νι­κοί στί­χοι: Λίνα Νικο­λα­κο­πού­λου.

9. Το εισιτήριο

Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας. Μου­σι­κή: Νίκος Αντύ­πας. Στί­χοι: Γερά­σι­μος Ευαγ­γε­λά­τος.

10. Τζίλντα

Ερμη­νεία: Λαυ­ρέ­ντης Μαχαι­ρί­τσας & Σπεί­ρα Σπεί­ρα. Μου­σι­κή: Νίκος Αντύ­πας. Στί­χοι: Λίνα Νικο­λα­κο­πού­λου

11. Συναυλία

Ερμη­νεία: Χάρις Αλε­ξί­ου. Μου­σι­κή: Νίκος Αντύ­πας. Στί­χοι: Λίνα Νικο­λα­κο­πού­λου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο