Νίκος Ζαχαριάδης, γέννημα της ταξικής πάλης & του ΚΚΕ

Για το Νίκο Ζαχα­ριά­δη έχου­με συχνά ανα­φερ­θεί _και δεν θα μπο­ρού­σε να είναι δια­φο­ρε­τι­κά μια και στη ζωή, στη σκέ­ψη και τη δρά­ση του Νίκου Ζαχα­ριά­δη αντα­να­κλώ­νται τα μεγά­λα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα της επο­χής του, αλλά και η πορεία του ΚΚΕ και του Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κού Κινή­μα­τος στη διάρ­κεια του 20ού αι¬ώνα, με τις κατα­κτή­σεις και τα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Νίκος Ζαχα­ριά­δης, γέν­νη­μα της ταξι­κής πάλης & του ΚΚΕ.