Νίκος Ζαχαριάδης: Ο κομμουνιστής, σύντροφος στη ζωή και στον αγώνα (Β΄ Μέρος)

Επι­μέ­λεια Νίκος Μότ­τας // «Το ΚΚΕ ήταν και παρα­μέ­νει το κόμ­μα μου και κανέ­νας δεν μπο­ρεί να το χτυ­πή­σει και να το λερώ­σει χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το όνο­μά μου… Το Κου­κου­έ­δι­κο πέρα­σε πολ­λές αντά­ρες και μπό­ρες, όμως να το ξερι­ζώ­σει κανέ­νας δεν μπό­ρε­σε, για­τί αυτό θα σήμαι­νε να ξερι­ζώ­σει τον ίδιο το λαό. Παρό­λες τις δοκι­μα­σί­ες που … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Νίκος Ζαχα­ριά­δης: Ο κομ­μου­νι­στής, σύντρο­φος στη ζωή και στον αγώ­να (Β΄ Μέρος).