Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Καραθανασόπουλος: Ο όρος «εθνική ασφάλεια» χωράει τα πάντα

Τις «ευθύ­νες όλων των κυβερ­νή­σε­ων για το επι­κίν­δυ­νο και σκο­τει­νό θεσμι­κό πλαί­σιο που έχει δια­μορ­φω­θεί στη χώρα από το 1994 για τις παρα­κο­λου­θή­σεις τηλε­φώ­νων», κατήγ­γει­λε ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ μιλώ­ντας σήμε­ρα στον ρ/σ «Real FM».

Σημεί­ω­σε πως η επί­κλη­ση του όρου της «εθνι­κής ασφά­λειας», εκ μέρους της κυβέρ­νη­σης, «χωρά­ει τα πάντα και χει­ρο­τε­ρεύ­ει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το πλαί­σιο σε βάρος των ατο­μι­κών και συλ­λο­γι­κών δικαιω­μά­των και ελευθεριών».

Ανέ­φε­ρε ότι αυτό απο­δει­κνύ­ε­ται και από τη «σημα­ντι­κή αύξη­ση των παρα­κο­λου­θή­σε­ων κάθε χρό­νο, που για φέτος έχουν φθά­σει τις 15.000».

Υπεν­θύ­μι­σε πως «το 2019 πέρα­σε νόμος με τις ψήφους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ25 για τη λεγό­με­νη προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων που, στην ουσία, άφη­νε ανοι­χτές τις πόρ­τες για να μην προ­στα­τεύ­ο­νται τα ατο­μι­κά δικαιώ­μα­τα, στο πολυ­δαί­δα­λο πλαί­σιο της ΕΕ».

Κατήγ­γει­λε ακό­μα πως ο όρος «εθνι­κή ασφά­λεια» χωρά­ει τα πάντα, «από τη λήψη αντι­τρο­μο­κρα­τι­κών μέτρων, την πάτα­ξη του ριζο­σπα­στι­σμού και μάλι­στα σε συν­θή­κες πολέ­μου έως και τη δρά­ση μυστι­κών υπηρεσιών».

Ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος υπεν­θύ­μι­σε, ακό­μα πως «μόλις τον Μάιο, στην Ισπα­νία απο­κα­λύ­φθη­κε ότι με παρά­νο­μα λογι­σμι­κά, όπως το Pegasus, παρα­κο­λου­θού­νταν πολι­τι­κοί και ακα­δη­μαϊ­κοί της Καταλονίας».

Υπεν­θύ­μι­σε πως «το ΚΚΕ από το 2016 ακό­μα είχε καταγ­γεί­λει τις συνα­κρο­ά­σεις στο τηλε­φω­νι­κό του κέντρο από συνο­λι­κά 13 χώρες, και ακό­μα συγκε­κρι­μέ­νες απα­ντή­σεις δεν έχουν δοθεί».

Σχε­τι­κά με την Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή που πρό­κει­ται να συστα­θεί, είπε ότι «το ΚΚΕ χωρίς αυτα­πά­τες θα επι­χει­ρή­σει να ανα­δεί­ξει τα προ­βλή­μα­τα που προ­κύ­πτουν από το θεσμι­κό πλαί­σιο, εντάσ­σο­ντας όχι μόνο το ζήτη­μα της παρα­κο­λού­θη­σης του κ. Ανδρου­λά­κη, αλλά και των συνα­κρο­ά­σε­ων που έχουν γίνει στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της ΚΕ του ΚΚΕ, καλώ­ντας το λαό με τη δρά­ση του να απο­τρέ­ψει αυτή την κατάσταση».

Ερω­τη­θείς για τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, με την ανα­με­νό­με­νη έξο­δο σήμε­ρα του τουρ­κι­κού γεω­τρύ­πα­νου στο Αιγαίο και τις δηλώ­σεις Ακάρ, ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος σημεί­ω­σε πως «πρό­κει­ται για μία κλι­μά­κω­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας της Τουρ­κί­ας, που γίνε­ται στο πλαί­σιο ισχυ­ρών αντα­γω­νι­σμών με την προ­τρο­πή του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, που δεν ανα­γνω­ρί­ζουν σύνο­ρα στο Αιγαίο και την Ελλά­δα να έχει ανα­λά­βει το ρόλο του σημαιο­φό­ρου των ΝΑΤΟϊ­κών σχεδιασμών».

«Η λύση δεν είναι το βάθε­μα της εμπλο­κής σε αυτούς τους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αλλά η απο­δέ­σμευ­ση της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς», κατέ­λη­ξε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο