Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Σοφιανός (ΚΚΕ): «Στημένη αντιπαράθεση Μπακογιάννη — Θεοδωρικάκου»

Στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Αθή­νας, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα 16 Μάη 2022, ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και δημο­τι­κός σύμ­βου­λος, έθε­σε προ ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης τα εξής:

«Ο δήμαρ­χος της Αθή­νας επέ­λε­ξε τις προη­γού­με­νες μέρες να αντι­πα­ρα­τε­θεί δημό­σια με τον υπουρ­γό της κυβέρ­νη­σής του Τ. Θεο­δω­ρι­κά­κο για την ασφά­λεια στην πόλη. Ήταν ένας καυ­γάς στη­μέ­νος, σε φιλό­ξε­νη για την κυβέρ­νη­ση συχνό­τη­τα των FM.

Είναι μία αντι­πα­ρά­θε­ση για να κρύ­ψει τις ευθύ­νες και των δύο, που υλο­ποιούν ο καθέ­νας στον τομέα του την άγρια επέ­λα­ση της κυβέρ­νη­σής τους στο εισό­δη­μα, στα δικαιώ­μα­τα, στην ασφά­λεια του λαού μας από τη συμ­με­το­χή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τις κυρώ­σεις του, που πλη­ρώ­νου­με από το λεη­λα­τη­μέ­νο εισό­δη­μά μας.

Ο δήμαρ­χος της Αθή­νας δεν κάνει καμιά δημό­σια αντι­πα­ρά­θε­ση με την κυβέρ­νη­σή του για τις τερά­στιες αυξή­σεις στην Ενέρ­γεια, με απο­τέ­λε­σμα οι Σχο­λι­κές Επι­τρο­πές χωρίς αντί­στοι­χη χρη­μα­το­δό­τη­ση να οδη­γού­νται σε ρυθ­μί­σεις 24 δόσε­ων και να κόβουν λει­τουρ­γι­κά έξο­δα των σχο­λεί­ων για να βγουν οι δόσεις. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά παραδείγματα:

- Φυσι­κό αέριο Σχο­λι­κής Επι­τρο­πής Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης 4ης ΔΚ από 20.000 ευρώ σε 40.000 ευρώ!

- Φυσι­κό αέριο Σχο­λι­κής Επι­τρο­πής Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης 6ης ΔΚ από 26.000 ευρώ σε 60.000 ευρώ!

Ο δήμαρ­χος, υλο­ποιώ­ντας την πολι­τι­κή τόσο της σημε­ρι­νής όσο και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, δεν διεκ­δι­κεί — δεν “φωνά­ζει” για την τρα­γι­κή υπο­στε­λέ­χω­ση του δήμου που, χωρίς προ­σω­πι­κό και με τερά­στια κενά οργα­νι­κών θέσε­ων, “σέρ­νε­ται” κυριο­λε­κτι­κά στην καθη­με­ρι­νή λει­τουρ­γία του, ταΐ­ζο­ντας κάθε είδους εργο­λά­βο. Απο­τέ­λε­σμα η “σφα­γή” των δέντρων της πόλης μετά τη δεκά­χρο­νη καθυ­στέ­ρη­ση στο κλά­δε­μά τους. Μόνο στη Διεύ­θυν­ση Πρα­σί­νου σήμε­ρα είναι 400 εργα­ζό­με­νοι λιγό­τε­ροι σε σύγκρι­ση με το 2018.

Η αφω­νία του δημάρ­χου απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­σή του, φτά­νει στο σημείο η υπουρ­γός Παι­δεί­ας να καταρ­γεί το 26ο Γυμνά­σιο μετα­τρέ­πο­ντάς το σε Πει­ρα­μα­τι­κό, να αντι­δρά ομό­φω­να το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο και ο δήμαρ­χος να …δια­μαρ­τύ­ρε­ται “σιω­πη­λά”.

Η αντι­πα­ρά­θε­ση Μπα­κο­γιάν­νη — Θεο­δω­ρι­κά­κου για την ασφά­λεια στην πόλη γίνε­ται ταυ­τό­χρο­να με την παρου­σία και τη μετα­κί­νη­ση των “εμπό­ρων του θανά­του” σε γνω­στές σε όλους πιά­τσες της Αθή­νας. Γίνε­ται όταν νομι­μο­ποιεί­ται η χρή­ση των ναρ­κω­τι­κών με το θεσμι­κό πλαί­σιο που ψήφι­σαν όλοι μαζί, εγκαι­νιά­ζο­ντας με παρά­τες τον ΧΕΧ στην Καπο­δι­στρί­ου και δίνο­ντας ο δήμος 800.000 ευρώ για πέντε αυτο­κί­νη­τα που θα περι­φέ­ρο­νται στην πόλη ψάχνο­ντας χρή­στες μαζί με εμπό­ρους και “βαπο­ρά­κια”. Η αντι­πα­ρά­θε­ση για την ασφά­λεια στην πόλη γίνε­ται για να δυνα­μώ­σει ένα κλί­μα αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας — κατα­στο­λής που θα φυλά­ει το του­ρι­στι­κό προ­ϊ­όν της Αθή­νας. Η του­ρι­στι­κή βιτρί­να ευρύ­τα­των ζωνών της πόλης, εκτός από τα 200.000.000ευρώ που δίνο­νται στην ΠΑΕ ιδιο­κτη­σί­ας Αλα­φού­ζου, εκτός από το όργιο του AirBnB σε δεκά­δες γει­το­νιές, εκτός από τα δεκά­δες νέα ξενο­δο­χεία κάθε κατη­γο­ρί­ας, απαι­τεί και την έντα­ση της αστυ­νό­μευ­σης — καταστολής.

Αυτοί οι σχε­δια­σμοί και οι πολι­τι­κές απο­φά­σεις που παίρ­νο­νται από την κυβέρ­νη­ση και τον δήμο αδια­φο­ρούν φυσι­κά για τις λαμα­ρί­νες που ένα χρό­νο τώρα “πνί­γουν” την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και την Πανε­πι­στη­μί­ου με το ναυά­γιο του “Μεγά­λου Περιπάτου”.

Αδια­φο­ρούν για τα αιτή­μα­τα των κατοί­κων από την πλ. Λαού στα Σεπό­λια (200 υπο­γρα­φές) για την πιά­τσα ναρ­κω­τι­κών, ζητώ­ντας μέτρα από τον Οκτώ­βρη του 2021.

Απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή και τα σχέ­διά τους δυνα­μώ­νουν διεκ­δι­κή­σεις, αιτή­μα­τα, υπο­γρα­φές κατοί­κων που απαι­τούν τα αυτο­νό­η­τα! Ο αγώ­νας για μέτρα προ­στα­σί­ας από το όργιο ανα­τι­μή­σε­ων, για αυξή­σεις στους μισθούς, για μειώ­σεις φόρων — αντα­πο­δο­τι­κών στο Δήμο της Αθή­νας με τους υψη­λό­τα­τους συντε­λε­στές φορο­λό­γη­σης, είναι η απά­ντη­ση στους στη­μέ­νους καυ­γά­δες των στε­λε­χών της ΝΔ και στην υπο­τι­θέ­με­νη διέ­νε­ξη δημάρ­χου — υπουργού».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο