Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Σοφιανός: Να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας για φθηνό ρεύμα

Την «επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται από το 2011 μέχρι σήμε­ρα και η οποία προ­χώ­ρη­σε στην απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, θεώ­ρη­σε στρα­τη­γι­κό καύ­σι­μο το φυσι­κό αέριο το οποίο εισά­γου­με από την Ρωσία και τώρα αντι­κα­θι­στού­με με το πανά­κρι­βο αμε­ρι­κά­νι­κο LNG, την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση» της ΕΕ, την πολι­τι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ενέρ­γειας» κατήγ­γει­λε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ μιλώ­ντας σήμε­ρα στον τ/σ «Open». Όπως εξή­γη­σε η πολι­τι­κή της ΕΕ για την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», «που εφαρ­μό­ζουν και η σημε­ρι­νή και η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση, καθι­στά τον λιγνί­τη ακρι­βό με το εμπό­ριο ρύπων».

«Εμείς λέμε όλες οι δυνα­τό­τη­τες που έχου­με, πρέ­πει να αξιο­ποι­η­θούν, για φθη­νά τιμο­λό­για, για ενέρ­γεια που είναι κοι­νω­νι­κό αγα­θό και δεν είναι πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα στο χρη­μα­τι­στή­ριο ρύπων», τόνι­σε, προ­σθέ­το­ντας ότι «πρέ­πει να παγώ­σουν οι λογα­ρια­σμοί, να σβη­στούν τα χρέη, να μη μεί­νει κανέ­να λαϊ­κό νοι­κο­κυ­ριό χωρίς ρεύμα».

Κατήγ­γει­λε ακό­μα την αντι­πα­ρά­θε­ση των άλλων κομ­μά­των στη χώρα καθώς «τσα­κώ­νο­νται πάνω σε ένα πλαί­σιο που συμ­φω­νούν κι έχουν φτιά­ξει οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις με την απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ενέρ­γειας, την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, το χρη­μα­τι­στή­ριο ενέρ­γειας, το εμπό­ριο ρύπων και την ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής που έχουν θεσμοθετήσει».

Σημεί­ω­σε πως η Ελλά­δα έχει απο­θέ­μα­τα λιγνί­τη για αρκε­τές δεκα­ε­τί­ες, ο λιγνί­της «είναι ένα φθη­νό καύ­σι­μο αν φύγου­με από το εμπό­ριο ρύπων που αύξη­σε τεχνη­τά την τιμή του, το οποίο μπο­ρεί να προ­σφέ­ρει αυτάρ­κεια στη χώρα».

Ανέ­φε­ρε πως στο πλαί­σιο των κυρώ­σε­ων σε βάρος της Ρωσί­ας για τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία — με τις οποί­ες συμ­φω­νούν όλοι — γίνε­ται συζή­τη­ση για την αντι­κα­τά­στα­ση του φθη­νού ρωσι­κού αερί­ου με το πανά­κρι­βο LNG των ΗΠΑ. «Ρωσία και ΗΠΑ σφά­ζο­νται στην Ουκρα­νία για τις πηγές ενέρ­γειας και οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις με την πολι­τι­κή τους έχουν κατα­στή­σει συνέ­νο­χη και συμ­μέ­το­χη τη χώρα σε αυτό τον πόλε­μο» πρόσθεσε.

Οσον αφο­ρά τις δυνά­μεις Frontex στο Αιγαίο, ο Ν. Σοφια­νός επι­σή­μα­νε ότι αυτές οι δυνά­μεις «δεν έχουν καμία δου­λειά στα σύνο­ρά μας, που είναι διά­τρη­τα στο πλαί­σιο των NΑΤΟϊ­κών σχε­δια­σμών, αφού το ΝΑΤΟ δεν ανα­γνω­ρί­ζει σύνο­ρα στο Αιγαίο, και φυσι­κά τα σύνο­ρά μας δεν προ­στα­τεύ­ο­νται με τα σχέ­δια από­συρ­σης αντια­ε­ρο­πο­ρι­κών και αντιαρ­μα­τι­κών για να τα στεί­λου­με στην Ουκρα­νία, στον Ζελέν­σκι» προ­σθέ­το­ντας «όλα αυτά να τα κρα­τή­σου­με για­τί πολ­λά παρα­μύ­θια έχου­με ακού­σει συν το τελευ­ταίο την ευαι­σθη­σία για τους πρό­σφυ­γες που την δεί­χνουν σε όσους έχουν λευ­κό χρώ­μα ή είναι ομό­δο­ξοι και όχι σε όλους τους κυνη­γη­μέ­νους και κατα­τρεγ­μέ­νους οι οποί­οι έχουν δικαί­ω­μα στα διε­θνή μέτρα προστασίας».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο