Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία συμφώνησαν σε εκεχειρία με παρέμβαση της Μόσχας

Αζερ­μπαϊ­τζάν και Αρμε­νία συμ­φώ­νη­σαν σε μια κατά­παυ­ση του πυρός, με έναρ­ξη εφαρ­μο­γής της σήμε­ρα Σάβ­βα­το στις 12:00 το μεση­μέ­ρι, τοπι­κή ώρα, (11:00 ώρα Ελλά­δας) στην περιο­χή Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, ανα­κοί­νω­σε η ρωσι­κή διπλω­μα­τία μετά από μαρα­θώ­νιες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις στην Μόσχα μετα­ξύ των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών των δύο εμπό­λε­μων πλευ­ρών με τη δια­με­σο­λά­βη­ση του Ρώσου ΥΠΕΞ Σερ­γκέι Λαβρόφ.

«Μια κατά­παυ­ση του πυρός ανα­κοι­νώ­νε­ται από τις 12:00 το μεση­μέ­ρι της 10ης Οκτω­βρί­ου 2020 για ανθρω­πι­στι­κούς σκο­πούς», γνω­στο­ποί­η­σε σήμε­ρα στις 3 τα ξημε­ρώ­μα­τα ο Λαβρόφ, δια­βά­ζο­ντας το κοι­νό ανα­κοι­νω­θέν μετά τις συνο­μι­λί­ες που διήρ­κη­σαν πάνω από 10 ώρες.

Ο επι­κε­φα­λής της ρωσι­κής διπλω­μα­τί­ας τόνι­σε ότι η εκε­χει­ρία θα επι­τρέ­ψει «την ανταλ­λα­γή αιχ­μα­λώ­των πολέ­μου, άλλων ανθρώ­πων και των σορών όσων σκο­τώ­θη­καν σε συγκρού­σεις…», σημειώ­νο­ντας πως η Διε­θνής Επι­τρο­πή Ερυ­θρού Σταυ­ρού θα ενερ­γή­σει μεσο­λα­βη­τι­κά στην ανθρω­πι­στι­κή επιχείρηση.

Το Αζερ­μπαϊ­τζάν και η Αρμε­νία δεσμεύ­τη­καν επί­σης «σε ουσια­στι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την επί­τευ­ξη ταχεί­ας ειρη­νι­κής διευ­θέ­τη­σης» της σύγκρου­σης με τη δια­με­σο­λά­βη­ση των συμπρο­έ­δρων της Ομά­δας του Μινσκ, σημεί­ω­σε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, συμπλη­ρώ­νο­ντας πως οι «συγκε­κρι­μέ­νες παρά­με­τροι» για την εφαρ­μο­γή της κατά­παυ­σης του πυρός θα συμ­φω­νη­θούν αργότερα.

Οι δεκά­ω­ρες συνο­μι­λί­ες στην Μόσχα ήταν η πρώ­τη διπλω­μα­τι­κή επα­φή μετα­ξύ Αρμε­νί­ας και Αζερ­μπαϊ­τζάν από τις 27 Σεπτεμ­βρί­ου όταν Αρμέ­νιοι αυτο­νο­μι­στές της αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σας Δημο­κρα­τί­ας του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, με την υπο­στή­ρι­ξη της Αρμε­νί­ας και οι δυνά­μεις του Αζερ­μπαϊ­τζάν ξεκί­νη­σαν να συγκρού­ο­νται σε αυτό τον ορει­νό θύλα­κα που διεκ­δι­κεί­ται από τις δύο χώρες, με απο­τέ­λε­σμα εκα­το­ντά­δες ανθρώπους.

Οι ΥΠΕΞ της Αρμε­νί­ας και του Αζερ­μπαϊ­τζάν, Ζογκράμπ Μνα­τσα­κα­νιάν και Τζεϊ­χούν Μπαϊ­ρά­μοφ δεν έκα­ναν δηλώ­σεις σε δημο­σιο­γρά­φους μετά το τέλος των συνομιλιών.

Πύραυλοι του Αζερμπαϊτζάν έπληξαν το Στεπανακέρτ λίγο πριν την εκεχειρία

Πύραυ­λοι του Αζερ­μπαϊ­τζάν έπλη­ξαν σήμε­ρα το πρωί το Στε­πα­να­κέρτ, πρω­τεύ­ου­σα του Ναγκόρ­νο-Καρα­μπάχ, δήλω­σε αξιω­μα­τού­χος αυτού του αυτο­νο­μι­στι­κού θυλά­κου, ενώ το υπουρ­γείο Άμυ­νας του Αζερ­μπαϊ­τζάν υπο­στή­ρι­ξε επί­σης σήμε­ρα το πρωί πως η Αρμε­νία «βομ­βαρ­δί­ζει εντα­τι­κά» κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές, λίγο πριν από την έναρ­ξη μιας κατά­παυ­σης του πυρός στην περιοχή.

«Πριν από μερι­κά λεπτά, το Αζερ­μπαϊ­τζάν έπλη­ξε και πάλι ζώνες αμά­χων του Στε­πα­να­κέρτ με πυραύ­λους», δήλω­σε μέσω του Twitter ο Αρτάκ Μπελ­γκα­ριάν, ο μεσο­λα­βη­τής αυτής της αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σας δημο­κρα­τί­ας, διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως δεν υπάρ­χουν ακό­μη πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα θύματα.

Ένας δημο­σιο­γρά­φος του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου που βρί­σκε­ται εκεί άκου­σε το πρωί δύο εκρή­ξεις, αφού η Αρμε­νία και το Αζερ­μπαϊ­τζάν συμ­φώ­νη­σαν σε μια κατά­παυ­ση του πυρός από σήμε­ρα στις 11:00 (ώρα Ελλάδας).

Από την πλευ­ρά του, το υπουρ­γείο άμυ­νας του Αζερ­μπαϊ­τζάν ανα­κοί­νω­σε πως «οι αρμε­νι­κές δυνά­μεις βομ­βαρ­δί­ζουν εντα­ντι­κά κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές (…) Το Αζερ­μπαϊ­τζάν παίρ­νει αντί­στοι­χα μέτρα».

Ελι­σαί­ος Βαγε­νάς: Για την σύγκρου­ση Αζερ­μπαϊ­τζάν-Αρμε­νί­ας στο Ναγκόρ­νο Καραμπάχ

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο