Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Σουβατζής «Αναχώρηση»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανα­χώ­ρη­ση
Συλ­λο­γή διηγημάτων

Συγ­γρα­φέ­ας: Νίκος Σουβατζής

εκδό­σεις Αλλωστε

Περί­λη­ψη

Είκο­σι τέσ­σε­ρις ιστο­ρί­ες για τον πόνο, τον φόβο, τη μονα­ξιά, την εγκα­τά­λει­ψη, την από­γνω­ση, την κρα­τι­κή βία, τον εγκλει­σμό, τα όνει­ρα, την αντί­στα­ση, την ελπί­δα. Οι ήρω­ες αυτών των ιστο­ριών είναι απλοί καθη­με­ρι­νοί άνθρω­ποι που ζουν και ανα­πνέ­ουν δίπλα μας. Οι χαρές τους και κυρί­ως οι λύπες τους, τα παρά­πο­να και οι αγω­νί­ες τους, το χαμό­γε­λο και το κλά­μα τους, τα όνει­ρα και οι εφιάλ­τες τους είναι το υλι­κό των ιστο­ριών αυτού του βιβλίου.

Βιο­γρα­φι­κό

Ο Νίκος Σου­βα­τζής γεν­νή­θη­κε στο Βερο­λί­νο το 1977. Η Ανα­χώ­ρη­ση είναι το πρώ­το του βιβλίο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο