Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Αποχωρούν οι ρωσικές δυνάμεις

Όλο και περισ­σό­τε­ροι «παί­κτες» ανα­λαμ­βά­νουν ενερ­γό ρόλο στον Νότιο Καύ­κα­σο ‑σταυ­ρο­δρό­μι όπου συνα­ντιού­νται αγω­γοί, δρό­μοι μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των και αντι­κρουό­με­να συμ­φέ­ρο­ντα- μετά και τη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση του Αζερ­μπαϊ­τζάν στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, που επι­τά­χυ­νε εξε­λί­ξεις και κλι­μά­κω­σε τον ανταγωνισμό.

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε την Πέμ­πτη ότι άρχι­σε να απο­σύ­ρει τις «ειρη­νευ­τι­κές» δυνά­μεις της από το Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, οι οποί­ες στάλ­θη­καν στην περιο­χή μετά από τη σύγκρου­ση το φθι­νό­πω­ρο του 2020 στην περιο­χή του νοτί­ου Καυκάσου.

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις διέ­λυ­σαν τους προ­σω­ρι­νούς σταθ­μούς παρα­τή­ρη­σης που είχαν τοπο­θε­τή­σει κατά μήκος της πρώ­ην γραμ­μής επα­φής στις περιο­χές Ασκε­ράνΑγκ­ντά­ρα και Σού­σα του Αζερ­μπαϊ­τζάν, ανέ­φε­ρε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας σε δήλω­ση του.

Σε ξεχω­ρι­στή δήλω­ση, ο Ρώσος πρό­ε­δρος είπε ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις στο Καρα­μπάχ είχαν μόνο μια αρμο­διό­τη­τα, δηλα­δή να παρα­κο­λου­θούν τη συμ­μόρ­φω­ση των πλευ­ρών με την κατά­παυ­ση του πυρός. Ισχυ­ρί­στη­κε επί­σης ότι όταν η Αρμε­νία ανα­γνώ­ρι­σε αυτό το καλο­καί­ρι το Καρα­μπάχ ως έδα­φος του Αζερ­μπαϊ­τζάν, το Μπα­κού έθε­σε το ερώ­τη­μα σχε­τι­κά με την περαι­τέ­ρω παρου­σία του ειρη­νευ­τι­κού σώματος.

Η Γαλλία καλεί την ΕΕ να «δεσμευτεί» περισσότερο στην Αρμενία

Η Γαλ­λία στρέ­φε­ται όλο και πιο ανοι­χτά απέ­να­ντι στη Ρωσία, προ­κει­μέ­νου να μεγα­λώ­σει τη δική της επιρ­ροή στην περιο­χή. Η Γαλ­λί­δα ΥΠΕΞ, Κατρίν Κολο­νά, ανα­κοί­νω­σε ότι το Παρί­σι υπέ­γρα­ψε συμ­φω­νία με την Αρμε­νία για να της προ­μη­θεύ­σει στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει την ασφά­λειά της απέ­να­ντι στο Αζερ­μπαϊ­τζάν. Μάλι­στα, κατη­γο­ρεί ανοι­χτά τη Ρωσία ότι είναι ανα­ξιό­πι­στος «εταί­ρος» της Αρμε­νί­ας, στη­ρί­ζο­ντας πολι­τι­κά την αζέ­ρι­κη επί­θε­ση στον θύλακα.

Επι­πλέ­ον η Γαλ­λία θα ανοί­ξει προ­ξε­νείο στην περιο­χή Σιου­νίκ της Αρμε­νί­ας, μια κρί­σι­μη περιο­χή στα νότια, όπου σημειώ­νο­νταν συχνά ένο­πλα επει­σό­δια μετα­ξύ Αρμε­νί­ων και Αζέ­ρων στρα­τιω­τών και όπου το Μπα­κού επι­διώ­κει να δημιουρ­γή­σει τον διά­δρο­μο Zanguezour, που θα ενώ­νει το Αζερ­μπαϊ­τζάν με τον αζέ­ρι­κο θύλα­κα Ναχι­τσε­βάν μέσω αρμε­νι­κού εδά­φους. Το Ναχι­τσε­βάν συνο­ρεύ­ει με Αρμε­νία — Τουρ­κία — Ιράν και αυτός ο διά­δρο­μος θα ένω­νε επο­μέ­νως και την Τουρ­κία με το Αζερμπαϊτζάν.

Η υπουρ­γός επέ­μει­νε ότι η Ευρώ­πη θα πρέ­πει να εμπλα­κεί περισ­σό­τε­ρο μαζί με τη Γαλ­λία στην Αρμενία.

Αντι­δρώ­ντας στις κινή­σεις του Παρι­σιού, ο Αζέ­ρος Πρό­ε­δρος, Ιλχ. Αλί­εφ, ακύ­ρω­σε τη συμ­με­το­χή του στη χτε­σι­νή σύνο­δο της Ευρω­παϊ­κής Πολι­τι­κής Κοι­νό­τη­τας στη Γρα­νά­δα, όπου ανα­με­νό­ταν να έχει συνά­ντη­ση με τον Αρμέ­νιο πρω­θυ­πουρ­γό, Ν. Πασι­νιάν, τον πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, Σ. Μισέλ, τον Γάλ­λο Πρό­ε­δρο, Εμ. Μακρόν, και τον Γερ­μα­νό καγκε­λά­ριο, Ολ. Σολτς. Επί­σης, το Μπα­κού είχε ζητή­σει στη συνά­ντη­ση αυτή να παρα­βρε­θεί και ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος, Ρ. Τ. Ερντο­γάν, κάτι που δεν έγι­νε απο­δε­κτό, με απο­τέ­λε­σμα να ακυ­ρώ­σει και ο Ερντο­γάν τη συμ­με­το­χή του στη σύνο­δο, δηλώ­νο­ντας «συνά­χι».

Πάντως, το Μπα­κού δηλώ­νει πρό­θυ­μο να συνε­χί­σει να συμ­με­τέ­χει στις τρι­με­ρείς συνα­ντή­σεις Αρμε­νί­ας — Αζερ­μπαϊ­τζάν — ΕΕ στις Βρυ­ξέλ­λες, με στό­χο μια «συμ­φω­νία ειρήνης».

Χωρίς τον Αλί­εφ πλέ­ον, οι Μακρόν, Σολτς και Μισέλ συνα­ντή­θη­καν χτες στη Γρα­νά­δα με τον Ν. Πασι­νιάν, και «τόνι­σαν την ακλό­νη­τη υπο­στή­ρι­ξή τους στην ανε­ξαρ­τη­σία, στην κυριαρ­χία, στην εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα και το απα­ρα­βί­α­στο των συνό­ρων της Αρμε­νί­ας», όπως υπο­γραμ­μί­ζει ανα­κοί­νω­ση που εκδό­θη­κε μετά τη συνάντηση.

Παράλ­λη­λα, «εξέ­φρα­σαν την υπο­στή­ρι­ξή τους στην ενί­σχυ­ση των σχέ­σε­ων ΕΕ — Αρμε­νί­ας, σε όλες τις δια­στά­σεις των σχέ­σε­ων», προ­σθέ­τει η ανακοίνωση.

Στο μετα­ξύ, το υπουρ­γείο Αμυ­νας του Αζερ­μπαϊ­τζάν ανέ­φε­ρε επι­θέ­σεις στα σύνο­ρα με την Αρμε­νία χτες τα ξημε­ρώ­μα­τα και κατη­γό­ρη­σε τις αρμε­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις ότι χτύ­πη­σαν θέσεις του στρα­τού της χώρας προς την κατεύ­θυν­ση του οικι­σμού Yellija της περιο­χής Καλμπαχάρ.

Το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε «στοχευμένες κυρώσεις» στο Μπακού

Στο μετα­ξύ, χτες, το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ζήτη­σε «στο­χευ­μέ­νες κυρώ­σεις» κατά του Αζερ­μπαϊ­τζάν, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «εθνο­κά­θαρ­ση» την προ­σφυ­γι­κή έξο­δο του­λά­χι­στον 100.000 Αρμε­νί­ων από το Ναγκόρ­νο Καραμπάχ.

Με ψήφι­σμά του, το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο κατα­δι­κά­ζει «την προ­σχε­δια­σμέ­νη και αδι­καιο­λό­γη­τη στρα­τιω­τι­κή επί­θε­ση του Αζερ­μπαϊ­τζάν κατά του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ στις 19 Σεπτεμ­βρί­ου», η οποία «συνι­στά κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση του Διε­θνούς Δικαί­ου και των ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων».

Οι ευρω­βου­λευ­τές «κατα­δι­κά­ζουν απε­ρί­φρα­στα τις απει­λές και τη βία που δια­πράτ­τουν τα αζέ­ρι­κα στρα­τεύ­μα­τα κατά των Αρμε­νί­ων κατοί­κων του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ», αν και οι παρα­τη­ρη­τές του ΟΗΕ που μετέ­βη­σαν στην περιο­χή δεν ανέ­φε­ραν τέτοια περιστατικά.

Εκφρά­ζο­ντας «σοβα­ρή ανη­συ­χία για τις αλυ­τρω­τι­κές και εμπρη­στι­κές δηλώ­σεις του Προ­έ­δρου του Αζερ­μπαϊ­τζάν, Ιλχάμ Αλί­εφ, και άλλων Αζέ­ρων αξιω­μα­τού­χων που απει­λούν την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της Αρμε­νί­ας», οι ευρω­βου­λευ­τές προει­δο­ποιούν το Μπα­κού για κάθε ενδε­χό­με­νο στρα­τιω­τι­κό τυχο­διω­κτι­σμό, εννο­ώ­ντας κάποια στρα­τιω­τι­κή κίνη­ση στην περιο­χή της Αρμε­νί­ας που συνο­ρεύ­ει με το Ναχι­τσε­βάν. Επι­πλέ­ον, οι ευρω­βου­λευ­τές καλούν την Τουρ­κία να «περιο­ρί­σει τη σύμ­μα­χο χώρα» της.

Το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο καλεί την ΕΕ να προ­βεί σε συνο­λι­κή επα­νε­ξέ­τα­ση των σχέ­σε­ών της με το Μπα­κού, σε μια συγκυ­ρία που έχει ανέ­βει η γεω­πο­λι­τι­κή σημα­σία του Αζερ­μπαϊ­τζάν ως προ­μη­θευ­τή φυσι­κού αερί­ου της ΕΕ μετά τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Παρο­τρύ­νουν την ΕΕ να ανα­στεί­λει τυχόν δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για ανα­νε­ω­μέ­νη εται­ρι­κή σχέ­ση και να εξε­τά­σει το ενδε­χό­με­νο ανα­στο­λής της εφαρ­μο­γής της συμ­φω­νί­ας της ΕΕ για απλού­στευ­ση της έκδο­σης βίζας με το Αζερμπαϊτζάν.

Το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο καλεί επί­σης την ΕΕ να μειώ­σει την εξάρ­τη­σή της από τις εισα­γω­γές αζέ­ρι­κου φυσι­κού αερίου.

Ισραήλ: Εντείνει «κινήσεις» με το Αζερμπαϊτζάν με το βλέμμα στο Ιράν

Με το βλέμ­μα πάντα στην αντι­πα­ρά­θε­σή του με το Ιράν, το Ισρα­ήλ ενι­σχύ­ει παρα­πέ­ρα τη συνερ­γα­σία του με το Αζερ­μπαϊ­τζάν, του οποί­ου επί­σης ζωτι­κά συμ­φέ­ρο­ντα συγκρού­ο­νται με τα ιρανικά.

Πριν από λίγες μέρες ο επι­κε­φα­λής της Israel Aerospace Industries και ο επι­κε­φα­λής της αζέ­ρι­κης δια­στη­μι­κής υπη­ρε­σί­ας Azercosmos υπέ­γρα­ψαν στο περι­θώ­ριο του συνε­δρί­ου στο Μπα­κού συμ­φω­νία αξί­ας 120 εκατ. δολα­ρί­ων, για την πώλη­ση δύο ισραη­λι­νών ανα­γνω­ρι­στι­κών δορυ­φό­ρων, που θα εντα­χθούν στο πρό­γραμ­μα Azersky‑2.

Το Αζερ­μπαϊ­τζάν απέ­κτη­σε διπλω­μα­τι­κές σχέ­σεις με το Ισρα­ήλ τον περα­σμέ­νο Μάρ­τη. Τα δύο κρά­τη δια­πραγ­μα­τεύ­ο­νται συμ­φω­νί­ες για «εμβά­θυν­ση της στρα­τη­γι­κής συνεργασίας».

Το 2022 το Ισρα­ήλ εισή­γα­γε από το Αζερ­μπαϊ­τζάν πάνω από 2 εκατ. τόνους πετρε­λαί­ου, που αντι­στοι­χούν σε 40% των ανα­γκών του, ενώ το Μπα­κού φέρε­ται να έχει προ­σφέ­ρει στην ισραη­λι­νή αερο­πο­ρία πρό­σβα­ση σε αζέ­ρι­κες αερο­πο­ρι­κές βάσεις, που θα είναι πολύ­τι­μες σε ενδε­χό­με­νο στρα­τιω­τι­κό πλήγ­μα του Ισρα­ήλ στο Ιράν, σύμ­φω­να με ισραη­λι­νά ΜΜΕ.

Στον πόλε­μο Αρμε­νί­ας — Αζερ­μπαϊ­τζάν στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, το φθι­νό­πω­ρο του 2020, οι αζέ­ρι­κες Ενο­πλες Δυνά­μεις χρη­σι­μο­ποιού­σαν κυρί­ως τουρ­κι­κά και ισραη­λι­νά όπλα, ενώ ο πρε­σβευ­τής της Αρμε­νί­ας στο Ισρα­ήλ υπο­στή­ρι­ξε ότι και η πρό­σφα­τη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στον θύλα­κα στη­ρί­χθη­κε σε οπλι­σμό που μετα­φέρ­θη­κε από το Ισραήλ.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, «Reuters», «Ριζο­σπά­στης»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο