Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Σοφιανός: Η Ελλάδα να απεμπλακεί από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

«Αντι­με­τω­πί­ζου­με την κλι­μά­κω­ση της πολε­μι­κής ανα­μέ­τρη­σης που είναι σε εξέ­λι­ξη όλο αυτό το διά­στη­μα από την πλευ­ρά των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών και της Ρωσί­ας στα εδά­φη της Ουκρα­νί­ας, κλι­μά­κω­ση που καλύ­φθη­κε με ρεσι­τάλ αντι­κομ­μου­νι­σμού από τον Πού­τιν για να δικαιο­λο­γή­σει τους δικούς του σχε­δια­σμούς, αλλά το κρί­σι­μο για εμάς είναι ότι η Ελλά­δα εμπλέ­κε­ται άμε­σα σε αυτούς τους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς, γι’ αυτό και το αίτη­μα της απε­μπλο­κής από τα σενά­ρια πολέ­μου, από τις ενέρ­γειες περί κυρώ­σε­ων στις οποί­ες πρω­το­στα­τούν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ είναι το μείζον.

Η Ελλά­δα δεν έχει κανέ­να συμ­φέ­ρον να εμπλα­κεί σε ένα πόλε­μο που ξεκί­νη­σε με την απρο­κά­λυ­πτη παρέμ­βα­ση του ΝΑΤΟ στην Ουκρα­νία και την κλι­μά­κω­ση εκ μέρους της Ρωσί­ας για να εδραιω­θεί στην περιο­χή», επι­σή­μα­νε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ μιλώ­ντας σήμε­ρα στον τ/σ ΑΝΤ1.

Όπως εξή­γη­σε, ερω­τη­θείς σχε­τι­κά, «η Ελλά­δα εμπλέ­κε­ται με τη συμ­με­το­χή στις πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες του ΝΑΤΟ, με τη χρή­ση της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και των άλλων βάσε­ων, με την υπο­κρι­σία των κυρώ­σε­ων». Επι­σή­μα­νε την υπο­κρι­σία των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ για το διε­θνές δίκαιο «που το θυμού­νται «αλά καρτ», όπως στην Ουκρα­νία, όχι όμως στα κατε­χό­με­να στην Κύπρο ή τα κατε­χό­με­να Παλαι­στι­νια­κά εδά­φη». Σημεί­ω­σε ακό­μα ότι ο λαός θα πλη­ρώ­σει με νέα ενερ­γεια­κή φτώ­χεια «για να περά­σει το σχέ­διο των ΗΠΑ να αντι­κα­τα­στή­σει το δικό τους φυσι­κό αέριο, το φυσι­κό αέριο της Ρωσίας».

«Η πολι­τι­κή της άμε­σης εμπλο­κής την οποία ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση, στή­ρι­ξε ανοι­χτά και ο ΣΥΡΙΖΑ με την χθε­σι­νή του ανα­κοί­νω­ση που δεν είπε μια κου­βέ­ντα για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, τους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς, την κλι­μά­κω­ση των κυρώ­σε­ων, τη χρή­ση εδα­φών μας για προ­ώ­θη­ση ΝΑΤΟι­κών στρα­τευ­μά­των» τόνι­σε ο Ν. Σοφιανός.

«Η συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ υπο­νο­μεύ­ει την εθνι­κή μας κυριαρ­χία με πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα τη σύμ­μα­χο στο ΝΑΤΟ Τουρ­κία που αμφι­σβη­τεί τη κυριαρ­χία των ελλη­νι­κών νησιών» επι­σή­μα­νε ο Ν. Σοφια­νός, σημειώ­νο­ντας πως «το κύριο και κρί­σι­μο αίτη­μα σήμε­ρα, είναι η Ελλά­δα να απε­μπλα­κεί από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργανισμούς».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο